Dary na dobročinné účely – pomoc Moravě z daňového pohledu

Na pomoc Moravě postižené tornádem posílají lidé i podnikatelé dary na tzv. dobročinné účely. S tím souvisí i otázka, za jakých podmínek lze tyto i jiné dary na dobročinné účely uplatnit jako výdaj snižující základ daně.

Dary u fyzických osob

Podmínky pro uplatnění daru u fyzických osob upravuje § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů takto:

„Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.  Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3 000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč a hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou 20 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.”

Dar, který lze uplatnit ke snížení základu daně, musí současně splnit 3 podmínky:

1) osoba příjemce daru – dar musí být poskytnut správnému příjemci – obcím, krajům, organizačním složkám státu nebo právnickým osobám, které mají sídlo na území České republiky nebo Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHR). Dary poskytnuté fyzickým osobám (s bydlištěm na území ČR nebo EU nebo EHR) lze uplatnit pouze, pokud příjemce daru fyzická osoba je poskytovatel zdravotních služeb nebo pokud provozuje školy a školská zařízení nebo zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení. Pokud např. chceme přispět sportovci fyzické osobě a dar si uplatnit v daňovému přiznání, je potřeba peníze poskytnout právnické osobě např. sportovnímu klubu, nikoliv přímo sportovci – fyzické osobě. Pokud ale chceme poskytnout dar fyzické osobě, která pečuje o opuštěná zvířata, tak to možné je.

Dále je možné dar poskytnout fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Nelze odečíst dary pro právnické osoby se sídlem mimo území EU nebo EHR tj. např. „neziskovým organizacím“ se sídlem v USA.

2) účel daru – dar musí být prokazatelně poskytnut na některý v zákoně vyjmenovaný důvod, tj. na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost. A dále na výše uvedené účely fyzickým osobám. Nelze např. uplatnit dar poskytnutý sboru dobrovolných hasičů na uspořádání hasičského plesu. Lze ale odečíst dar na požární ochranu. Nelze odečíst dary na podporu podnikatelské aktivity.

3) finanční limity daru – hodnota daru musí činit v úhrnu minimálně 2 % ze základu daně anebo alespoň 1 000 Kč. Jedná se o úhrnnou hodnotu, takže lze sčítat několik menších darů dohromady. Vyplatí se proto evidovat i dary malé hodnoty. Odečíst lze nejvýše 15 % ze základu daně. Ve zdaňovacím období 2020 a 2021 nejvýše 30% ze základu daně.

Příklad: OSVČ s příjmem 500 tisíc Kč, paušální výdaje 60 % z příjmů, tj. 300 tisíc Kč, tj. základ daně činí 200 tisíc Kč. Hodnota daru musí být alespoň 2 % základu daně, tj. 4 000 Kč nebo alespoň 1 000 Kč. V našem případě stačí dary v hodnotě 1 000 Kč (protože je to méně než 2 % ze základu daně). Uplatnit na darech může nejvýše 30 % ze základu daně (ve 2021), tj. 60 000 Kč.

Jako dar lze odečíst i bezplatné darování krve (jedno darování se oceňuje částkou 3 000 Kč), darování orgánu od žijícího dárce (oceňuje se částkou 20 000 Kč) a darování krvetvorných buněk (jeden odběr 20 000 Kč).

Dar je položka snižující základ daně, nikoliv samotnou daň. Neznamená to tedy, že budeme platit na dani méně o hodnotu daru. Pro orientační představu se výsledná daň sníží cca o 15 % z hodnoty daru, tj. při daru 1 000 Kč se daň sníží cca o 150 Kč. Na konečné snížení daně má však vliv nejen hodnota poskytnutých darů, ale i výše základu daně a hodnota dalších položek snižující základ daně.

Dar musí být nepodmíněný, tzn. nelze si uplatnit dar sportovnímu klubu s tím, že prostředky budou použity na sportovní vybavení pro konkrétního sportovce nebo např. poskytnout dar mateřské škole s tím, že bude sníženo školné pro mé dítě.

Dary u právnických osob

 • 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů stanoví podmínky, za kterých si mohou dary od základu daně odečíst právnické osoby (tj. s.r.o., akciové společnosti, družstva apod.):

„Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2 000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatného plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. U hmotného nebo nehmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34; to neplatí pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.”

První dvě podmínky, tj. příjemce daru a účel daru, jsou obdobné jako u fyzických osob. Rozdíl je ve finančních limitech daru. U právnických osob musí hodnota daru činit alespoň 2 000 Kč. Maximálně lze uplatnit 10 % ze základu daně, v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 nejvýše 30%. Pozor na to, že v případě právnické osoby nejde o úhrnnou hodnotu všech darů dohromady, ale o hodnotu jednoho každého daru.

