Během mé již téměř dvacetileté praxe mi prošly rukama vyšší stovky daňových přiznání fyzických osob. Některé jsem sestavovala, jindy radila se situací, která byla pro klienta nová. Mnohokrát jsem řešila případy, kdy klienta kontaktoval pracovník finančního úřadu a něco požadoval vysvětlit, doplnit nebo opravit. Zjistila jsem, že jsou chyby, které se v praxi často opakují. Ať už přiznání podnikatel sestavuje poprvé, nebo už je to jeho několikáté. O jaké chyby jde?

Špatná výše příjmů

Do daňového přiznání se počítají příjmy, tj. platby přijaté za kalendářní rok, tedy za období od 1. 1. do 31. 12. Bez ohledu na datum vystavení faktury. Do příjmů za rok 2023 vám tak můžou spadnout i úhrady faktur vystavených v roce 2022. Pokud byly uhrazeny až v roce 2023. Naopak nebudou zahrnuty faktury neuhrazené nebo uhrazené až v roce 2024. Kromě úhrad na účet se do příjmů zahrnují i příjmy hotově, nepeněžní příjmy apod.

To se týká všech druhů příjmů – z podnikání, z nájmů nebo z prodeje majetku. Výjimku představují příjmy ze zaměstnání. Do daňového přiznání za rok 2023 se počítají i příjmy ze zaměstnání za prosinec 2023, pokud byly vyplaceny do konce ledna 2024.

Příklad: OSVČ vystavuje faktury. Neeviduje si datum jejich úhrady. Na konci roku sečte všechny vystavené faktury a dá je jako příjem do daňového přiznání. Postupuje správně?

Nepostupuje. Fyzická osoba podnikatel má povinnost vést evidenci příjmů a pohledávek – § 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů. To znamená, že má evidovat přehled vystavených faktur, datum a výši jejich úhrady. Do daňového přiznání za rok 2023 zahrne příjmy, tj. úhrady přijaté od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Bez ohledu na datum vystavení faktury.

Co se týče výše příjmů, tak chybou je i počítání čistých příjmů místo hrubých. To se týká zejména situací, kdy podnikatel poskytuje svoje služby přes nějaký webový portál, který si strhává provizi a vyplácí podnikateli na účet příjmy očištěné o provizi. Pokud takový podnikatel neeviduje svoje příjmy a spoléhá se jen na částky, které dostal na účet, vykazuje v přiznání příjmy nižší, než by měl. 

Podobný problém může nastat, jestliže podnikatel přijímá platby kartou. Na účet mu chodí úhrady od klientů ponížené o poplatek bance. I v tomto případě je příjem celková úhrada zákazníka. Nikoliv částka přijatá na bankovní účet.

Příklad: OSVČ poskytuje služby přes webový portál zprostředkující zakázky. Portál vybírá peníze od klientů a OSVČ je posílá ponížené o svou provizi. Jak má OSVČ postupovat při určení výše příjmů?

Příjmem OSVČ jsou vždy hrubé příjmy. Před odečtením jakýchkoliv výdajů, a to včetně provizí a poplatků. Podnikatel má povinnost vést si evidenci příjmů – § 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Tuto evidenci nelze nahradit exportem z bankovního účtu. Provozovatelé elektronických portálů často umožňují vyexportovat přehled příjmů za dané období. Na základě přehledu příjmů před odečtením provizí může poplatník zjistit výši příjmů za zdaňovací období. 

Jako příjem je potřeba zdanit i pohledávky, u kterých byl proveden vzájemný zápočet, barter nebo které byly hrazeny nepeněžní formou.

Příklad: OSVČ kadeřnice se domluví se svou klientkou, že jí výměnou za kadeřnické služby poskytne masáž. Zákaznice je OSVČ masérka. Obě OSVČ se domnívají, že když nedošlo k transferu peněz, není důvod cokoliv danit. Je to správně?

Nikoliv. Zdaňují se všechny příjmy, tj. i nepeněžní. Oběma vznikl příjem ve výši poskytnutých služeb.

Příklad: OSVČ vystavila fakturu za překladatelské služby ve výši 5 000 Kč. Její zákazník jí zároveň poskytl a vyfakturoval služby marketingového poradenství za 3 000 Kč. Obě OSVČ se dohodly, že faktury vzájemně započtou a zaplatí jen rozdíl 2 000 Kč. OSVČ překladatel obdrží na účet doplatek za překlad ve výši 2 000 Kč. Kolik bude danit jako příjem?

Překladatel bude danit celou částku 5 000 Kč, i když na účet obdržel jen 2 000 Kč. Zdanitelným příjmem je i započtená pohledávka.

Nezahrnování některých příjmů do přiznání

Fyzická osoba, pokud jí vznikne povinnost podat daňové přiznání, do něj zahrnuje všechny zdanitelné příjmy. Do daňového přiznání se nezahrnují příjmy osvobozené od zdanění a příjmy zdaněné srážkovou daní v ČR. Byť se může fyzická osoba rozhodnout, že zahrne příjmy ze zaměstnání zdaněné srážkou. Není to ale povinnost. Musí ale zahrnout všechny své příjmy. Někdy se setkávám s tím, že fyzická osoba nezahrne do daňového přiznání všechny své příjmy, např. příjmy z tzv. investic, protože zkrátka neví, jak na to. Nebo je zahrne pod špatný druh příjmů.

Pokud jde o daňového rezidenta ČR, zahrnuje do českého daňového přiznání všechny příjmy z celého světa, a to včetně těch, které již byly v zahraničí zdaněny. Daň zaplacenou v zahraničí může při splnění podmínek započíst nebo vyjmout ze zdanění podle toho, jak se dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění postupuje u konkrétního státu. Toto je však již poměrně komplikované, a proto se setkávám s tím, že fyzické osoby – čeští daňoví rezidenti zahraniční příjmy ignorují a do přiznání je nezahrnují. To je ale chyba.

Příklad: Fyzická osoba – český daňový rezident má příjmy z podnikání ve výši 600 000 Kč, které zdaňuje ve svém daňovém přiznání a uplatňuje paušální výdaje 60 %. Dále má vypláceny autorské honoráře od českého nakladatele – dle potvrzení nakladatele, který je vyplácí, byly honoráře zdaněny srážkovou daní v ČR ve výši 5 000 Kč. Autorské honoráře ve výši 20 000 Kč zdaněny nebyly. Dále má pro své osobní investování založen účet na platformě Revolut, kde investuje do akcií amerických společností (USA). Dle potvrzení od Revolut obdržela fyzická osoba příjmy z dividend ve výši 10 USD, které byly v USA zdaněny srážkovou daní. A dále prodala několik akcií v prodejní ceně 10 000 USD. Jaké příjmy bude zahrnovat do daňového přiznání?

Příjem z podnikání dle § 7:

 • příjem z podnikání 600 000 Kč – uplatní výdaje 60 %, tj. 360 000 Kč,
 • autorské honoráře nezdaněné srážkovou daní 20 000 Kč. Honoráře zdaněné srážkovou daní ve výši 5 000 Kč se do přiznání nezahrnují a nelze je zahrnout ani dobrovolně.

Příjem dle § 8: vyplacené dividendy v hrubé výši před odečtením US daně 10 USD – nutno přepočítat do Kč. Pro přepočet je možné využít několik možných kurzů. Nejsnazší je použít tzv. jednotný kurz vyhlašovaný Ministerstvem financí. Za rok 2023 je najdeme v Pokynu GFŘ-D-63. Daň zaplacenou v USA je možné započíst. Je ale potřeba postupovat podle zákona o daních z příjmů. 

Příjem dle § 10: prodej akcií ve výši 10 000 USD. Tento příjem může být při splnění podmínek osvobozen od zdanění. Podle zákona jsou dvě možnosti pro osvobození prodeje cenných papírů. A to buď z důvodu, že úhrnný příjem z prodeje cenných papírů za zdaňovací období nepřesáhne částku 100 000 Kč, nebo pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne 3 roky. První podmínku nesplníme. Pro posouzení druhé potřebujeme znát datum nabytí a prodeje cenných papírů. 

Zdaňování zahraničních příjmů a příjmů z investic patří mezi složitější záležitosti. Je lepší se o těchto věcech poradit s odborníkem – s daňovým poradcem.

Špatně uplatněné výdaje

Kromě problémů s příjmy se setkávám i s problémy u výdajů. U paušálních výdajů k příjmům z podnikání je nejčastější chybou, že podnikatel vždy na všechny své příjmy uplatní výdaje 60 %, protože jsou v praxi nejčastější. Fyzická osoba má ale povinnost sledovat z jakého druhu podnikání má příjmy a přiřazovat k nim správné paušální výdaje

Paušální výdaje jsou tyto:

 • příjmy z řemeslných živností nebo ze zemědělství – výdaj 80 % z příjmů, maximálně 1 600 000 Kč,
 • příjmy z ostatních živností kromě řemeslných – výdaj 60 %, maximálně 1 200 000 Kč,
 • příjmy z jiného podnikání, např. autorské honoráře, příjmy sportovců, umělců, advokátů, zprostředkovatelů pojištění atd. – výdaj 40 %, maximálně 800 000 Kč

Příklad: Fyzická osoba podnikatel má příjmy pouze z podnikatelské činnosti. Uplatňuje paušální výdaje. Má příjmy z marketingového poradenství ve výši 1 000 000 Kč. A dále mu byly vyplaceny v roce 2023 autorské honoráře za příspěvky na internet ve výši 50 000 Kč. Tyto autorské honoráře nebyly zdaněny srážkovou daní. Může na všechny příjmy použít paušální výdaje 60 %?

Nemůže. Příjmy je potřeba rozdělit podle druhu vykonávané činnosti. K příjmům z živnostenského podnikání ve výši 1 000 000 Kč – marketingové poradenství je volná živnost – uplatní podnikatel paušální výdaje 60 % ve výši 600 000 Kč. K příjmům z autorské činnosti 50 000 Kč uplatní paušální výdaje 40 % ve výši 20 000 Kč.  

Není ani možné kombinovat paušální a skutečné výdaje v rámci příjmů z podnikání. Tj. v daném případě u marketingového poradenství uplatnit paušální výdaje 60 % a u autorských honorářů uplatnit výdaje skutečné.

Pokud poplatník použije paušální výdaje – ať už u příjmů z podnikání, nebo u příjmů z nájmů – jsou v nich již zahrnuty veškeré další výdaje. Příjmy nelze snižovat o žádné další výdaje – již zmíněné provize a poplatky, paušál na dopravu při využití auta k podnikání, mzdy vyplacené zaměstnancům atd.

Příklad: Fyzická osoba podnikatel řemeslník instalatér má příjmy 1 500 000 Kč. Uplatňuje paušální výdaje 80 %. Vzhledem k tomu, že při cestách za zákazníky využívá auta, tak by rád uplatnil paušál na dopravu. Kromě toho zaměstnává jednoho pomocníka na DPP (dohodu o provedení práce). Může uplatnit paušál na dopravu a mzdy?

Ne, nemůže. V paušálních výdajích jsou již zahrnuty všechny výdaje, tj. i výdaje na použití auta k podnikání i na mzdy. 

Někdy se setkávám i s tím, že si podnikatel uplatní zbytečně méně. Například pokud má fyzická osoba příjmy z nájmu, tak je velmi často výhodnější uplatnit výdaje skutečné než paušální. Je to ale poměrně pracné a je to již složitější. Např. když si fyzická osoba koupí byt, který pronajímá, tak nemůže uplatnit kupní cenu bytu rovnou v roce pořízení. Ale v roce, kdy začne mít příjmy z nájmu, stanoví tzv. vstupní cenu a náklady na pořízení bytu uplatňuje postupně formou odpisů. Spočítat odpisy nemovitosti zvládne řada kalkulaček na internetu. Ale někdy je obtížné určit správně vstupní cenu. Zejména pokud nemovitost nebyla pronajímána hned po pořízení, pokud jsme v prvních letech uplatňovali paušální výdaje nebo pokud jsme nemovitost získali jinak než koupí, např. v rámci dědictví nebo darem. Může být rovněž obtížné určit, které výdaje jsou tzv. technickým zhodnocením a vstupují do vstupní ceny pro výpočet odpisů a které jsou opravou a lze je uplatnit přímo. V těchto případech proto doporučuji konzultaci s daňovým poradcem.

Je rovněž možné u nájmů uplatnit skutečné výdaje i v případě, že u příjmů z podnikání uplatňujeme paušální. Jsou to totiž různé druhy příjmů. A stejná metoda uplatnění výdajů je nutná u příjmů stejného druhu.

Příklad: Fyzická osoba podnikatel řemeslník má příjmy z podnikání 800 000 Kč, uplatňuje paušální výdaje 80 %. V roce 2023 koupil byt, který začal pronajímat. Příjmy z nájmu činily 100 000 Kč. Kromě výdajů na koupi bytu ve výši 5 000 000 Kč měl náklady na rekonstrukci bytu 300 000 Kč (v daném případě se jedná o technické zhodnocení nemovitosti, nikoliv běžnou opravu) předtím, než ho začal pronajímat, úroky z hypotéky na koupi bytu 50 000 Kč a pojištění bytu 5 000 Kč. Jaké výdaje jsou pro něj výhodnější?

U příjmů z podnikání (§ 7) uplatní paušální výdaje 80 % z 800 000 Kč, tj. 640 000 Kč.

U příjmů z nájmu (§ 9) může uplatnit paušální výdaje 30 % z příjmu 100 000 Kč, tj. 30 000 Kč, a zdanit 70 000 Kč.

Může se ale rozhodnout uplatnit i skutečné výdaje. V tomto případě nedochází ke kolizi s paušálními výdaji z podnikání, protože jde o jiný příjem.

Výdaje na koupi bytu a jeho rekonstrukci nemůže uplatnit přímo, ale musí spočítat odpisy z ceny 5 000 000 Kč + 300 000 Kč = 5 300 000 Kč. Po zadání částky do kalkulačky odpisů vyjde odpis v 1. roce odepisování zrychlený ve výši 176 667 Kč. Ten započte do výpočtu výdajů. Další výdaje, které může uplatnit, jsou úroky z hypotéky 50 000 Kč (pozor, výdajem jsou pouze uhrazené úroky dle potvrzení banky, nikoliv celá splátka hypotéky) a pojištění 5 000 Kč. Skutečné výdaje činí 231 667 Kč. Základ daně z nájmu při použití skutečných výdajů činí 100 000 Kč – 231 667 Kč = – 131 667 Kč. 

Ztráta z nájmu zároveň sníží základ daně z podnikání, protože se tyto základy daně v přiznání sčítají. Pokud by měl poplatník pouze příjmy ze zaměstnání a ztrátu z nájmu, tak ztráta z nájmu nesníží základ daně ze zaměstnání.

Nelze se ale rozhodnout, že u nájmu jedné nemovitosti použije poplatník skutečné výdaje a u druhé nemovitosti paušální výdaje.

Chyby při uplatňování úroků z hypotéky

Banky a stavební spořitelny automaticky zasílají nebo dávají k dispozici ke stažení potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky nebo z úvěru ze stavebního spoření všem, kdo u nich tento druh úvěru mají. Jelikož na potvrzení je uvedeno, že je pro daňové účely, mají fyzické osoby tendenci uplatňovat úroky z úvěrů automaticky a neřešit, jestli splňují podmínky pro jejich uplatnění.

V případě úroků z hypoték je ale na každém poplatníkovi, aby posoudil, zda splňuje zákonné podmínky pro uplatnění. Banka to za něj nedělá. 

Jaké tedy musí být splněny podmínky pro uplatnění úroků z hypotéky jako položky snižující základ daně, tzn. nezdanitelné částky:

 • Nemovitost musí sloužit k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů – přičemž podstatné je skutečné bydlení v nemovitosti. U hypoték na výstavbu nebo rekonstrukci se bydlení požaduje po splnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem pro užívání staveb – až bude stavba k bydlení způsobilá podle stavebního zákona. Nestačí se jen formálně přihlásit k trvalému pobytu v prázdné nemovitosti držené jako investice za účelem prodeje.
 • Nemovitost nesmí sloužit k nájmu nebo k podnikání. U podnikání není překážkou, když zde má fyzická osoba sídlo, pokud si neuplatňuje v rámci příjmů z podnikání výdaje na nemovitost. Pokud nemovitost slouží částečně k bydlení a částečně k nájmu nebo podnikání, uplatňují se úroky v poměrné výši.
 • Poplatník, který chce úroky uplatnit, musí být účastníkem úvěrové smlouvy, tj. musí být dlužník nebo spoludlužník uvedený v úvěrové smlouvě. Nestačí, že je ručitelem.
 • U hypoték na výstavbu rodinného domu, bytu, koupi stavebního pozemku k výstavbě rodinného domu, koupi rodinného domu nebo bytu a rekonstrukce nebo opravy se požaduje, aby účastník smlouvy byl zároveň vlastníkem nemovité věci.
 • Úvěr nemůže být použit na koupit nebytového prostoru nebo rekreačního objektu, a to i když jsou reálně využívány k trvalému bydlení. Musí jít o rodinný dům, bytovou jednotku nebo bytový dům.

Tyto podmínky popisuji zjednodušeně. Zákon o daních z příjmů v § 15 odst. 3 a 4 podrobně rozebírá, co u jakého druhu bytové potřeby musí být splněno.

Příklad: Matka si vzala hypotéku na byt pro syna. Účastníkem úvěrové smlouvy je matka, jako vlastník bytu je v katastru nemovitostí zapsán syn. Syn v bytě také trvale bydlí. Kdo může uplatnit úroky z hypotéky?

V daném případě nikdo. Matka není vlastník bytu. Syn není účastníkem úvěrové smlouvy.

Příklad: Manželé Novákovi koupili do SJM (společné jmění manželů) byt, který drží pro své nezletilé děti, aby v něm mohly bydlet po dosažení zletilosti. Ve zdaňovacím období 2023 v bytě nikdo nebydlí ani není pronajímán. Paní Nováková si do bytu přihlásila trvalé bydliště. Reálně ale v bytě nebydlí – bydlí v rodinném domě s manželem. Můžou si manželé Novákovi uplatnit úroky z hypotéky?

Ne, nemohou, protože byt reálně neužívají k uspokojení bytové potřeby ani své ani jiných osob vyjmenovaných v zákoně. Pouhé formální přihlášení k trvalému pobytu nestačí pro splnění podmínky. Je nutné byt skutečně využívat k bydlení.

Příklad: Fyzická osoba vlastní byt, který pronajímá k bydlení. Může si uplatnit úroky z hypotéky?

Úroky z hypotéky u bytu sloužícího k nájmu nelze uplatnit jako položku snižující základ daně. Pokud by při danění příjmů z nájmu tato osoba uplatňovala skutečné výdaje, může úroky z hypotéky odečíst jako výdaj k příjmům z nájmu.

Pokud je účastníky úvěru více zletilých osob, uplatní úroky z hypotéky buď jen jeden z nich, nebo každý rovným dílem. Není možné se domluvit na jiném poměru uplatnění úroků.

Příklad: Paní Novotná spolu se svými dvěma zletilými syny je účastníky úvěrové smlouvy na rodinný dům, ve kterém všichni tři společně bydlí a zároveň jsou všichni tři spoluvlastníky rodinného domu. Splátku hypotéky platí na polovinu oba bratři. Paní Novotná je ve starobním důchodu a na základě dohody se syny na hypotéku nepřispívá. Všichni tři se dohodli, že by si každý z bratrů uplatnil ve svém přiznání přesně polovinu úroků. Matka nemá příjmy, ze kterých by si je uplatnila, takže souhlasí s tím, že si vše uplatní synové. Je to možné?

Ne, toto možné není. Buď musí všechny úroky uplatnit jeden z bratrů – jeden ze zletilých účastníků úvěrové smlouvy. Nebo si každý z bratrů uplatní jednu třetinu. Třetinu připadající na matku v tomto případě nikdo neuplatní, pokud matka nemá příjmy, které by si snížila.

Chyby při uplatňování daňového zvýhodnění na děti

Jednou z nejčastějších chyb při uplatňování daňového zvýhodnění na děti je, že si je uplatňuje poplatník, který s dítětem nežije ve společné domácnosti.

Příklad: Rodiče nezletilého dítěte se rozvedli a nežijí spolu. Dítě je z rozhodnutí soudu svěřeno do výhradní péče matky. Otec platí na dítě výživné. Matka žije s druhem (není její manžel). Matka dítěte nemá žádné vlastní příjmy, protože je na rodičovské dovolené. Kdo může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?

V daném případě nikdo. Otec dítěte nemůže uplatnit daňové zvýhodnění, protože s dítětem nežije ve společné domácnosti. Matka dítěte by mohla, ale nemá žádné příjmy, ze kterých by daňové zvýhodnění uplatnila. Druh matky dítě rovněž uplatnit nemůže, i když s ním žije ve společné domácnosti, protože lze uplatnit daňové zvýhodnění jen na dítě vlastní nebo dítě druhého z manželů. Pokud by si družku vzal za manželku, mohl by uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě z předchozího manželství.

Neplacení záloh na daň z příjmů

Zálohy na daň z příjmů má povinnost platit poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč. Tento údaj zjistí fyzická osoba z daňového přiznání za předchozí rok z ř. 77. Zálohy nemusí platit poplatník, u něhož činí základ daně ze zaměstnání alespoň 50 % celkového základu daně. 

Pokud měl poplatník daň vyšší než 30 000 Kč, ale nižší než 150 000 Kč, platí dvě zálohy, a to 15. 6. a 15. 12. ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti.

Pokud má poplatník daň vyšší než 150 000 Kč, platí zálohy čtyři ve výši jedné čtvrtiny poslední známé daňové povinnosti, a to 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. To však není u fyzických osob tak časté.

Povinnost platit zálohy si fyzická osoba někdy neuvědomí. Zejména když v minulosti měla nižší daň nebo byla zaměstnaná a povinnost platit zálohy jí dříve nevznikla. Při neplacení předepsaných záloh vznikají fyzické osobě úroky z prodlení. 

Další časté chyby

V přiznáních se objevují i další chyby:

 • Špatná výše slevy za umístění dítěte (školkovného) – sleva za rok 2023 se uplatní ve výši dle potvrzení školky, maximálně do výše 17 300 Kč za jedno dítě. Pokud je na potvrzení nižší částka než 17 300 Kč, uplatní se částka dle potvrzení. Pokud je naopak školkovné vyšší, uplatní se maximální možný odpočet ve výši 17 300 Kč.
 • Dary – lze uplatnit pouze dary organizacím se sídlem na území ČR, EU nebo EHP (Evropská hospodářský prostor) a pro rok 2023 také na Ukrajině. Ale nelze uplatnit dary organizacím se sídlem v jiných zemích, např. v USA. Dar také musí sloužit k účelům uvedeným v zákoně a nesmí být podmíněn poskytnutím nějaké výhody na oplátku, např. nelze uplatnit dobrovolný poplatek u lékaře za poskytované lékařské služby dárci nebo platbu do SRPŠ, ze kterého budou financovány aktivity dětí dárce.
 • