Jak legálně snížit daně I – paušální výdaje

Tento článek byl aktualizován pro rok 2014.

Podzim je vhodné období pro úvahy nad optimalizací daňové povinnosti, protože většina úprav musí být provedena do konce roku (u fyzické osoby i zaplacena). V březnu je již na optimalizace pozdě. Pokud teď čekáte nějaké tipy na to, jak převádět peníze do britského Ltd. nebo optimalizovat přes neziskovku, tak Vás zklamu. Optimalizacemi na hraně zákona, využívajících různé mezery a nejasné body, se zabývat nebudu. Rozeberu pár tipů, jak snížit základ daně naprosto legálně a korektně.

Fyzická osoba – výdajový paušál

Patříte-li mezi OSVČ využívající výdaje paušálem, tak se možnosti snížení základu daně omezí pouze na nezdanitelné částky základu daně a slevy na dani. Přestože jde o často opakované položky, v praxi se při jejich uplatňování chybuje. A to ať v podobě toho, že si je poplatník neuplatní (obzvlášť u darů), nebo kdy jsou naopak uplatněny v rozporu se zákonem o dani z příjmů (nejčastěji se chybuje u úroků z hypotéky, ale i u slev na studenta nebo zvýhodnění na dítě). Došlo i k několika změnám oproti roku 2012, na které upozorním.

Nezdanitelné částky dle § 15 Zákona o dani z příjmů

Dary (odst. 1 a 2) – od základu daně lze odečíst dary poskytnuté právnickým osobám (to jsou většinou tzv. „neziskovky“ – nadace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení) se sídlem na území České republiky na financování vědy, vzdělání, kultury, školství, požární ochranu, ochranu mládeže, ochranu zvířat, sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské (pouze registrované církve a náboženské společnosti), sportovní a politické činnosti. Fyzickým osobám lze přispívat, pokud jsou poskytovateli zdravotních služeb, provozují školy či zařízení na ochranu opuštěných zvířat. Poživatelům invalidního důchodu lze přispívat na zdravotnické prostředky, rehabilitační a kompenzační pomůcky nehrazené zdravotní pojišťovnou. Odečítat lze i bezpříspěvkové dárcovství krve a to ve výši 2.000 Kč za jeden odběr – potvrzení pro daňové účely běžně vydávají transfuzní stanice. Podmínka je, že souhrnná hodnota darů činní alespoň 2% základu daně nebo alespoň 1.000 Kč. Dary se během roku sčítají, není tedy nutné přispívat 1.000 Kč naráz. Je možné dát např. 500 Kč na dětský domov, 200 Kč na útulek pro zvířata a 200 Kč na povodně. Odečíst lze nejvýše 15% (do 31.12.2013 nejvýše 10%) ze základu daně. Dary se odečítají v období, kdy byly prokazatelně poskytnuty – zaplaceny. K přiznání se přikládá originál potvrzení o poskytnutí daru, ze kterého je patrno, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl dar darován a datum darování. Potvrzení na požádání vystaví příjemce daru.

Zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru (odst. 3 a 4) – úvěr musí být poskytnut na financování bytových potřeb na trvalé bydlení vlastní, druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů. Nelze odečítat úroky z úvěrů na nemovitosti sloužící k podnikání či pronájmu. Pokud nemovitost slouží součastně k bydlení i k podnikání/pronájmu, uplatňují se úroky v poměrné výši dle podlahové plochy využívané k jednotlivým činnostem. Pokud je víc účastníků smlouvy (spoludlužníků), uplatní odpočet každý rovným dílem, nebo jeden z nich. K daňovému přiznání se přikládá originál potvrzení o výši zaplacených úroků. Při daňové kontrole musí být poplatník schopen prokázat splnění podmínek uvedených v zákoně. Pokud je předmětem financování výstavba domu, koupě pozemku pro stavbu nebo koupě bytu či domu, musí být vlastník nemovitosti zároveň účastníkem smlouvy (dlužníkem, nestačí být ručitelem) (viz Pokyn GFŘ D-6). Pokud tedy například rodiče kupují byt pro děti a budou účastníky hypoteční smlouvy, musí být pro uplatnění odpočtu zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci bytu oni. Pokud je úvěr na rodiče a byt na děti, nemůže odečet uplatnit ani jeden z nich. Za bytovou potřebu je považováno i tzv. refinancování úvěru na bydlení.

