Před koncem roku někteří lidé uvažují o poskytnutí daru na tzv. dobročinné účely. S tím souvisí i otázka, za jakých podmínek lze tyto dary uplatnit jako výdaj snižující základ daně.

Dary u fyzických osob

Podmínky pro uplatnění daru u fyzických osob upravuje § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů takto:

„Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3 000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kčhodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou 20 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.”

Dar, který lze uplatnit ke snížení základu daně, musí současně splnit 3 podmínky:

1) osoba příjemce daru – dar musí být poskytnut správnému příjemci – obcím, krajům, organizačním složkám státu nebo právnickým osobám, které mají sídlo na území České republiky nebo Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHR). Dary poskytnuté fyzickým osobám (s bydlištěm na území ČR nebo EU nebo EHR) lze uplatnit pouze, pokud příjemce daru fyzická osoba je poskytovatel zdravotních služeb nebo pokud provozuje školy a školská zařízení nebo zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení. Pokud např. chceme přispět sportovci fyzické osobě a dar si uplatnit v daňovému přiznání, je potřeba peníze poskytnout právnické osobě např. sportovnímu klubu, nikoliv přímo sportovci – fyzické osobě. Pokud ale chceme poskytnout dar fyzické osobě, která pečuje o opuštěná zvířata, tak to možné je.

Dále je možné dar poskytnout fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Nelze odečíst dary pro právnické osoby se sídlem mimo území EU nebo EHR tj. např. „neziskovým organizacím“ se sídlem v USA.

2) účel daru – dar musí být prokazatelně poskytnut na některý v zákoně vyjmenovaný důvod, tj. na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost. A dále na výše uvedené účely fyzickým osobám. Nelze např. uplatnit dar poskytnutý sboru dobrovolných hasičů na uspořádání hasičského plesu. Lze ale odečíst dar na požární ochranu. Nelze odečíst dary na podporu podnikatelské aktivity.

3) finanční limity daru – hodnota daru musí činit v úhrnu minimálně 2 % ze základu daně anebo alespoň 1 000 Kč. Jedná se o úhrnnou hodnotu, takže lze sčítat několik menších darů dohromady. Vyplatí se proto evidovat i dary malé hodnoty. Odečíst lze nejvýše 15 % ze základu daně.

Příklad: OSVČ s příjmem 500 tisíc Kč, paušální výdaje 60 % z příjmů, tj. 300 tisíc Kč, tj. základ daně činí 200 tisíc Kč. Hodnota daru musí být alespoň 2 % základu daně, tj. 4 000 Kč nebo alespoň 1 000 Kč. V našem případě stačí dary v hodnotě 1 000 Kč (protože je to méně než 2 % ze základu daně). Uplatnit na darech může nejvýše 15 % ze základu daně, tj. 30 000 Kč.

Jako dar lze odečíst i bezplatné darování krve (jedno darování se oceňuje částkou 3 000 Kč), darování orgánu od žijícího dárce (oceňuje se částkou 20 000 Kč) a darování krvetvorných buněk (jeden odběr 20 000 Kč).

Dar je položka snižující základ daně, nikoliv samotnou daň. Neznamená to tedy, že budeme platit na dani méně o hodnotu daru. Pro orientační představu se výsledná daň sníží cca o 15 % z hodnoty daru, tj. při daru 1 000 Kč se daň sníží cca o 150 Kč. Na konečné snížení daně má však vliv nejen hodnota poskytnutých darů, ale i výše základu daně a hodnota dalších položek snižující základ daně.

Dar musí být nepodmíněný, tzn. nelze si uplatnit dar sportovnímu klubu s tím, že prostředky budou použity na sportovní vybavení pro konkrétního sportovce nebo např. poskytnout dar mateřské škole s tím, že bude sníženo školné pro mé dítě.

Dary u právnických osob

 • 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů stanoví podmínky, za kterých si mohou dary od základu daně odečíst právnické osoby (tj. s.r.o., akciové společnosti, družstva apod.):

„Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2 000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatného plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. U hmotného nebo nehmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.”

První dvě podmínky, tj. příjemce daru a účel daru, jsou obdobné jako u fyzických osob. Rozdíl je ve finančních limitech daru. U právnických osob musí hodnota daru činit alespoň 2 000 Kč. Maximálně lze uplatnit 10 % ze základu daně. Pozor na to, že v případě právnické osoby nejde o úhrnnou hodnotu všech darů dohromady, ale o hodnotu jednoho každého daru.