Příklad: S.r.o. má základ daně 100 tisíc Kč. V roce 2021 poskytla na zákonem vymezené účely příslušným právnickým osobám „neziskovkám” jeden dar v hodnotě 1 500 Kč, druhý dar v hodnotě 2 000 Kč a třetí dar v hodnotě 10 000 Kč. Kolik si bude moci odečíst od základu daně? První dar 1 500 Kč nelze odečíst – nedosahuje hodnoty alespoň 2 000 Kč. Odečíst lze druhý dar 2 000 Kč a třetí dar 10 000 Kč, tj. celkem 12 000 Kč. Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně, resp. 30% v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022  tj. 30 % ze 100 tisíc Kč, tj. 30 000 Kč. Za zdaňovací období 2021 si s.r.o. odečte dary v hodnotě 12 000 Kč.

Nepeněžní dary

Nejméně komplikované je poskytnutí peněžního daru, tj. peněz. Kromě peněz je ale možné poskytovat i nepeněžní dary. Což s sebou přináší několik komplikací, zejména v oblasti správného ocenění daru. Pokud jde o věcný dar, který není součástí obchodního majetku a neznáme přesně jeho hodnotu, použijeme pro ocenění cenu podobného zboží na trhu, např. v bazaru. Způsob určení hodnoty nepeněžního daru musíme být schopni prokázat. Doporučuji proto si např. srovnávací nabídky bazarů uschovat. Pokud nejsme schopni cenu nijak určit, použijeme znalecký posudek.

U majetku zařazeného v obchodním majetku podnikající fyzické osoby (OSVČ) lze použít údaje z účetnictví nebo daňové evidence. Nicméně i zde by měla cena odpovídat běžné ceně. I v případě obchodního majetku lze použít znalecký posudek. V případě obchodního majetku, který byl uplatněn v daném období nebo i v minulosti jako daňový výdaj, musíme provést zvýšení základu daně o hodnotu uplatněného výdaje.

Pokud byl darován majetek plátce DPH, ze kterého bylo uplatněno DPH, je potřeba při daru odvést DPH z daru na výstupu. Použití hmotného majetku bez úplaty, tj. darování, se považuje za dodání zboží dle § 13 odst. 5 zákona o DPH. Pokud nebylo z daného majetku uplatněno DPH (např. byl koupen od neplátce), není nutné odvádět z daru DPH.

Příklad: Podnikatel OSVČ, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, koupil v roce 2020 zboží – stavební materiál v hodnotě 1 000 Kč + 21% DPH 210 Kč. Stavební materiál si v roce 2020 uplatnil jako daňový výdaj a odečetl si DPH. V roce 2021 se rozhodl stavební materiál věnovat obcím postiženým tornádem. Po domluvě s danými obcemi přivezl stavební materiál a daroval je přímo příslušným obcím. Dané zboží běžně prodává a nedošlo k žádné změně v jeho ceně. Dar si může uplatnit jako položku snižující základ daně – dar ve výši 1 000 Kč. Musí však zvýšit základ daně za rok 2021 o 1 000 Kč, které si v roce 2020 uplatnil jako výdaj v Příloze 1 k daňovému přiznání v tabulce E Položky zvyšující základ daně. A dále musí odvést DPH na výstupu z fiktivního dodání zboží ve výši 210 Kč (základ daně 1 000 Kč). Kdyby zboží koupil v roce 2021 a neuplatnil si odpočet DPH ani daňový výdaj, nemusí provádět žádné úpravy základu daně ani odvádět DPH. Je také potřeba dar v podobě stavebního materiálu daru příslušné právnické osobě – obci, kraji nebo neziskové organizaci, nikoliv přímo konkrétním postiženým fyzickým osobám.

Darování vlastních služeb

Kromě finančních darů a věcných darů je možné darovat i vlastní služby, tj. bezúplatně poskytnout vlastní služby, a to na výše uvedené účely.

Pro ocenění služby se použije její běžná cena, tj. cena, za kterou je služba běžně poskytována. Pokud cenu služby nelze stanovit, použije se cena stanovená znalcem. Stejně jako v případě ostatních nepeněžních darů doporučuji uschovat si podklady pro určení ceny, tj. např. cenovou kalkulaci. Pokud hodnota daru obsahuje kromě samotné práce i další položky zahrnuté do daňových výdajů (např. materiál, nakupované služby od jiného dodavatele atd.), je nutné tyto položky buď účtovat jako nedaňový výdaj (v daném roce), nebo o jejich hodnotu zvýšit základ daně (pokud již byl výdaj uplatněn jako daňový v minulých letech).

