Dary na dobročinné účely 2023

Na konci roku mnoho lidí posílá tradičně dary na dobročinné účely. V letošním roce nás všechny navíc velmi zasáhla tragická událost na Univerzitě Karlově. Vznikly sbírky na pomoc obětem a jejich rodinám. S tím souvisí i otázka, za jakých podmínek lze tyto i jiné dary na dobročinné účely uplatnit jako výdaj snižující základ daně.

Dary u fyzických osob

Podmínky pro uplatnění darů u fyzických osob upravuje § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů takto:

„Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.  Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3 000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč a hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou 20 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.”

Dar, který lze uplatnit ke snížení základu daně, musí současně splnit 3 podmínky:

1) osoba příjemce daru – dar musí být poskytnut správnému příjemci – obcím, krajům, organizačním složkám státu nebo právnickým osobám, které mají sídlo na území České republiky nebo Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP). Dary poskytnuté fyzickým osobám (s bydlištěm na území ČR, EU nebo EHP) lze uplatnit pouze, pokud příjemce daru – fyzická osoba je poskytovatel zdravotních služeb nebo pokud provozuje školy a školská zařízení nebo zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení. Pokud např. chceme přispět sportovci – fyzické osobě a dar si uplatnit v daňovému přiznání, je potřeba peníze poskytnout právnické osobě, např. sportovnímu klubu, nikoliv přímo sportovci – fyzické osobě. Pokud ale chceme poskytnout dar fyzické osobě, která pečuje o opuštěná zvířata, tak to možné je.

Dále je možné dar poskytnout fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Nelze odečíst dary pro právnické osoby se sídlem mimo území EU nebo EHP, tj. např. „neziskovým organizacím“ se sídlem v USA. Jedinou ze zemí mimo EU a EHP s výjimkou pro rok 2023 představují dary poskytnuté organizacím a osobám se sídlem na Ukrajině.

2) účel daru – dar musí být prokazatelně poskytnut na některý v zákoně vyjmenovaný důvod, tj. na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost. A dále na výše uvedené účely fyzickým osobám. Nelze např. uplatnit dar poskytnutý sboru dobrovolných hasičů na uspořádání hasičského plesu. Lze ale odečíst dar na požární ochranu. Nelze odečíst dary na podporu podnikatelské aktivity. Ty naopak pro příjemce představují zdanitelný příjem.

3) finanční limity daru – hodnota daru musí činit v úhrnu minimálně 2 % ze základu daně anebo alespoň 1 000 Kč. Jedná se o úhrnnou hodnotu, takže lze sčítat několik menších darů dohromady. Sčítat lze i dary různým organizacím na odlišné účely. Vyplatí se proto evidovat i dary malé hodnoty. V roce 2023 je možné odečíst nejvýše 30 % ze základu daně. Toto navýšení umožnil schválený konsolidační balíček, který novelizoval zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Vyšší limit nenajdeme přímo v zákoně o dani z příjmů, ale v tomto speciálním zákoně.

Příklad: OSVČ s příjmem 500 tisíc Kč, paušální výdaje 60 % z příjmů, tj. 300 tisíc Kč, tj. základ daně činí 200 000 Kč. Hodnota daru musí být alespoň 2 % základu daně, tj. 4 000 Kč nebo alespoň 1 000 Kč. V našem případě stačí dary v hodnotě 1 000 Kč (protože je to méně než 2 % ze základu daně). Uplatnit na darech může nejvýše 30 % ze základu daně (ve 2023), tj. 60 000 Kč.

Jako dar lze odečíst i bezplatné darování krve (jedno darování se oceňuje částkou 3 000 Kč), darování orgánu od žijícího dárce (oceňuje se částkou 20 000 Kč) a darování krvetvorných buněk (jeden odběr 20 000 Kč).

Dar je položka snižující základ daně, nikoliv samotnou daň. Neznamená to tedy, že budeme platit na dani méně o hodnotu daru. Pro orientační představu se výsledná daň sníží cca o 15 % z hodnoty daru, tj. při daru 1 000 Kč se daň sníží cca o 150 Kč. Na konečné snížení daně má však vliv nejen hodnota poskytnutých darů, ale i výše základu daně a hodnota dalších položek snižující základ daně.

Dar musí být nepodmíněný, tzn. nelze si uplatnit dar sportovnímu klubu s tím, že prostředky budou použity na sportovní vybavení pro konkrétního sportovce, nebo např. poskytnout dar mateřské škole s tím, že bude sníženo školné pro mé dítě. Podobně nelze jako dar lékaři uplatnit poplatek za péči. 

