Jak vyplnit daňové přiznání zaměstnance za rok 2017

Od roku 2016 je možné vyplnit zjednodušené přiznání pro poplatníky, kteří mají příjmy pouze ze zaměstnání z České republiky. Interaktivní tiskopis je zdarma k dispozici na stránkách daňové správy www.daneelektronicky.cz.

Článek je aktualizován pro daňové přiznání za 2017.

Kdy musí zaměstnanec podat přiznání

Přiznání musí podat zaměstnanec pokud má víc než jedno zaměstnání současně např. hlavní a vedlejší pracovní poměr, pracovní poměr a dohodu o pracovní činnosti, více dohod o pracovní činnosti apod. Výjimkou je situace, kdy zaměstnanec v pracovním poměru má ještě příjmy z dohody o provedení práce do 10 tisíc Kč zdaněné srážkovou daní. Pokud si nejste jistí, zda Vám byla z příjmů z dohody placena daň srážkou informujte se u mzdové účetní zaměstnavatele. Nicméně v tomto případě Vám nebude případný přeplatek na dohodě o provedení práce vrácen. V případě, že chce zaměstnanec vrátit přeplatek na srážkové dani z dohody o provedení práce musí si podat přiznání sám.
Daňové přiznání si musí podat sám zaměstnanec daňový nerezident ČR pokud chce uplatnit slevu na manžela/ku, invaliditu nebo ZTP/P.
Daňové přiznání si může podat zaměstnanec i v případech kdy nemá povinnost si ho podat sám. Např. v případě, kdy promeškal lhůtu pro žádost o roční zúčtování daně u zaměstnavatele, o které bylo třeba zaměstnavatele požádat do 15.2.2018 písemně podpisem prohlášení s žádostí o roční zúčtování daně. Nebo v případech kdy nechce mzdové účetní dokládat veškeré údaje potřebné pro výpočet ročního zúčtování.

Kdy nelze použít zjednodušený formulář

Zjednodušený formulář přiznání může použít poplatník-zaměstnanec, který má příjmy pouze ze zaměstnání na území České republiky a nemá žádné jiné příjmy.
Pokud kromě příjmů ze zaměstnání máte i jiné příjmy např. z podnikání, z pronájmu, z kapitálového majetku nebo ostatní příjmy musíte podat klasické daňové přiznání.
Zjednodušený formulář také nelze použít v případě, že jste zaměstnaní v zahraničí.

Jak vyplnit formulář

Formulář lze vyplnit na počítači, na stroji nebo v ruce čitelně hůlkovým písmem (velkými tiskacími písmeny). Já osobně doporučuji vždy vyplňovat tiskopis na počítači v interaktivním formuláři finanční správy z webu www.daneelektronicky.cz. Po vyplnění je možné tiskopis vytisknout a odnést na finanční úřad v papírové podobě. Výhodou je, že interaktivní formulář obsahuje kontrolu chyb a automatické výpočty.
Pokud se rozhodnete použít tiskopis z jiného než oficiálního zdroje buďte velmi opatrní z jakého zdroje tiskopis používáte. Neoficiální tiskopisy mohou obsahovat chyby.
Při ručním vyplňování nevyplněné řádky proškrtněte.

Do kdy a jak podat přiznání

Přiznání za rok 2017 je třeba podat nejpozději do pondělí 3.4.2018.
Pokud máte zřízenou datovou schránku musíte přiznání podat elektronicky. Datovou schránku si fyzická osoba zřizuje dobrovolně. Seznam držitelů je uveden na Portálu veřejné správy. Zde si můžete ověřit zda máte datovou schránku či nikoliv.
Pokud nemáte zřízenou datovou schránku můžete podat přiznání elektronicky nebo papírově. Papírově se přiznání podává osobně na podatelnu finančního úřadu nebo poštou doporučeně na adresu finančního úřadu. Při osobním podání si přineste dvě kopie a na jednu si nechte podání potvrdit a ponechte si potvrzenou kopii jako důkaz o podání. Při podání poštou si uložte podací lístek.
Přiznání můžete podat elektronicky i když nemáte datovou schránku nebo elektronický podpis. A to tak, že přiznání odešlete přímo po vyplnění z webu www.daneelektronicky.cz bez podpisu. Vygeneruje se Vám speciální formulář, který vytisknete a do 5 dnů doručíte podepsaný na finanční úřad. Pokud elektronické přiznání podáte nejpozději 3.4.2018 a do 5 dnů poté doručíte podepsaný formulář, je přiznání podáno včas. Což se může hodit, pokud zrovna nestíháte nebo nejste nikde poblíž finančního úřadu či pošty.

Vyplnění formuláře

Finančnímu úřadu pro, Územnímu pracovišti v, ve pro – vyplňujete finanční úřad příslušný podle Vašeho trvalého bydliště v době podání daňového přiznání.
Pokud si nejste jistí jaký finanční úřad je Váš příslušný podle trvalého bydliště, najdete to podle PSČ (PSČ plátce daně) nebo města bydliště (sídlo plátce daně) na stránkách finanční správy. Zde také najdete přesnou adresu svého finančního úřadu a úřední hodiny podatelny.
Pokud podáváte přiznání za rok 2017 zaškrtněte, že se jedná o řádné. Pokud byste se spletli a přiznání již bylo podané, lze do 3.4.2018 podat na finanční úřad přiznání opravné.

2. oddíl – základ daně

Zde opíšete údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Pro vyplnění přiznání je potřeba dostat potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele na oficiálním formuláři a to buď Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění nebo v případě, že jde o příjmy z dohody o provedení práce zdaněné srážkovou daní Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.
Potvrzení je potřeba přiložit k daňovému přiznání. Nelze ho nahradit výplatními páskami či jiným dokumentem.

3. oddíl – nezdanitelné části základu daně

Nezdanitelné části jsou položky, které snižují základ daně a uplatňují se pouze jednou ročně. Nesnižují přímo daň, ale snižují základ, ze kterého se daň počítá. Díky nim Vám vyjde nižší daň a velmi často i přeplatek na dani. Jako nezdanitelné částky lze uplatnit:

Poskytnuté dary na dobročinné účely

Pro uplatnění darů je potřeba získat od příjemce daru (neziskové organizace) potvrzení o daru nebo darovací smlouvu. Na potvrzení o daru musí být uvedeno kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut a datum poskytnutí. V roce 2017 lze odečíst pouze dary poskytnuté tj. skutečně poslané peníze do konce roku 2017.
Odečíst lze i bezplatný dar krve podle potvrzení zdravotnického zařízení a to ve výši 3.000 Kč (částka byla zvýšena od 2017) za každý odběr. Tzn. pokud jste v roce 2017 byli 3x dávat krev vyplníte v ř. 25 částku 9.000 Kč (3 x 3.000 Kč).
Nově lze od 2017 odečíst i odběru krvetvorných buněk tj. darování kostní dřeně. Jeden odběr se oceňuje částkou 20.000 Kč.
Uplatnit lze i nepeněžní plnění (tj. věcné dary) včetně poskytnutí vlastních služeb. Pokud není známa cena nepeněžních darů ocení se cenami zjištěnými podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Uplatnit lze dary poskytnuté obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky na na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost.
Dále lze uplatnit dary fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání. Uplatnit lze také dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie.
Dary lze odečíst pokud jejich souhrnné hodnota činní alespoň 1.000 Kč a zároveň 2% ze základu daně. Tzn. lze uplatnit menší dary, pokud dohromady dají alespoň 1.000 Kč. Maximálně lze odečíst 15% základu daně.
Jaké dary odečíst nelze? Např. dar maturantům na maturitní ples – jde o fyzické osoby nikoliv právnickou osobu. Dar neziskové organizaci se sídlem v USA – nemá sídlo v České republice ani Evropské unii. Příspěvek nezletilému dítěti na pobyt ve zdravotnickém zařízení nehrazeném zdravotní pojišťovnou – nezletilým dětem lze přispívat pouze na zdravotnické prostředky, zvláštní pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání. Přímo sportovci – fyzické osobě na jeho sportovní činnost apod. Pokud budou dary těmto osobám poskytnuty prostřednictvím právnické osoby se sídlem na území ČR nebo EU, tak bude možné je uplatnit.

Úroky z hypotečního úvěru nebo stavebního spoření

Úroky z hypotečního úvěru nebo stavebního spoření se uplatňují na základě potvrzení banky nebo stavební spořitelny. Pozor banka při vystavování potvrzení nezkoumá splnění podmínek pro uplatnění odpočtu. Takže i když máte k dispozici potvrzení o úrocích neznamená to, že je můžete bez obav uplatnit. Je potřeba splnit zákonné podmínky.
Odečíst lze maximálně 300.000 Kč celkem resp. 25.000 Kč za každý měsíc trvání hypotéky, pokud jí zaměstnanec neměl celý rok. Pokud má zaměstnanec více hypoték, tak se limit 300.000 Kč týká jejich součtu.
Úroky může uplatnit pouze účastník smlouvy tj. ten kdo je ve smlouvě uveden jako dlužník nebo spoludlužník. Úroky nemůže uplatnit ručitel.
Účastník smlouvy o úvěru, který chce odečíst úroky musí být zároveň i vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti a musí nemovitost využívat k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Musí jít o skutečné bydlení v dané nemovitosti. Nestačí pouze formální zápis trvalého bydliště v dané nemovitosti.
Uplatnit lze i úroky z překlenovacích úvěrů, doplňkových úvěrů, předúvěrů apod. pokud je zřejmé, že souvisí s hypotéčním úvěrem na bydlení.
Hypotéční úvěr musí být použit na bytovou potřebu tzn. na:

 • výstavbu bytového domu, rodinného domu nebo změnu stavby – nelze uplatnit hypotéku na stavbu chalupy či jiného rekreačního objektu
 • koupi pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba rodinného domu nebo bytového domu do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy
 • koupi bytového domu, rodinného domu, bytu (jednotky) nebo rozestavěného rodinného či bytového domu
 • koupě podílu v bytovém družstvu tzv. “koupě” družstevního bytu
 • údržba, rekonstrukce bytového domu, rodinného domu nebo bytu
 • vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců
 • refinancování hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření

Pokud je více účastníků smlouvy – více spoludlužníků – uplatní si úroky z hypotéky buď jen jeden z nich nebo rovným dílem. Jiný poměr uplatnění úroků než rovným dílem není možný ani na základě dohody.
Úroky z hypotéky nelze odečíst u nemovitostí používaných k nájmu nebo k podnikání. Pokud je nemovitost používána zároveň k nájmu/podnikání a zároveň k vlastnímu bydlení uplatní se úroky v poměrné části. A to podle toho kolik procent podlahové plochy se používá k bydlení z celkové podlahové plochy bytu nebo domu.
Úroky z hypotéky nelze uplatnit např. v případě kdy otec koupí byt pro bydlení syna a nechá ho na něj napsat v katastru nemovitostí – účastníkem úvěru je otec, vlastníkem nemovitosti syn. Uplatnit nelze úroky z bytu, který zaměstnanec celý pronajímá a má v něm psané trvalé bydliště, ale skutečně tam nebydlí. Uplatnit nelze úroky na pořízení chalupy, která je v katastru nemovitostí vedena jako rekreační objekt, i když bude využívána k celoročnímu bydlení.

Příspěvek na penzijní pojištění

Příspěvek na penzijní pojištění se uplatňuje podle potvrzení penzijního fondu. Jde o pojištění, které si zaměstnanec platí sám. Nikoliv, které za něj platí zaměstnavatel.
Pojištění lze uplatnit za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Pokud tato podmínka není splněna, penzijní fond potvrzení nevystaví. Tzn. pokud penzijní fond vystavil zaměstnanci potvrzení pro daňové účely, splňuje zákonné podmínky pro odpočet.
Uplatnit lze nejvýše 24.000 Kč (částka byla zvýšena od 2017). Částka zaplaceného pojistného se již nově (od 2017) nesnižuje o 12.000 Kč. Uplatní se částka uvedená na potvrzení. Pokud jste potvrzení neobdrželi, je možné že váš příspěvek byl nižší než 12.000 Kč za rok a fond tudíž potvrzení nevystavil. Pokud byl váš příspěvek vyšší než 12.000 Kč za rok a potvrzení jste neobdrželi, spojte se svým penzijním fondem a informujte se u něj.

Příklad 1: zaměstnanec si posílal na penzijní pojištění celkem 6.000 Kč za rok. Neobdržel potvrzení od penzijního fondu. Zaměstnanec si zaplatil méně než je dané minimum, proto mu fond potvrzení nevystavil. Nemůže si nic odečíst.
Příklad 2: zaměstnanec si podle potvrzení penzijního fondu zaplatil celkem 18.000 Kč za rok. V přiznání si uplatní celých 18.000 Kč. Nic nesnižuje.
Příklad 3: zaměstnanec si podle potvrzení penzijního fondu zaplatil celkem 60.000 Kč za rok. V přiznání si uplatní 24.000 Kč, což je maximální možná částka odpočtu.

Platba na soukromé životní pojištění

Platba na soukromé životní pojištění lze odečíst za podmínky, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let a že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Tzn. pokud jsou umožněné předčasné výběry ze smlouvy nelze uplatnit daňový odpočet. Pojišťovna vydá potvrzení pro odpočet daně pouze v případě, že životní pojistka splňuje uvedené podmínky. Tzn. má-li zaměstnanec k dispozici potvrzení životní pojištění o zaplaceném pojistném s poznámkou, že pojištění splňuje zákonné podmínku, může pojištění bez obav uplatnit.
Uplatnit lze nejvýše 24.000 Kč (zvýšeno od 2017)
Příklad 1: zaměstnanec si celý rok každý měsíc posílá na životní pojištění 500 Kč měsíčně. Zaměstnavatel mu přispívá částkou 1.000 Kč měsíčně. Zaměstnanec sám zaplatil 500 Kč * 12 měsíců = 6.000 Kč. V daňovém přiznání uplatní 6.000 Kč. Příspěvek od zaměstnavatele nezdaňuje.
Příklad 2: zaměstnanec si celý rok každý měsíc posílá na životní pojištění 1.500 Kč měsíčně. Podle potvrzení penzijního fondu zaplatil celkem 18.000 Kč za rok. V přiznání si uplatní 18.000 Kč.
Příklad 3:  zaměstnanec si za celý rok podle potvrzení penzijního fondu zaplatil celkem 36.000 Kč za rok. V přiznání si uplatní 24.000 Kč – maximální možná částka.

Odborové příspěvky

Odečíst lze odborové příspěvky zaplacené členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. Potvrzení o výši příspěvku zaměstnanci vystaví odborová organizace. Odečíst lze zaplacené příspěvky do výše 1,5 % zdanitelných příjmů nejvýše však 3.000 Kč za rok.

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Od základu daně lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Nejde tedy o jakoukoliv platbu za vzdělávání nebo zkoušky potřebné k výkonu profese zaměstnance. Musí jít o zkoušky vymezené podle výše uvedeného zákona. Odečíst lze nejvýše 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.

4. oddíl – daň a solidární zvýšení daně

Poté co se od základu daně odečtou všechny nezdanitelné částky, zaokrouhlí se základ daně na stokoruny dolů. Z toho základu daně se spočítá daň 15%.
Pokud je příjem zaměstnance od všech zaměstnavatelů vyšší než 1.355.136 Kč počítá se ještě solidární zvýšení daně ve výši 7% z rozdílu (1.355.136 – údaj na ř. 22).
V interaktivním formuláři se všechny potřebné výpočty provedou automaticky.

5. oddíl – slevy na dani a daňové zvýhodnění

Slevy na dani snižují již spočítanou daň. Slevy na dani mohou daň snížit maximálně do nuly. Tzn. pokud máte vyšší slevy na dani než daň, bude daň nulová. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je daňové zvýhodnění na dítě, které může nabývat i hodnoty daňového bonusu. Tj. pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daň dostane zaměstnanec od finančního úřadu vyplacené celé daňové zvýhodnění. Postup výpočtu je takový, že se nejprve odečtou všechny slevy na dani a zjistí se daň po uplatnění slev. Ta může být buď nulová nebo vyšší. A poté se ještě odečítá daňové zvýhodnění na dítě.
Sleva na poplatníka se vždy počítá v plné výši bez ohledu na to kolik měsíců zaměstnanec pracoval. Ostatní slevy se uplatňují ve výši 1/12 za každý měsíc na jehož počátku byli splněny podmínky pro uplatnění slevy.

Sleva na manžela/ku

Slevu na manžela/ku může zaměstnanec uplatnit na manžela/ku nebo registrovaného partnera, který s ním žije ve společné domácnosti pokud manžel/ka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Slevu na manželku nelze uplatnit na družku s níž zaměstnanec neuzavřel manželství.

Do vlastních příjmů manželky se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné),
 • rodičovský příspěvek,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou osobu,
 • u manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. příjmy plynoucí manželovi v rámci jeho podnikání z majetku zahrnutého do obchodního majetku), nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z nemovitosti ve společném jmění se zdaňují jen u jednoho z manželů – pokud se zdaňují u manžela, nepočítají se do příjmů manželky).

Do vlastích příjmů manželky se započítávají:

 • hrubé mzdy, odměny z dohod o provedení prací a dohod o pracovní činnosti
 • příjmy OSVČ nesnížené o výdaje,
 • příjmy z pronájmu nesnížené o výdaje, příjmy z finančního majetku a ostatní příjmy,
 • osvobozené příjmy,
 • příjmy zdaněné srážkovou daní,
 • příjmy, které nejsou předmětem daně, pokud nejsou výslovně uvedené jako příjmy, které se nezapočítávají,
 • dávky nemocenského pojištění, vč. nemocenské za rizikové těhotenství,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • dávky od úřadu práce.

Sleva na manžela/ku činí 24.840 Kč ročně. Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P činí sleva dvojnásobek tj. 49.680 Kč ročně.

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí 24.840 Kč ročně a může jí uplatnit každý zaměstnanec včetně starobního důchodce a daňového nerezidenta.

Sleva na invaliditu a ZTP/P

Činí 2.520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně.
5.040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.
Je-li zaměstnanec držitelem průkazu ZTP/P může uplatnit slevu 16.140 Kč ročně.

Sleva na studenta

Slevu na studenta uplatňuje zaměstnanec, který současně studuje – pracující student. Slevu může uplatnit student do 26 let nebo do dovršení 28 let v případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu. Sleva činí 4.020 Kč.

Školkovné – sleva za umístění dítěte

Uplatňuje se ve výši podle potvrzení předškolního zařízení (školky) o výši výdajů vynaložených za umístění dítěte. Maximálně lze v roce 2017 odečíst 11.000 Kč za každé dítě. Školkovné si může uplatnit vždy jen jeden z rodičů.

Daňový zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění na dítě si může uplatnit rodič žijící s dítětem ve společné domácnosti. Daňové zvýhodnění lze uplatnit na dítě nejvýše do 26 let věku (pozor neplést se slevou na studenta). Daňové zvýhodnění na dítě si může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. K přiznání je proto třeba přiložit originál Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Toto potvrzení vystavuje na žádost zaměstnance zaměstnavatel druhého z rodičů a to i v případě, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou.
Daňové zvýhodnění v roce 2017 činí:
13.404 Kč ročně, tj. 1.117 Kč měsíčně na první dítě,
19.404 Kč ročně, tj. 1.317 Kč měsíčně na druhé dítě a
24.204 Kč ročně, tj. 1.417 Kč měsíčně na třetí a každé další dítě.
Podrobné informace k podmínkám uplatnění daňového zvýhodnění na dítě nejdete v článku Daňové zvýhodnění na dítě od 1. 1. 2016.

6. oddíl – placení daně

V ř. 52 uvedeme zálohy zaplacené v zaměstnání podle potvrzení zaměstnavatele.
Srážková daň u dohod o provedení práce se uvádí v ř. 53.

Povinné přílohy k přiznání

K přiznání se povinně přikládají tyto přílohy:

 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti – potvrzení vystavené zaměstnavatelem
 • doklad o poskytnutém daru – potvrzení od všech uplatňovaných darů, které vystavuje příjemce daru – nezisková organizace
 • potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby – potvrzení od hypotéční banky nebo stavební spořitelny
 • potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění – potvrzení vystavuje penzijní fond
 • potvrzení o pojistném na soukromé životní pojištění – potvrzení vystavuje pojišťovna
 • potvrzení předškolního zařízení o výši výdajů za umístění dítěte – potvrzení vystavuje školka
 • potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě – potvrzení vystavuje na žádost zaměstnavatel druhého z rodičů
 • potvrzení o úhradě za zkoušky a další – potvrzení za zkoušky vystavuje příslušná instituce, která je oprávněná provádět tento druh zkoušek. Přikládá se i potvrzení odborové organizace o zaplacených členských příspěvcích.

K přiznání se přikládají originály potvrzení. Doporučuji si před podáním papírového přiznání ze všech potvrzení udělat kopie pro vlastní potřebu.
V případě pochybností si finanční úřad může vyžádat i další důkazy pro posouzení nároku na nezdanitelné částky a slevy na dani např. úvěrové smlouvy, smlouvy o penzijním a životním pojištění atd.

Videonávod na vyplnění daňového přiznání zaměstnance

Videonávod pracuje s údaji platnými v roce 2016. Postup vyplňování je v roce 2017 stejný jako ve 2016. Údaje o výši odpočtů prosím použijte dle článku.

Fotka od NORTHFOLKUnsplash

Co je u nás nového?

Buďte v obraze a přihlaste se k odebírání našeho newsletteru.
Vybíráme pro vás aktuální a ožehavá témata, která ze zkušeností dobře známe. Spam rádi nemáme, a tak posíláme jen to, co by vás opravdu mohlo zajímat.