Máte příjmy z podnikání a uplatňujete paušální výdaje? Tento stručný návod vám pomůže s vyplněním přiznání.

Pokud máte nějaké další příjmy, nejste si jisti splněním podmínek pro jednotlivé odčitatelné položky či slevy na dani, máte příjmy ze zahraničí apod., doporučuji vyplnění přiznání konzultovat s odborníkem. Tento návod slouží pro nejjednodušší situaci, kdy podnikající fyzická osoba má výhradně příjmy z podnikání a uplatňuje paušální výdaje.

Co si připravit

Před začátkem vyplňování přiznání je potřeba si připravit potřebné údaje a podklady k vyplnění přiznání. Dají se rozdělit do těchto skupin:

  1. osobní údaje a údaje o podnikání – na to by měl většině podnikatelů stačit občanský průkaz a údaje z živnostenského rejstříku www.rzp.cz (obsahuje pouze údaje o podnikatelích podnikajících na základě živnostenského oprávnění), popř. z registru ARES vedeného ministerstvem financí (zde jsou i údaje o podnikatelích, kteří podnikají na základě jiného podnikatelského oprávnění než živnostenského),
  2. záznamy o příjmech a evidenci pohledávek z podnikání dle § 7 odst. 8 ZDP,
  3. podklady k nezdanitelným částkám a slevám na dani, které chci uplatnit.

Záznamy o příjmech a evidence pohledávek

Podnikatelé se někdy mylně domnívají, že pokud používají paušální výdaje, nepotřebují evidovat nic. Stačí přeci z homebankingu stáhnout přehled příchozích transakcí na bankovní účet. Ale i u podnikatelů uplatňujících paušální výdaje požaduje zákon o daních z příjmů v § 7 odst. 8, aby vedli záznamy o příjmech a evidenci pohledávek. Zákon blíže neupravuje, jak má evidence vypadat a jaké má mít náležitosti. Pouze upřesňuje, že jde o příjmy a pohledávky související se samostatnou činností, tj. s podnikáním. 

Pohledávkou se zjednodušeně řečeno rozumí vydaná faktura či jinak vyjádřený právní nárok na úhradu za podnikání. Evidence pohledávek by měla obsahovat přehled vystavených faktur s údaji o čísle dokladu, datum vystavení, částku, odběratele a datum a částku úhrady. Z této evidence pohledávek by mělo být možné zjistit přehled vystavených faktur za celý rok. A dále přehled neuhrazených faktur (pohledávek) k 31. 12.

Příjmem je pak peněžní či nepeněžní platba (hotovostní nebo bezhotovostní) získaná v souvislosti s podnikáním. Za zdanitelný příjem se považuje i úhrada pohledávky tzv. vzájemným zápočtem nebo nepeněžním způsobem. Mezi podnikateli někdy též označovaném jako „barter“, tj. nepeněžní výměna zboží či služeb.

Používáte-li nějaký fakturační program, který umožňuje zároveň záznam úhrad faktur, pravděpodobně bude umožňovat i sestavení záznamu o příjmech a evidenci pohledávek.

Přehled příjmů ve Fakturoidu

Používáte-li fakturační program Fakturoid a doplňujete-li si údaje o úhradách faktur, můžete si stáhnout přehled příjmů přímo z Fakturoidu.

Informaci o výši příjmů z podnikání naleznete na liště Přehled a volba Přiznání k dani z příjmů.

Pro získání přehledu půjdete na volbu Faktury -> Export. V nabízeném menu zaškrtnete volbu Excel nebo Kompletní Excel. Excel obsahuje přehledný výběr nejčastějších sloupců. Je přehlednější, ale nemusí obsahovat potřebné údaje. Zejména pokud pracujete s cizími měnami. Proto si vždy zkontrolujte, zda součet souhlasí s výší příjmů na informaci Přiznání k dani z příjmů. Pokud nesouhlasí, je nutné použít Kompletní Excel a vybrat příslušné sloupce. Příjem v Kč po přepočtu kurzem je ve sloupci Paid_amount.

Dále dáte volbu Za období Celý rok a 2019. Podle data Zaplacení. Zvolte pouze Faktury (ať nemáte v přehledu duplicitně zálohové faktury i finální) a přehled vyexportujte a uložte.