Speciální úprava darů pro rok 2023

Jak jsem již zmínila, pro rok 2023 byla prodloužena výjimka, kterou zavedl zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tento zákon upravuje obecná ustanovení v zákoně o dani z příjmů, proto obsahuje úpravu darů, která není obsažena přímo v zákoně o daních z příjmů. Co tedy umožňuje:

 • zvyšuje maximální odpočet darů na 30 % základu daně pro rok 2023 u fyzických osob a do 29. 2. 2024 u právnických osob§ 1 odst. 1 zákona č. 128/2022 Sb. – toto navýšení se týká všech darů bez ohledu na jejich účel – nemusí být použit na pomoc Ukrajině,
 • zavádí možnost uplatnit dary podpory obranného úsilí Ukrajiny – v tomto případě lze na obrany uplatnit pouze dary pro obrany Ukrajiny, žádného jiného státu – § 1 odst. 3 zákona č. 128/2022 Sb.,
 • umožňuje uplatnit dar Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění – i v tomto případě se jedná o jedinou výjimku pro osoby z třetích zemí – pro dary např. na podporu jiných obětí válečných konfliktů je potřeba dar darovat prostřednictvím organizace se sídlem v ČR, v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru – § 1 odst. 3 zákona č. 128/2022 Sb.,
 • umožňuje daňovému nerezidentovi ČR a současně daňovému rezidentovi Ukrajiny uplatnit v českém daňovém přiznání dar poskytnutý ukrajinské osobě (organizaci se sídlem na Ukrajině) – § 1 odst. 4 zákona č. 128/2022 Sb.,
 • umožňuje jako daňově uznatelný náklad/výdaj uplatnit výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v roce 2023 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace na účely, pro které lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění – § 3 zákona č. 128/2022 Sb.

Všechny tyto změny platily i pro zdaňovací období 2022. Konsolidační balíček jejich platnost prodloužil i na 2023.

Dary u právnických osob

 • § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů stanoví podmínky, za kterých si mohou dary od základu daně odečíst právnické osoby (tj. s.r.o., akciové společnosti, družstva apod.):

„Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2 000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatného plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. U hmotného nebo nehmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34; to neplatí pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.”

První dvě podmínky, tj. příjemce daru a účel daru, jsou obdobné jako u fyzických osob. Rozdíl je ve finančních limitech daru. U právnických osob musí hodnota daru činit alespoň 2 000 Kč. Maximálně lze uplatnit 10 % ze základu daně, v období od 1. 3. 2020 do 29. 2. 2024 nejvýše 30 % – prodloužení na základě § 1 odst. 1 zákona č. 128/2022 Sb.. Pozor na to, že v případě právnické osoby nejde o úhrnnou hodnotu všech darů dohromady, ale o hodnotu jednoho každého daru.

Příklad: Spol. s.r.o. má základ daně 100 000 Kč. V roce 2023 poskytla na zákonem vymezené účely příslušným právnickým osobám „neziskovkám” jeden dar v hodnotě 1 500 Kč, druhý dar v hodnotě 2 000 Kč a třetí dar v hodnotě 10 000 Kč. Kolik si bude moci odečíst od základu daně? První dar 1 500 Kč nelze odečíst – nedosahuje hodnoty alespoň 2 000 Kč. Odečíst lze druhý dar 2 000 Kč a třetí dar 10 000 Kč, tj. celkem 12 000 Kč. Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně, resp. 30 % v období od 1. 3. 2020 do 29. 2. 2024, tj. 30 % ze 100 tisíc Kč, tj. 30 000 Kč. Za zdaňovací období 2023 si s.r.o. odečte dary v hodnotě 12 000 Kč.

Nepeněžní dary

Nejméně komplikované je poskytnutí peněžního daru, tj. peněz. Kromě peněz je ale možné poskytovat i nepeněžní dary. U nich je potřeba správně ocenit hodnotu nepeněžního daru.

Pokyn GFŘ D-59 K § 15 odst. 1 k tomu říká:

„2. Za bezúplatná plnění (např. dary), jejichž hodnotu lze odečíst od základu daně,
se považují i nepeněžní bezúplatná plnění včetně služeb, která se ocení, pokud není známa jejich cena, cenami v souladu s oceňovacím zákonem (§ 3 odst. 3 a § 23 odst. 6 zákona). Pokud již byla hodnota bezúplatně poskytnutého výkonu – služby zahrnuta do daňových výdajů, je nutno upravit daňové výdaje.“

Pokud jde o věcný dar, který není součástí obchodního majetku a neznáme přesně jeho hodnotu, použijeme pro ocenění cenu podobného zboží na trhu, např. v bazaru. Způsob určení hodnoty nepeněžního daru musíme být schopni prokázat. Doporučuji proto si např. srovnávací nabídky bazarů uschovat. Pokud nejsme schopni cenu nijak určit, použijeme znalecký posudek.