Příklad: S.r.o. má základ daně 100 tisíc Kč. V roce 2018 poskytla na zákonem vymezené účely příslušným právnickým osobám „neziskovkám” jeden dar v hodnotě 1 500 Kč, druhý dar v hodnotě 2 000 Kč a třetí dar v hodnotě 10 000 Kč. Kolik si bude moci odečíst od základu daně? První dar 1 500 Kč nelze odečíst – nedosahuje hodnoty alespoň 2 000 Kč. Odečíst lze druhý dar 2 000 Kč a třetí dar 10 000 Kč, tj. celkem 12 000 Kč. Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně, tj. 10 % ze 100 tisíc Kč, tj. 10 000 Kč. Za zdaňovací období 2018 si s.r.o. odečte dary v hodnotě 10 000 Kč.

Nepeněžní dary

Nejméně komplikované je poskytnutí peněžního daru, tj. peněz. Kromě peněz je ale možné poskytovat i nepeněžní dary. Což s sebou přináší několik komplikací, zejména v oblasti správného ocenění daru. Pokud jde o věcný dar, který není součástí obchodního majetku a neznáme přesně jeho hodnotu, použijeme pro ocenění cenu podobného zboží na trhu, např. v bazaru. Způsob určení hodnoty nepeněžního daru musíme být schopni prokázat. Doporučuji proto si např. srovnávací nabídky bazarů uschovat. Pokud nejsme schopni cenu nijak určit, použijeme znalecký posudek.

U majetku zařazeného v obchodním majetku podnikající fyzické osoby (OSVČ) lze použít údaje z účetnictví nebo daňové evidence. Nicméně i zde by měla cena odpovídat běžné ceně. A i v případě obchodního majetku lze použít znalecký posudek. V případě obchodního majetku, který byl uplatněn v daném období nebo i v minulosti jako daňový výdaj, musíme provést zvýšení základu daně o hodnotu uplatněného výdaje.

Pokud byl darován majetek plátce DPH, ze kterého bylo uplatněno DPH, je potřeba při daru odvést DPH z daru na výstupu. Použití hmotného majetku bez úplaty, tj. darování, se považuje za dodání zboží dle § 13 odst. 5 zákona o DPH. Pokud nebylo z daného majetku uplatněno DPH (např. byl koupen od neplátce), není nutné odvádět z daru DPH.

Příklad: Podnikatel OSVČ, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, koupil v roce 2017 zboží v hodnotě 1 000 Kč + 21% DPH 210 Kč. Zboží si v roce 2017 uplatnil jako daňový výdaj a odečetl si DPH. V roce 2018 se rozhodl dané zboží věnovat místní základní škole na vzdělávací účely. Dané zboží běžně prodává a nedošlo k žádné změně v jeho ceně. Dar si může uplatnit jako položku snižující základ daně – dar ve výši 1 000 Kč. Musí však zvýšit základ daně za rok 2018 o 1 000 Kč, které si v roce 2017 uplatnil jako výdaj v Příloze 1 k daňovému přiznání v tabulce E Položky zvyšující základ daně. A dále musí odvést DPH na výstupu z fiktivního dodání zboží ve výši 210 Kč (základ daně 1 000 Kč). Kdyby zboží koupil v roce 2018 a neuplatnil si odpočet DPH ani daňový výdaj, nemusí provádět žádné úpravy základu daně ani odvádět DPH.

Darování vlastních služeb

Kromě finančních darů a věcných darů je možné darovat i vlastní služby, tj. bezúplatně poskytnout vlastní služby, a to na výše uvedené účely.

Pro ocenění služby se použije její běžná cena, tj. cena, za kterou je služba běžně poskytována. Pokud cenu služby nelze stanovit, použije se cena stanovená znalcem. Stejně jako v případě ostatních nepeněžních darů doporučuji uschovat si podklady pro určení ceny, tj. např. cenovou kalkulaci. Pokud hodnota daru obsahuje kromě samotné práce i další položky zahrnuté do daňových výdajů (např. materiál, nakupované služby od jiného dodavatele atd.), je nutné tyto položky buď účtovat jako nedaňový výdaj (v daném roce), nebo o jejich hodnotu zvýšit základ daně (pokud již byl výdaj uplatněn jako daňový v minulých letech).