Příspěvky na penzijní připojištění (odst. 5) – lze odečíst maximálně 12.000 Kč. Odečítá se částka zaplacených příspěvků snížená o 12.000 Kč (Pozor, změna! Do roku 2012 se snižovalo o 6.000 Kč). Počítá se částka, kterou si poplatník platí sám. Částku, kterou mi přispívá zaměstnavatel, si uplatňuje zaměstnavatel. Prokazuje se potvrzení od penzijního fondu – originál se přikládá k přiznání.

Příspěvek na soukromé životní pojištění (odst. 6) – lze odečíst maximálně 12.000 Kč. Na rozdíl od penzijního připojištění se nic neodečítá a uplatňuje se celá částka uvedená na potvrzení od pojišťovny a to až do limitu 12.000 Kč. Příspěvky zaměstnavatele si uplatňuje zaměstnavatel. K přiznání se přikládá originál potvrzení z pojišťovny.

Členské příspěvky odborové organizaci (odst. 7) – využitelné pouze pro zaměstnance u zaměstnavatele, u kterého působí odbory.

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání (odst. 8) – nejedná se o úhrady školeného či kurzovného na odborných profesních seminářích, rekvalifikační kurzy apod. Jedná se o přesně vymezené zkoušky profesní způsobilosti dle Vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o odborné zkoušky např. na některé vázané živnosti. Jedná se o obory, které jsou zveřejňovány v Národní soustavě kvalifikací

Slevy na dani dle § 35ba

Sleva na poplatníka (odst. 1 písm. a)) – 24.840 Kč. Sleva se uplatňuje vždy v celé výši bez ohledu na to, za kolik měsíců měl poplatník zdanitelné příjmy. Slevu lze uplatnit i u poplatníka, který k 1. lednu pobírá starobní důchod (Pozor, změna! Na základě rozhodnutí Ústavního soudu mohou starobní důchodci uplatňovat slevu na poplatníka za 2014 a prostřednictvím dodatečného daňového přiznání i za rok 2013 zpětně).

Další slevy se uplatňují ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění slevy.

Sleva na manželku (manžela) – pokud nemá vlastní příjem přesahující 68.000 Kč (odst. 1 písm. b)) – 24.840 Kč. Do vlastního příjmu manželky se počítají veškeré její příjmy v hrubé výši (nesnížené o výdaje) a počítají se i příjmy zdaněné srážkovou daní či od daně osvobozené. Do příjmů se počítají i dávky nemocenského pojištění – nemocenská (i po dobu rizikového těhotenství), mateřská (prvních 28 týdnů). Nepočítají se sociální dávky (např. porodné, přídavek na dítě), rodičovský příspěvek (po 28 týdnech maximálně do 4 let věku dítěte), státní příspěvky na penzijní připojištění a stavební spoření. Pozor! Slevu na manželku však nemohou od roku 2013 použít osoby uplatňující výdaje paušálem – viz § 35ca.

Sleva pro invalidní důchodce v I. a II. stupni (odst. 1 písm. c)) – 2.520 Kč.

Sleva pro invalidní důchodce ve III. stupni (odst. 1 písm. d)) – 5.040 Kč.

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P (odst. 1 písm. e)) – 16.140 Kč.

Sleva na vlastní studium (odst. 1 písm. f)) – 4.020 Kč. Pozor, nezaměňovat s daňovým zvýhodněním na (studující) dítě. Tato sleva se týká přímo nezaopatřeného dítěte. Slevu lze uplatnit do dovršení 26 let nebo 28 let v případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu. Podmínky, kdy jde slevu uplatnit, blíže upravuje 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře § 11 až 15. Pojem nezaopatřené dítě podle tohoto zákona blíže rozeberu dále v bodě daňové zvýhodnění na dítě.

Daňové zvýhodnění na dítě dle § 35c

Pozor, od 2013 nelze uplatňovat u poplatníků uplatňujících výdaje paušálem – viz § 35ca.

13.404 Kč ročně na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti.

Jako jediná položka lze uplatnit i formou daňového bonusu, tzn. pokud je daň nižší než daňové zvýhodnění na dítě, je poplatníkovi vyplacená celá částka daňového zvýhodnění a to i když převyšuje vlastní daňovou povinnost. Ta část, o kterou daňové zvýhodnění převyšuje daň, se nazývá daňový bonus. Daňový bonus lze uplatnit, pokud činí ročně alespoň 100 Kč. Maximálně lze uplatnit 60.300 Kč ročně.

Vyživované dítě = dítě vlastní, osvojené, v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů, vnuk/vnučka pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit a to:

Nezletilé dítě – do 18 let věku.

Zletilé dítě do 26 let, pokud nepobírá invalidní důchod III. stupně a pokud studuje. Pozor, neplést se slevou na studenta, kterou může uplatňovat student sám na sebe za výše popsaných podmínek do 28 let.

Studující dítě blíže upravuje Zákon č. 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře § 11 až 15:

Studium na střední škole nebo vyšší odborné škole pouze prezenční formou. Pozor, nelze uplatňovat dítě po dovršení 18 let studující SŠ nebo VOŠ dálkově, kombinovanou formou nebo večerně, pokud si dítě při studiu vydělává nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti. Uplatňovat lze daňové zvýhodnění i během prázdnin mezi jednotlivými ročníky. Daňové zvýhodnění lze uplatňovat do konce školního roku ve kterém byla složena maturita nebo absolutorium (u studia na VOŠ), pokud během prázdnin nebude dítě celý měsíc pracovat (nebo podnikat) nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Studium na vysoké škole ode dne, kdy se dítě stalo studentem VŠ, do dne, kdy ukončilo studium. Počítá se i doba mezi ukončením studia na SŠ a nástupem na VŠ, pokud na sebe navazují. Zvýhodnění se uplatní naposledy v měsíci, kdy dítě ukončilo studium na VŠ. Lze uplatnit i měsíc po měsíci ukončení studia za podmínky, že celý tento měsíc nebude dítě pracovat (nebo podnikat) nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Zvýhodnění lze uplatnit i pokud dítě dočasně pobývá mimo domácnost (např. na intru, na koleji).

Uzavře-li studující dítě do 26 let manželství, může zvýhodnění uplatnit jeho manžel/manželka. Pokud manžel/manželka nemá příjmy, ze kterých by uplatnil zvýhodnění, může zvýhodnění uplatnit rodič dítěte (nikoliv tchán/tchýně), pokud žije s dítětem ve společné domácnosti.

Zvýhodnění na dítě může v jednom měsíci uplatnit jen jeden poplatník – jen jeden z rodičů.

Zvýhodnění se uplatní za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky. Zvýhodnění lze uplatnit již za měsíc, kdy se dítě narodilo.

Shrnutí změn v roce 2013 oproti 2012

Při nezdanitelné částce na penzijní připojištění se příspěvek účastníka snižuje o 12.000 Kč (dříve 6.000 Kč).

Starobní důchodce nemůže uplatnit slevu na poplatníka. Toto neplatí pro přiznání za rok 2014. V dodatečném daňovém přiznání lze uplatnit i zpětně za 2013.

Poplatník uplatňující výdaje paušálem nemůže uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. A to pokud součet základů daně, u nichž bylo použito paušálních výdajů (z podnikání, z pronájmu), přesáhne 50% celkového základu daně. Např. poplatník má tyto základy daně: 500.000 Kč ze zaměstnání, 100.000 Kč z podnikání – chce použít výdaje paušálem. Poplatník může uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě, protože jeho základ daně ze zaměstnání činí víc než 50% celkového základu daně.

V dalším článku rozeberu, jaké výdaje může použít poplatník vedoucí daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví ke snížení svého základu daně.

Sleva na poplatníka u starobních důchodců 2013, 2014

V červenci 2014 Ústavní soud rozhodl o neústavnosti zákazu uplatňování slevy na poplatníka u starobních důchodců. Za rok 2014 mohou starobní důchodci uplatnit slevu na poplatníka. Za rok 2013 jí mohou zpětně uplatnit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.

Fotka od Wesley TingeyUnsplash

Co je u nás nového?

Buďte v obraze a přihlaste se k odebírání našeho newsletteru.
Vybíráme pro vás aktuální a ožehavá témata, která ze zkušeností dobře známe. Spam rádi nemáme, a tak posíláme jen to, co by vás opravdu mohlo zajímat.