Jak legálně snížit daně III – podvojné účetnictví

V závěrečném díle série článků o legální daňové optimalizaci se budeme zabývat poplatníky, kteří vedou podvojné účetnictví např. s.r.o.

Daňové odpisy

Daňové odpisy jsou nástrojem pro legální úpravy základu daně a lze s nimi pracovat. Je možné mít několik druhů majetku s různými metodami daňových odpisů – některý majetek lze odepisovat zrychleně, jiný rovnoměrně.

Podívejme se na typický průběh zrychlených resp. rovnoměrných odpisů u automobilu (odpisuje se 5 let) s pořizovací cenou 500 tisíc korun.

RokRovnoměrné odpisyZrychlené odpisy
201455 000 Kč100 000 Kč
2015111 250 Kč160 000 Kč
2016111 250 Kč120 000 Kč
2017111 250 Kč80 000 Kč
2018111 250 Kč40 000 Kč

Při rovnoměrném odpisování je první odpis menší a další jsou stejné. Při zrychleném je největší odpis ve 2. roce a dále odpisy klesají.

Přerušení odpisování a neuplatnění odpisů

Neuplatnění daňového odpisu či přerušení odpisování je možné dle § 26 odst. 8. Tento postup je vhodný pokud se poplatník nachází v daňové ztrátě a není v jeho zájmu ztrátu ještě zvyšovat. Ale očekává, že v dalším období by mohl být v daňovém zisku a mohlo by se mu hodit odpisování prodloužit.

Jak budou vypadat výše uvedené zrychlené odpisy při přerušení a neuplatnění v r. 2015 (zrychlený odpis u automobilu z předchozího příkladu):

RokNeuplatněný odpisPřerušené odpisování
2014100 000 Kč100 000 Kč
20150 Kč0 Kč
2016120 000 Kč160 000 Kč
201780 000 Kč120 000 Kč
201840 000 Kč80 000 Kč
2019X40 000 Kč

Přerušení odpisování či neuplatnění odpisu se provádí pouze v daňovém přiznání. V účetnictví bude odpis zaúčtován – účetní odpisování není možné přerušit nebo odpis neuplatnit.

Zvýšená vstupní cena

Tento postup blíže popisuje § 31 a 32 Zákona o dani z příjmů.

Vstupní cenu lze zvýšit o:

  • 20% u poplatníka, který provozuje převážně zemědělskou a lesní výrobu a to u strojů pro tuto výrobu jichž je první vlastník
  • 15% u poplatníka, který je prvním vlastníkem zařízení pro čištění a úpravu vod
  • 10% u všech ostatních u majetku zařazeného v 1. až 3. odpisové skupině, jehož je prvním vlastníkem. Toto nelze uplatnit u letadel (kromě leteckých společností), motocyklů a osobních automobilů (kromě vozidel provozovatelů silniční motorové dopravy, taxislužby a autoškoly). Uplatnit lze nákladních automobilů (kategorie N1)

Drobný majetek

Podle účetních předpisů je za drobný hmotný a nehmotný majetek považován majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a vstupní cena nižší než u dlouhodobého majetku. Takovýto majetek mohou účetní jednotky účtovat přímo do nákladů nebo ho evidovat na majetkovém účtě a  účetně odepisovat dle vlastního odpisového plánu minimálně po dvě účetní období. Daňové odpisy poté kopírují účetní odpisy. Zatímco Zákon o dani z příjmů stanoví pro dlouhodobý hmotný majetek hranici 40 tisíc Kč a pro dlouhodobý nehmotný 60 tisíc Kč, účetní předpisy žádné finanční limity nestanoví. V praxi se zejména u starších účetních jednotek setkávám s limitem drobného majetku 20.000 Kč. Kdy v rozmezí 20.000 až 40.000 Kč je drobný majetek sledován na majetkových účtech a je účetně a daňově odepisován. Každá účetní jednotka by si měla zvážit, zda by pro ní nebylo vhodnější respektovat daňové hranice a majetek do 40.000 Kč (resp. 60.000 Kč u nehmotného majetku) účtovat přímo do nákladů a sledovat ho pouze v analytické evidenci. Jen připomínám, že u majetku u něhož již bylo odpisování zahájeno je třeba ho dokončit, protože zvolenou metodu nelze zpětně měnit.

Opravné položky k pohledávkám po splatnosti

Daňové opravné položky k pohledávkám po splatnosti se tvoří podle Zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů § 8, § 8a – 8c. Opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám nepromlčeným. Opravné položky dle § 8 se tvoří k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení a to ve výši rozvahové hodnoty nepromlčené pohledávky (tedy 100%) přihlášené u soudu do insolvenčního řízení.

V praxi nejčastěji jsou pohledávky dle § 8c podle kterého lze vytvořit 100% opravnou položku k nepromlčené pohledávce za těchto podmínek:

  • nebyla tvořena opravná položka podle jiného paragrafu Zákona o rezervách,
  • nejedná se o pohledávku za členy obchodní korporace za upsaný vlastní kapitál nebo mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů
  • rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství (úroky z prodlení) v okamžiku jejího vzniku nepřesáhne 30.000 Kč,
  • celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje postup podle tohoto ustanovení, nepřesáhne za období, za které se podává daňové přiznání, částku 30 000 Kč
  • od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců.

K pohledávkám, které nesplňují podmínky § 8 ani § 8c lze tvořit opravné položky dle § 8a. Lze tvořit opravnou položku k pohledávkám do 200.000 Kč a to ve výši 20%. Vyšší daňové opravné položky nebo opravné položky k pohledávkám ve vyšší hodnotě lze tvořit pouze pokud je zahájeno rozhodčí řízení, soudní nebo správní řízení ohledně těchto pohledávek. Výše daňových opravných položek je stanovena v § 8a. Opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám účtovaným jako zdanitelný výnos. Nelze je tvořit k pohledávkám za společníky, akcionáře, členy družstev a za upsaný vlastní kapitál a mezi spojenými osobami.

U pohledávek vzniklých po 1.1.2014 lze vytvářet opravné položky podle § 8a ve výši 50% u pohledávky 18 měsíců po splatnosti a 100% u pohledávek 36 měsíců po splatnosti. Finanční limit již není dán (pouze u pohledávek nabytých postoupením zůstává limit 200 000 Kč).

Zaměstnanecké benefity, cestovné

Zaměstnanecké benefity lze za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů poskytovat nejen zaměstnancům v pracovním poměru, ale též zaměstnancům pracujícím na základě dohody o pracovní činnosti,  dohody o provedení práce, společníkům a jednatelům s.r.o., kteří pobírají odměny za výkon funkce, členům statutárních orgánů, které pobírají odměny za výkon funkce a dalším, kteří mají u společnosti příjmy ze závislé činnosti.

[table id=6 /]

* maximálně 70% stravného vymezeného pro tzv. „státní zaměstnance“ při služební cestě trvající 5 až 12 hodin tj. 80 Kč pro rok 2014

Paušál na auto – § 24 odst. 2 písm. zt

Pokud poplatník nevede knihu jízd, může výdaje na provoz firemního auta uplatnit v paušální částce a to 5 000 Kč měsíčně pokud je auto používáno výhradně k podnikání. V této částce jsou zahrnuty náklady na PHM a parkovné, které již nelze uplatnit jako daňový náklad. Ostatní náklady (např. odpisy, opravy, mytí auta) uplatnit lze. Paušál lze uplatnit maximálně u 3 aut.

Podmínkou pro uplatnění paušálu je, že vozidlo nebylo celý měsíc přenecháno k užívání jiné osobě. Tzn. nesmí být používáno zaměstnancem nebo jednatelem s.r.o. k soukromým cestám.

Paušál lze využít i v případech, kdy poplatník knihu jízd vede, ale paušální výdaje na PHM a parkovné jsou vyšší než skutečné.

Daňová ztráta z předchozích let – § 34 odst. 1, 2 a § 38na

Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla v předchozích obdobích nebo její část. Ztrátu lze uplatnit nejdéle v 5 letech od jejího vzniku.

Daňovou ztrátu nelze odečíst došlo-li u poplatníka k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole – nabytí nebo zvýšení podílu více než 25% základního kapitálu (§ 38na odst. 1). Pokud však při změně ve složení osob nedošlo zároveň ke změně tržeb – minimálně 80% tržeb pochází ze stejné činnosti – lze ztrátu odečíst (§ 38na odst. 3).

Dary u právnických osob – § 20 odst. 8

Stejně jako fyzická osoba i právnická osoba si může základ daně snížit o dary na tzv. “dobročinné účely” – “obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu a nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání”.

Hodnota darů musí činit minimálně 2.000 Kč. Odečíst lze maximálně 10% základu daně (od roku 2014, do 2013 pouze 5%).

Sleva na zaměstnávání invalidů – § 35

Zaměstnavatel, který zaměstnává v pracovním poměru osoby se zdravotními postižením si může snížit daň o:

  1. a) částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo,
  2. b) částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo.

Pro výpočet výše slevy je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením dle § 35 odst. 2 Zákona o dani z příjmů.

Zaujal vás tento článek? Přečtěte se i další články na podobná témata:

Jak legálně snížit daně I – paušální výdaje

Jak legálně snížit daně II – daňová evidence

 

Fotka od Tingey Injury Law FirmUnsplash

Co je u nás nového?

Buďte v obraze a přihlaste se k odebírání našeho newsletteru.
Vybíráme pro Vás aktuální a ožehavá témata, která ze zkušeností dobře známe. Spam rádi nemáme, a tak posíláme jen to, co by Vás opravdu mohlo zajímat.