Příklad: Malíř pokojů bezúplatně vymaluje učebny v místní základní škole. Pro malování použije vlastní barvy, které má vykázané jako daňový výdaj. Malíř si může základ daně snížit o běžnou cenu za výmalbu určenou kalkulací, např. za metr výmalby. Zároveň musí z daňových výdajů vyloučit hodnotu barev. Pokud již nelze zaúčtovat výdaj za barvy jako nedaňový, provede zvýšení základu daně v Příloze 1 k daňovému přiznání v tabulce E Položky zvyšující základ daně.

Plátce DPH navíc musí odvést DPH na výstupu u zboží a služeb, u kterých si uplatnil DPH a použil je pro uskutečnění bezúplatné služby, např. ve výše uvedeném příkladu malíře pokojů z koupených barev.

Kdy lze dar uplatnit

Dar lze uplatnit v tom zdaňovacím období, ve kterém byl prokazatelně poskytnut. To znamená, že rozhoduje datum, kdy byl dar předán. Nikoliv datum podpisu darovací smlouvy. Pokud chceme dar uplatnit v daňovém přiznání za 2018, je potřeba ho poskytnout tak, aby ho příjemce obdržel nejpozději 31. 12. 2018. Při poskytování darů převodem z účtu je proto vhodné odeslat finanční prostředky alespoň pár dnů před koncem roku.

Doklad o daru

Poskytnutí daru je potřeba prokázat písemným dokladem. Doklad nemá předepsaný název. V praxi se nejčastěji používá např. darovací smlouva nebo potvrzení o daru.

Potvrzení by mělo obsahovat tyto údaje (dle pokynu GFŘ-D-22 K § 15 bod 2):

 • kdo je příjemcem bezúplatného plnění – tj. identifikace příjemce daru „neziskové organizace” – doporučuji kompletní název, tak jak je v rejstříku vč. dodatku, adresu sídla a IČ u právnických osobu, jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození u fyzických osob,
 • hodnota bezúplatného plnění – vyčíslení hodnoty daru, nejlépe v Kč,
 • předmět bezúplatného plnění – konkrétní popis toho, co bylo darováno – peněžní prostředky, popis věcného daru nebo poskytnuté služby,
 • účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto – účel by měl být specifikován co nejkonkrétněji tak, aby nebylo pochybností, že šlo o účel daný zákonem o daních z příjmů. Doporučuji se vyhnout vágním popisů typu „na účely, za kterými je spolek zřízen“ apod.,
 • datum poskytnutí – datum, kdy byl dar poskytnut, tj. datum předání daru.

Při poskytnutí daru převodem z účtu doporučuji si uschovat i výpis z účtu potvrzující poskytnutí daru.

Autor článku
Zuzana Bartůšková
 • jsem daňový poradce, zapsaný v Komoře daňových poradců, číslo osvědčení 4960
 • účetní s 12letou praxí v oboru – v menší firmě, v korporaci i na pozici hlavní účetní
 • účetní na volné noze od r. 2010
 • lektor odborných kurzů s 8letou praxí
 • autor odborných článků na blogu Účetnictví bez starostí, pravidelně již šestým rokem
 • přispívám na Portál Pohoda
 • videorozhovor s podnikatelským poradcem Robertem Vlachem
Zuzana Bartůšková
Více o Zuzce
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Říkají o nás
Vojtěch Mikula
Svěřit daně a účetnictví Martinovi a Zuzce přineslo skutečně zásadní změnu do podnikání – věci mají řád a já mám klid. Konečně se nemusím pokoušet vysvětlovat účetním, co mají udělat, ale jsou to oni, kdo poradí a hlavně poradí správně.
Ing. Vojtěch Mikula
jednatel, UX, analytika, byznys
Picards s.r.o.
Pavel Jiránek
V životě se snažím dělat činnosti, kterým rozumím nebo do který chci proniknout. Do této skupiny ale účetnictví nepatří.
Ing. Pavel Jiránek
Java Team Leader / UI/UX designer ve společnosti Rohlik.cz a provozovatel služby Makléř online
makleronline.cz
Rychlá rada, pokud jste ztraceni
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI SKYPE KONZULTACI
Účetní středy
Účetní konzultace krátkých účetních a daňových dotazů za zvýhodněnou cenu
400 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.