Podmínky pro uplatnění nezdanitelných částek a slev na dani

Nezdanitelné částky a slevy na dani jsou stejné pro všechny fyzické osoby. Podrobné informace k jejich uplatnění najdete v článku Jak vyplnit daňové přiznání zaměstnance za rok 2017. Zde tedy již jen stručný přehled:

Nezdanitelné částky – tj. položky snižující základ daně

Druh nezdanitelné částkyPodmínky uplatnění Čím prokážu nárok
Poskytnuté dary na dobročinné účely – § 15 odst. 1, 2 ZDPPoskytnutí daru právnické osobě nebo fyzické omezeně se sídlem v ČR nebo na území EU na vyjmenované účely. Hodnota všech darů v souhrnu musí být alespoň 1.000 Kč a zároveň 2 % ze základu daně. 
Maximálně lze odečíst 15 % základu daně. 
Potvrzení o daru nebo darovací smlouva – vystaví na požádání příjemce daru.
Úroky z hypotečního úvěru nebo stavebního spoření – § 15 odst. 3, 4 ZDP Úvěr musí splňovat některou z podmínek pro bytovou potřebu – vlastní nebo někoho z členů rodiny vyjmenovaných v ZDP. Nelze uplatnit u nemovitostí používaných k podnikání nebo nájmu. Ten, kdo si odečítá úroky, musí být dlužník/spoludlužník úvěru a zároveň vlastník nemovitosti (kromě družstevního podílu). 
Maximálně lze uplatnit 300.000 Kč celkem, resp. 25.000 Kč za každý měsíc trvání hypotéky.
Potvrzení o zaplacených úrocích – vystavuje banka nebo stavební spořitelna.
Úvěrová smlouva, kde jsem uveden jako dlužník/spoludlužník.
Výpis z katastru nemovitostí, kde jsem uveden jako vlastník/spoluvlastník.
Na výzvu finančního úřadu musím být schopen prokázat, že nemovitost používám ke svému bydlení nebo bydlení vyjmenovaných blízkých osob a nepoužívám k podnikání či nájmu.
Příspěvek na penzijní pojištění – § 15 odst. 5Maximálně lze odečíst 24.000 Kč.
Další podmínky v ZDP.
Potvrzení vystavené penzijní společností. Penzijní společnost nevystaví potvrzení, pokud nejsou splněny podmínky pro daňový odpočet.
Životní pojištění – § 15 odst. 6Maximálně lze odečíst 24.000 Kč.
Další podmínky v ZDP.
Potvrzení vystavené pojišťovnou. Pojišťovna nevystaví potvrzení, pokud nejsou splněny podmínky pro daňový odpočet.
Odborové příspěvky – § 15 odst. 7Pravděpodobně se nebudou týkat „čistého” podnikatele. 
Maximálně lze odečíst 3.000 Kč.
Potvrzení odborové organizace.
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – § 15 odst. 8 Jedná se výhradně o zkoušky dané zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.
Maximálně lze odečíst 10.000 Kč.
Potvrzení o zaplacení za zkoušky.

Slevy na dani – tj. částky snižující samotnou daň

Druh slevy na dani Podmínky uplatnění Čím prokážu nárok
Sleva na poplatníka – § 35ba odst. 1 písm. a)Má na ni nárok každý poplatník.Neprokazuje se – nárok je automaticky ze zákona.
Sleva na manžela/ku bez příjmů – § 35ba odst. 1 písm. b)Manžel/ka žije ve společné domácnosti s poplatníkem. Nemá vlastní příjem přesahující 68.000 Kč za zdaňovací období.Potvrzení o výši příjmů, je-li manžel/ka zaměstnán/a. Čestné prohlášení manžel/ky.
Sleva na invaliditu – § 35ba odst. 1 písm. c) a d)Poplatníkovi je přiznán invalidní důchod prvního, druhého nebo třetího stupně.Rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu.
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P – § 35ba odst. 1 písm. e)Poplatník je držitelem průkazu ZTP/P.Průkaz ZTP/P.
Sleva na studenta – § 35ba odst. 1 písm. f)Poplatník se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to do věku 26 let nebo 28 let, pokud jde o prezenční formu studia v doktorském studijním programu.Potvrzení o studiu vystavené školou.
Sleva za umístění dítěte, tzv. „školkovné“ – § 35bbUmístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, které splňuje podmínky dané zákonem.
Uplatňuje se ve výši vynaložených výdajů uvedených na potvrzení, maximálně ve výši platné minimální mzdy – v r. 2019 je to 13.350 Kč.
Potvrzení vystavené předškolním zařízením.
Sleva na evidenci tržeb – § 35bcLze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, v němž poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Jaký paušál mám použít