U majetku zařazeného v obchodním majetku podnikající fyzické osoby (OSVČ) lze použít údaje z účetnictví nebo daňové evidence. Nicméně i zde by měla cena odpovídat běžné ceně. I v případě obchodního majetku lze použít znalecký posudek. V případě obchodního majetku, který byl uplatněn v daném období nebo i v minulosti jako daňový výdaj, musíme provést zvýšení základu daně o hodnotu uplatněného výdaje.

Pokud byl darován majetek plátce DPH, ze kterého bylo uplatněno DPH, je potřeba při daru odvést DPH z daru na výstupu. Použití hmotného majetku bez úplaty, tj. darování, se považuje za dodání zboží dle § 13 odst. 5 zákona o DPH. Pokud nebylo z daného majetku uplatněno DPH (např. byl koupen od neplátce), není nutné odvádět z daru DPH.

Příklad: Podnikatel OSVČ, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, koupil v roce 2022 zboží – počítače za účelem jeho dalšího prodeje v hodnotě 20 000 Kč + 21 % DPH 4 200 Kč. Zboží v roce 2022 uplatnil jako daňový výdaj a odečetl si DPH. V roce 2023 se rozhodl počítače věnovat místní škole na vzdělání. Počítače běžně prodává a nedošlo k žádné změně v jeho ceně. Dar si může uplatnit jako položku snižující základ daně – dar ve výši 20 000 Kč. Musí však zvýšit základ daně za rok 2023 o 20 000 Kč, které si v roce 2022 uplatnil jako výdaj, v Příloze 1 k daňovému přiznání v tabulce E Položky zvyšující základ daně. A dále musí odvést DPH na výstupu z fiktivního dodání zboží ve výši 4 200 Kč (základ daně 20 000 Kč). Kdyby zboží koupil v roce 2023 a neuplatnil si odpočet DPH ani daňový výdaj, nemusí provádět žádné úpravy základu daně ani odvádět DPH. 

Darování vlastních služeb

Kromě finančních darů a věcných darů je možné darovat i vlastní služby, tj. bezúplatně poskytnout vlastní služby, a to na výše uvedené účely.

Pro ocenění služby se použije její běžná cena, tj. cena, za kterou je služba běžně poskytována. Pokud cenu služby nelze stanovit, použije se cena stanovená znalcem. Stejně jako v případě ostatních nepeněžních darů doporučuji uschovat si podklady pro určení ceny, tj. např. cenovou kalkulaci. Pokud hodnota daru obsahuje kromě samotné práce i další položky zahrnuté do daňových výdajů (např. materiál, nakupované služby od jiného dodavatele atd.), je nutné tyto položky buď účtovat jako nedaňový výdaj (v daném roce), nebo o jejich hodnotu zvýšit základ daně (pokud již byl výdaj uplatněn jako daňový v minulých letech).

Příklad: Psycholog prostřednictvím zřízené právnické osoby poskytuje odbornou pomoc obětem a pozůstalým trestného činu. Jako položku snižující základ daně – dar si může odečíst hodnotu daru odpovídající jeho běžné sazbě. Důležité je, aby práce poskytoval příslušné právnické osobě – obcím, kraji, neziskovým organizacím, které s ním uzavřou darovací smlouvu. Pokud by práce poskytoval samostatně přímo postiženým fyzickým osobám, nemohl by si práce uplatnit jako dar.

Příklad: Malíř na základě domluvy s obcí vymaluje v místní škole. Při práci použije vlastní materiál – barvy, které má vykázané jako daňový výdaj. Malíř si může základ daně snížit o běžnou cenu za vymalování určenou kalkulací. Zároveň musí z daňových výdajů vyloučit hodnotu spotřebovaného materiálu. Pokud již nelze zaúčtovat výdaj za barvy jako nedaňový, provede zvýšení základu daně v Příloze 1 k daňovému přiznání v tabulce E Položky zvyšující základ daně. 

Plátce DPH navíc musí odvést DPH na výstupu u zboží a služeb, u kterých si uplatnil DPH a použil je pro uskutečnění bezúplatné služby, např. ve výše uvedeném příkladu malíře z koupeného materiálu.

Kdy lze dar uplatnit

Dar lze uplatnit v tom zdaňovacím období, ve kterém byl prokazatelně poskytnut. To znamená, že rozhoduje datum, kdy byl dar předán. Nikoliv datum podpisu darovací smlouvy. Pokud chceme dar uplatnit v daňovém přiznání za 2023, je potřeba ho poskytnout tak, aby ho příjemce obdržel nejpozději 31. 12. 2023. Při poskytování darů převodem z účtu je proto vhodné odeslat finanční prostředky alespoň pár dnů před koncem roku.

Doklad o daru

Poskytnutí daru je potřeba prokázat písemným dokladem. Doklad nemá předepsaný název. V praxi se nejčastěji používá např. darovací smlouva nebo potvrzení o daru. Podstatné je, aby dokument potvrzoval, že dar již byl poskytnut. Nestačí pouze závazek, že jej v budoucnu poskytne.

Potvrzení by mělo obsahovat tyto údaje (dle pokynu GFŘ-D-59 K § 15 bod 5):

 • kdo je příjemcem bezúplatného plnění – tj. identifikace příjemce daru „neziskové organizace” – doporučuji kompletní název, tak jak je v rejstříku vč. dodatku, adresu sídla a IČ u právnických osob, jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození u fyzických osob,
 • hodnota bezúplatného plnění – vyčíslení hodnoty daru v Kč,
 • předmět bezúplatného plnění – konkrétní popis toho, co bylo darováno – peněžní prostředky, popis věcného daru nebo poskytnuté služby,
 • účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto – účel by měl být specifikován co nejkonkrétněji tak, aby nebylo pochybností, že šlo o účel daný zákonem o daních z příjmů. Doporučuji se vyhnout vágním popisům typu „na účely, za kterými je spolek zřízen“, ale použít některý ze zákonem daných účelů, např. na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, na ochranu opuštěných zvířat apod.,
 • datum poskytnutí – datum, kdy byl dar poskytnut, tj. datum předání daru.

Při poskytnutí daru převodem z účtu doporučuji si uschovat i výpis z účtu potvrzující poskytnutí daru.

Co naopak na potvrzení není potřeba a nemá to ani žádný význam, je prohlášení, že se potvrzení vystavuje v souladu se zákonem o daních z příjmů. Takové prohlášení není vyžadováno a samo o sobě ani není zárukou, že je možné dar uplatnit.

Stručné shrnutí pro poskytování darů

 • Nejsnazší je poslat peníze. Peníze posílejte vždy na oficiální účet příslušných charit, nikoliv přímo konkrétním postiženým fyzickým osobám. Nezapomeňte řádně vyplnit údaje pro potvrzení o daru.
 • Darujete-li za právnickou osobu, např. s.r.o., pošlete dar v minimální nominální hodnotě 2 000 Kč. U právnických osob se dary nesčítají a je proto nutné, aby daňově uznatelný dar měl hodnotu minimálně 2 000 Kč. Dbejte na to, abyste vyplnili údaje pro potvrzení o daru na právnickou osobu, nikoliv za sebe.
 • Darovat můžete i vlastní služby či materiál, zboží či výrobky, např. i služby psychoterapeutů. Pomoc vždy poskytujte přes příslušnou právnickou osobu (obec, kraj, neziskovou organizaci), s níž uzavřete darovací smlouvu. Dary poskytnuté napřímo fyzickým osobám uplatnit nelze.
 • Materiál použitý pro dar musíte v daňovém přiznání vyloučit jako nedaňový výdaj/náklad a neuplatňovat z něj DPH. Pokud už jste si DPH odečetli, popř. daňový výdaj/náklad uplatnili v minulosti, musíte DPH vrátit, resp. dodanit.
 • Rozhodnete-li se uspořádat nějakou charitativní akci, na základě které budete vybírat peníze, pamatujte, že to nelze dělat bez příslušných povolení a formalit. Nejjednodušší řešení je spojit se s neziskovou organizací, která má již oprávnění vybírat peníze na charitativní účely vyřešené a postupovat ve spolupráci s ní.

Fotka od J W z Unsplash

Co je u nás nového?

Buďte v obraze a přihlaste se k odebírání našeho newsletteru.
Vybíráme pro Vás aktuální a ožehavá témata, která ze zkušeností dobře známe. Spam rádi nemáme, a tak posíláme jen to, co by Vás opravdu mohlo zajímat.