Příklad: Pokrývač na základě domluvy s postiženými obcemi bezúplatně pokryje střechy postižené tornádem. Pro pokrývání použije vlastní materiál, který má vykázaný jako daňový výdaj. Pokrývač si může základ daně snížit o běžnou cenu za pokrývání určenou kalkulací. Zároveň musí z daňových výdajů vyloučit hodnotu spotřebovaného materiálu. Pokud již nelze zaúčtovat výdaj za barvy jako nedaňový, provede zvýšení základu daně v Příloze 1 k daňovému přiznání v tabulce E Položky zvyšující základ daně. Důležité je, aby práce poskytoval příslušné právnické osobě – obcím, kraji, neziskovým organizacím, které s ním uzavřou darovací smlouvu. Pokud by práce poskytoval samostatné přímo postiženým fyzickým osob, nemohl by si práce uplatnit jako dar.

Plátce DPH navíc musí odvést DPH na výstupu u zboží a služeb, u kterých si uplatnil DPH a použil je pro uskutečnění bezúplatné služby, např. ve výše uvedeném příkladu pokrývače z koupeného materiálu.

Kdy lze dar uplatnit

Dar lze uplatnit v tom zdaňovacím období, ve kterém byl prokazatelně poskytnut. To znamená, že rozhoduje datum, kdy byl dar předán. Nikoliv datum podpisu darovací smlouvy. Pokud chceme dar uplatnit v daňovém přiznání za 2021, je potřeba ho poskytnout tak, aby ho příjemce obdržel nejpozději 31. 12. 2021. Při poskytování darů převodem z účtu je proto vhodné odeslat finanční prostředky alespoň pár dnů před koncem roku.

Doklad o daru

Poskytnutí daru je potřeba prokázat písemným dokladem. Doklad nemá předepsaný název. V praxi se nejčastěji používá např. darovací smlouva nebo potvrzení o daru.

Potvrzení by mělo obsahovat tyto údaje (dle pokynu GFŘ-D-22 K § 15 bod 2):

 • kdo je příjemcem bezúplatného plnění – tj. identifikace příjemce daru „neziskové organizace” – doporučuji kompletní název, tak jak je v rejstříku vč. dodatku, adresu sídla a IČ u právnických osobu, jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození u fyzických osob,
 • hodnota bezúplatného plnění – vyčíslení hodnoty daru, nejlépe v Kč,
 • předmět bezúplatného plnění – konkrétní popis toho, co bylo darováno – peněžní prostředky, popis věcného daru nebo poskytnuté služby,
 • účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto – účel by měl být specifikován co nejkonkrétněji tak, aby nebylo pochybností, že šlo o účel daný zákonem o daních z příjmů. Doporučuji se vyhnout vágním popisů typu „na účely, za kterými je spolek zřízen“ apod.,
 • datum poskytnutí – datum, kdy byl dar poskytnut, tj. datum předání daru.

Při poskytnutí daru převodem z účtu doporučuji si uschovat i výpis z účtu potvrzující poskytnutí daru.

Stručné shrnutí pro poskytování darů pro Moravu

 • nejsnazší je poslat peníze. Peníze posílejte vždy na oficiální účet příslušných charit, nikoliv přímo konkrétním postiženým fyzickým osobám. Nezapomeňte řádně vyplnit údaje pro potvrzení o daru.
 • darujete-li za právnickou osobu např. s.r.o. pošlete dar v minimální nominální hodnotě 2000 Kč. U právnických osob se dary nesčítají a je proto nutné, aby daňově uznatelný dar měl hodnotu minimálně 2000 Kč. Dbejte na to, abyste vyplnili údaje pro potvrzení o daru na právnickou osobu nikoliv za sebe.
 • darovat můžete i vlastní služby či materiál, zboží či výrobky např. u stavebních firem. Pomoc vždy poskytujte přes příslušnou právnickou osobu (obec, kraj, neziskovou organizaci) s níž uzavřete darovací smlouvu. Dary poskytnuté napřímo fyzickým osobám uplatnit nezle.
 • materiál použitý pro dar musíte v daňovém přiznání vyloučit jako nedaňový výdaj/náklad a neuplatňovat z něj DPH. Pokud už jste si DPH odečetli popř. daňový výdaj/náklad uplatnili v minulosti, musíte DPH vrátit resp. dodanit.
 • rozhodnete-li se uspořádat nějakou charitativní akci na základě, které budete vybírat peníze, pamatujte, že to nelze dělat bez příslušných povolení a formalit. Nejjednodušší řešení je spojit se s neziskovou organizací, která má již oprávnění vybírat peníze na charitativní účely vyřešení a postupovat ve spolupráci s ní.

Fotka od Jan MallanderPixabay

Co je u nás nového?

Buďte v obraze a přihlaste se k odebírání našeho newsletteru.
Vybíráme pro Vás aktuální a ožehavá témata, která ze zkušeností dobře známe. Spam rádi nemáme, a tak posíláme jen to, co by Vás opravdu mohlo zajímat.