Pro správné určení sazby paušálních výdajů je potřeba analyzovat jednotlivé druhy příjmů. A to s ohledem na to, jaké podnikatelské oprávnění je potřeba k vykonávání dané činnosti. Zákon rozlišuje 4 sazby výdajů:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.600.000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.200.000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600.000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800.000 Kč.

V praxi obvykle není problém přiřadit paušál, pokud vykonávám pouze jedinou činnost, např. nákup a prodej zboží. Pak stačí otevřít živnostenský rejstřík, zadat svoje IČ a zjistím, zda mám živnostenské oprávnění a jakého druhu. Pokud je uvedeno, že jde o řemeslnou živnost, uvedu paušál 80 %, u všech ostatních živností paušál 60 %.

Pokud vykonávám podnikatelskou činnost na základě jiného oprávnění, než je živnostenské oprávnění, tj. např. svobodná povolání (umělci, sportovci apod.), zvláštní oprávnění (lékaři, advokáti apod.), uplatním paušál 40 %. 

U nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku uplatňuji paušál 30 %.

Problém nastává, pokud fyzická osoba vykonává několik činností v různých sazbách paušálu, např. řemeslník vykonává odborné řemeslo (paušál 80 %) a zároveň také prodává zboží (paušál 60 %), elektrikář provádí odborné elektropráce dle příslušné vyhlášky (paušál 80 %) a zároveň i zapojí IT techniku, např. počítače (paušál 60 %), finanční poradce poskytuje zprostředkování pojištění (paušál 40 %) a zároveň zprostředkování stavebního spoření (paušál 60 %), odborný poradce poskytuje poradenské služby, např. v oboru marketingu (paušál 60 %) a zároveň pobírá autorské odměny na základě autorské smlouvy nezdaněné srážkovou daní (paušál 40 %) atd.

V těchto případech je potřeba evidovat zvlášť příjmy v jedné sazbě paušálu a zvlášť příjmy v druhé sazbě paušálu.

Kde najít formulář

Na internetu se vyskytuje mnoho více či méně kvalitně zpracovaných formulářů. Já však doporučuji používat oficiální formuláře vydávané Finanční správou. Tyto formuláře jsou jediné oficiální a jsou k dispozici zdarma. Na webu Finanční správy lze najít všechny oficiální tiskopisy ke všem daním. Formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019 je k dispozici jako klasický k vytištění a vyplnění ručně, interaktivní pdf (funguje až po stažení na počítač) nebo odkaz na formulář EPO. Pro snadnost vyplňování doporučuji pracovat s formulářem EPO. Ten lze po vyplnění on-line uložit, odeslat elektronicky nebo vytisknout pro papírové podání. Na formulář EPO se lze dostat také z webu www.daneelektronicky.cz. Výhoda tohoto formuláře je, že kromě výpočtů obsahuje i kontroly správnosti vyplnění a průvodce. Takže je nižší riziko, že něco vyplníte špatně. Na webu Finanční správy hned pod odkazem s daňovým přiznáním lze také najít Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019. Tyto pokyny doporučuji vzít si při vyplňování přiznání k ruce.

Jak vyplnit přiznání

Záhlaví

Daňové přiznání podáváte na finanční úřad podle místa trvalého bydliště v den podání přiznání. Tento finanční úřad vyplníte v záhlaví. Nevíte-li, na které územní pracoviště patříte, můžete to zjistit na webu finanční správy, kde si příslušné pracoviště najdete podle PSČ nebo města vašeho sídla, tj. trvalého bydliště.

První přiznání, které podáváte za dané období, je vždy řádné. A to i v případě, že ho podáváte po termínu. Nebo v případě, že vám bylo v zaměstnání provedeno roční zúčtování daně.

1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi

Zde uvedete údaje o sobě. Pokud jste podnikatel – fyzická osoba, je vaším DIČ vaše rodné číslo.

Dále vyplníte adresu vašeho trvalého bydliště v den, kdy vyplňujete daňové přiznání.

Pokud jste měnili trvalé bydliště a k 31. 12. bylo trvalé bydliště jiné než v den vyplňování přiznání, vyplníte ještě Adresu místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje, tj. adresu trvalého bydliště k 31. 12.

Vyplnění kontaktních informací je dobrovolné. Pokud uvedete svůj telefon či e-mail, bude vás finanční úřad přednostně kontaktovat spíše touto cestou. Pokud je nemají k dispozici, musí vás kontaktovat datovou schránkou nebo na adresu trvalého bydliště.

Příloha 1

Po vyplnění úvodních informací je potřeba přejít na údaje z Přílohy 1, které se pak přebírají do přiznání. 

Nejprve v záhlaví zaškrtněte volbu Uplatňuji výdaje procentem z příjmů.

Dále vyplňte údaje v tabulce B Druh činnosti. Zde vyplníte svou činnost. Název činnosti musí odpovídat statistickému číselníku. Odkaz na něj je uveden. Pokud nemůžete najít svou činnost, vyberete činnost podobnou. Statistický číselník je staršího data a některé moderní podnikatelské obory v něm nenajdete. Proto např. SEO musíte zařadit pod reklamní činnosti. K činnosti přiřadíte paušál a výši příjmů a dopočítají se odpovídající výdaje. Pokud vykonáváte více různých činností se stejným paušálem, uveďte tu hlavní. Pokud vykonáváte více činností s různým paušálem, uveďte v tabulce další řádek pro druhou činnost s jiným paušálem. Např. v případě SEO specialisty, který má příjmy 500.000 Kč ze SEO a 100.000 Kč jako autorské odměny za články na webové portály (nezdaněné srážkovou daní), bude v tabulce uvedeno:

REKLAMNÍ ČINNOSTI – sazba výdajů 60 % – příjmy 500.000 Kč – výdaje 300.000 Kč

UMĚLECKÁ TVORBA – sazba výdajů 40 % – příjmy 100.000 Kč – výdaje 40.000 Kč

Součty z tabulky B se přenesou do ř. 101 a 102 (příjmy a výdaje). 

V případě paušálních výdajů jsou v paušálních výdajích již obsaženy veškeré výdaje. Nelze tedy uplatňovat žádné další výdaje navíc, např. paušál na dopravu.

V tabulce C Údaje o samostatné činnosti vyplňte počet měsíců podnikání. Pokud jste podnikali celý rok, uvedete číslo 12. Pokud jste v daném roce podnikání zahájili, přerušili, ukončili nebo znovu obnovili po přerušení, vyplňte příslušné datum. Datum změny se uvádí jen v roce, kdy změna nastala. Pravidelně každý rok se vyplňuje jen počet měsíců podnikání.

Tabulka D se poplatníků s paušálními výdaji netýká. Velmi pravděpodobně nebudete vyplňovat ani tabulku E, pokud nedošlo např. k ukončení podnikání, nepodáváte dodatečné přiznání z důvodu přechodu mezi skutečnými a paušálními výdaji apod. 

Tabulka F se týká společníků společnosti, tj. bývalého sdružení fyzických osob bez právní subjektivity. 

Tabulky G a H se používají v případě rozdělování příjmů na spolupracující osobu.

Tabulka I se týká společníků veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) nebo komanditní společnosti.

Pokud by u vás nastal nějaký z důvodů pro vyplňování tabulek E až I, doporučuji vyplnění přiznání konzultovat s odborníkem. 

Po vyplnění Přílohy 1, tj. tabulky B a C a řádků 101 a 102, máme připraven základ daně z podnikání a vrátíme se k samotnému přiznání, tj. k oddílu 2 daňového přiznání.

2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Tabulka 1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona) se týká poplatníků, kteří mají příjmy ze zaměstnání. Zde opíší příslušné údaje z potvrzení od zaměstnavatele. Nezapomeňte rozkliknout a vyplnit tabulku Výpočtová tabulka k § 6. Pokud máte více zaměstnavatelů a potvrzení, vypíšete každého zvlášť do jednotlivých řádků tabulky.

V tabulce 2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta se uvádějí jednotlivé základy daně. Do ř. 36 se přepíše souhrnný základ daně ze všech zaměstnání.

Do ř. 37 se přepíše základ daně z podnikání z Přílohy 1. 

Pokud máte i jiné příjmy, např. z pronájmu, prodeje nemovitých věcí, z dividend či prodejů cenných papírů ze zahraniční apod., doporučuji vyplnění přiznání konzultovat s odborníkem. 

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

Ve třetím oddílu uvedete jednotlivé nezdanitelné částky, kterými si chcete snížit základ daně. Dejte prosím pozor na to, že to, že máte v ruce potvrzení, ještě neznamená, že máte nárok na uplatnění nezdanitelné částky. U každé položky je potřeba posoudit, zda splňujete podmínky pro její uplatnění. Nejčastěji se chybuje u ř. 46 darů a ř. 47 úroků z hypotéky. U darů je potřeba, aby šlo skutečně o dary na tzv. dobročinné účely. Nemělo by jít o maskované poplatky, např. za lékaře, SRPŠ u školních dětí, školné či školkovné apod. Dar musí být poskytnut právnické osobě (ve vyjmenovaných případech i fyzické osobě) se sídlem v ČR nebo na území EU. Nelze uplatnit dary pro zahraniční neziskové organizace se sídlem mimo EU. U daru musí být jasně určen účel. Nestačí jen vágní formulace „na účely, za kterými byl spolek zřízen“. A účel musí být skutečně na v zákoně vyjmenovaný dobročinný účel, nelze tedy uplatnit např. dar na hasičský či maturitní ples.

V případě úroků z hypotéky na pořízení rodinného domu či bytu je potřeba dát pozor, aby nemovitost skutečně sloužila k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Přičemž trvalým bydlením se myslí faktické bydlení. Nestačí formální přesun trvalého bydliště do dané nemovitosti.

Poplatník, který chce uplatnit úroky, musí být účastníkem úvěrové smlouvy (dlužník nebo spoludlužník, ne ručitel) a zároveň vlastníkem/spoluvlastníkem dané nemovité věci.

Úroky z hypotéky nelze uplatnit na nemovitosti používané k podnikání nebo nájmu – ať už dlouhodobému, nebo krátkodobému vč. např. Airbnb. Je-li nemovitost používána současně k bydlení i k nájmu, popř. podnikání, uplatní se úroky jen v poměrné výši.

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta

Pokud vyplňujete v EPO, formulář zde spočítá výši daně a případně i solidárního zvýšení daně.

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

EPO na ř. 64 automaticky uvede roční slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč. Na tuto slevu má nárok každý poplatník. Částka se nijak nekrátí podle počtu měsíců – je nárok na celou roční částku, i kdyby zdanitelný příjem byl jen část roku. 

Ostatní slevy v ř. 65–69 se uplatňují podle počtu měsíců, kdy byla splněna podmínka. Počítá se měsíc, na jehož počátku byla splněna podmínka

Uplatňujete-li slevu na manžela/ku bez příjmů, vyplňte ještě tabulku Tab. č. 1 ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI). Pokud slevu neuplatňujete, nemusíte údaje o manželovi/ce uvádět.

Nezapomeňte, že slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné, lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné v daném roce (tj. pro rok 2019 ve výši 13.350 Kč) na jedno dítě. A to i když máte na potvrzení vyšší částku. Naopak pokud máte na potvrzení méně, uvedete částku dle potvrzení. Ne maximum 13.350 Kč.

Tab. č. 2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH S POPLATNÍKEM VE SPOLEČNĚ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOSTI

Pro rok 2019 neplatí žádné omezení týkající se daňového zvýhodnění na dítě či slevy na manželku u podnikajících fyzických osob s paušálními výdaji. Je potřeba dodržet jen obecné podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, tj. dítě musí žít s poplatníkem ve společné domácnosti, dítě může uplatnit jen jeden z manželů (druhý musí doložit, že si ho neuplatnil), musí jít o vyživované dítě, tj. do 18 let nebo studenta v příslušné formě vzdělávání atd. Dítě lze uplatnit poprvé v měsíci, kdy se narodilo.

U každého uplatňovaného dítěte vyplní poplatník jméno a příjmení a rodné číslo. A dále počet měsíců uplatňování. Do sloupce bez ZTP/P. Pokud by dítě bylo držitelem průkazu ZTP/P vyplňuje se počet měsíců do sloupce se ZTP/P. Počet měsíců na první dítě se uvede ve sloupci 3, u druhého dítěte ve sloupci 4 a u třetího a dalšího dítěte ve sloupci 5.

Na základě vyplnění údajů o dětech se spočítá nárok na daňové zvýhodnění, popř. daňový bonus, a promítne se do výše daně.

6. ODDÍL – Dodatečné DAP

Tento oddíl se vyplňuje pouze v případě dodatečného daňového přiznání. Např. při přechodu mezi paušálními a skutečnými výdaji nebo při opravách chyb v minulosti. Při vyplňování řádného přiznání tento oddíl přeskočte.

7. ODDÍL – Placení daně

Na ř. 84 se z výpočtové tabulky přeberou údaje o zaplacené záloze na daň v zaměstnání. Pokud byla v zaměstnání uplatněna srážková daň (např. u dohod o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně bez podpisu prohlášení poplatníka), uvede se tato sražená daň v tabulce ve sloupci Sražená daň podle § 36 odst. 7 (2014: nebo 8) ZDP a přepíše se poté do ř. 87a. 

Zálohy, které jste zaplatili v roce 2019 na daň z příjmů, uveďte na ř. 85. Nejedná se o zálohy zaplacené v zaměstnání, ale placené z důvodu, že vám v minulém roce (2018) vznikla povinnost platit zálohy. Počítají se zálohy zaplacené od 1. 1. do 31. 12. 2019. Pokud jste zálohu splatnou 15. 12. 2019 zaplatili pozdě, tj. až v dalším roce, můžete ji uplatnit, pokud byla zaplacena do lhůty pro podání přiznání. Neuplatňujete však zálohu, která je splatná 15. 3. 2020. Ta se uplatní až příští rok, tj. v přiznání za rok 2020.

Na ř. 91 vám vyjde částka doplatku daně. Tuto částku zaplatíte finančnímu úřadu. Pokud je částka záporná, znamená to, že máte přeplatek. O vrácení přeplatku můžete požádat přímo v přiznání. A to vyplněním údajů v části Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob. Přeplatek si můžete nechat vrátit na běžný účet nebo složenkou. Na účet vám finanční úřad vrátí přeplatek pouze tehdy, pokud je účet veden na vaše jméno a máte ho nahlášen na finančním úřadě. Pokud nemáte žádný vlastní účet, požádejte o vrácení přeplatku složenkou.

PŘÍLOHY DAP

Na závěr nezapomeňte vyplnit údaje o povinných přílohách a přidat je k přiznání. Pokud budete podávat papírově, pořiďte si kopie příloh. Na finanční úřad se odevzdává originál. Při elektronickém podání přílohy naskenujete (pozor na velikost souboru) a vložíte v EPO přímo do přiznání. K přiznání nemusíte povinně předkládat žádné další přílohy kromě uvedených v tabulce příloh. Nicméně v případě, že správci daně vzniknou pochybnosti o správnosti uvedených údajů (např. o nároku na odečet úroků z hypotéky), může si vyžádat předložení důkazů.

Jak přiznání podat

Pokud máte jako fyzická osoba zřízenou datovou schránku, máte povinnost podat přiznání elektronicky. Vyplňujete-li formulář na EPO, můžete ho přímo z EPO odeslat, a to pomocí přihlášení do datové schránky. EPO také umožňuje uložit si xml soubor a poté se přihlásit do datové schránky a xml soubor odeslat datovou schránkou. EPO též umožňuje podání se zaručeným elektronickým podpisem.

Pokud nemáte ani datovou schránku ani elektronický podpis, a přesto chcete využít elektronické podání, umožňuje EPO elektronické podání bez podpisu a datové schránky. Poté si ale musíte vytisknout potvrzení o podání, vlastnoručně ho podepsat (podpis nemusí být ověřený) a do 5 dnů potvrzení doručit (osobně nebo poštou) na příslušný finanční úřad.

Pokud nemáte zřízenou datovou schránku, můžete přiznání podat papírově nebo elektronicky s doručením potvrzení (viz výše popsaný postup). Při papírovém podání osobně na podatelnu doporučuji mít dva stejnopisy přiznání (popř. originál a kopii) a jednu verzi si nechat na podatelně potvrdit. Přiznání je také možné poslat poštou. V tom případě doporučuji posílat doporučeně a podací lístek si uschovat jako důkaz o podání. V případě podání poštou nemáte jiný důkaz než podací lístek. Pokud např. řešíte úvěr a potřebujete bance doložit podané přiznání, pravděpodobně nebude tento způsob podání ze strany banky považován za průkazný. V případě, kdy plánujete v blízké době řešit úvěr, doporučuji tedy papírové podání činit raději přes podatelnu. Papírové podání přiznání máte činit na místně příslušný finanční úřad podle trvalého bydliště. Pokud se spletete a podáte na špatný finanční úřad, úřady si přiznání mezi sebou předají. Při podávání papírového přiznání nezapomeňte přiznání na konci podepsat. Pokud žádáte o vrácení přeplatku, je třeba se podepsat i v okénku pro vrácení přeplatku.

Lhůta pro podání přiznání je 1. 4. následujícího roku. Dřívější podání přiznání nemá vliv na splatnost doplatku daně, jako je tomu v případě doplatků na sociálním a zdravotním pojištění, které jsou splatné do 8 dnů od podání přehledu. Pokud podáte přiznání pozdě, tak 5 pracovních dnů po termínu je pozdní podání bez sankce. Od 6. dne začíná běžet pokuta za pozdní podání ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. V případě ztráty ve výši 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

Platba daně

Daň je splatná do 1. 4. následujícího roku. S tím, že v den splatnosti musí být již platba připsána na účtě finančního úřadu. Doporučuji proto příkaz do banky zadat nejpozději 31. 3. Číslo účtu pro placení daně najdete též na webu finanční správy .

Nezaplatíte-li daň včas, začnou vám pátý pracovní den po lhůtě splatnosti běžet úroky z prodlení. Pozor, úroky z prodlení začnou běžet o den dříve než pokuta za pozdní podání přiznání. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Zálohy na daň z příjmů

Povinnost platit zálohy na daň z příjmů vám vznikne, pokud vaše daňová povinnost bude vyšší než 30.000 Kč. Pro účely záloh se bere daň po zohlednění všech nezdanitelných částek a slevách na dani. Ovšem před odečtením zaplacených záloh, tj. údaj z ř. 74 daňového přiznání. Pokud vám vznikne povinnost platit zálohy, objeví se vám v EPO po levé straně nová sekce Zálohy, kde je vypsáno, jak velké zálohy a kdy máte platit. Pokud vám vyjde povinnost platit zálohy, musíte je platit. Pokud to neuděláte, budou se vám počítat úroky z prodlení.

Poplatníci, kteří měli poslední daň ve výši 30.000 až 150.000 Kč, platí dvě zálohy, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. 6. 2020 a druhá je splatná do 15. 12. 2020.

Poplatníci, kteří měli poslední daň vyšší než 150.000 Kč platí čtyři zálohy, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. Zálohy jsou splatné 15. 6., 15. 9., 15. 12. 2020 a 15. 3. 2021.

Zálohy nemusíte platit, pokud máte základ daně ze zaměstnání vyšší než 50 % celkového základu daně. 

Fotka od SelinaUnsplash

Co je u nás nového?

Buďte v obraze a přihlaste se k odebírání našeho newsletteru.
Vybíráme pro Vás aktuální a ožehavá témata, která ze zkušeností dobře známe. Spam rádi nemáme, a tak posíláme jen to, co by Vás opravdu mohlo zajímat.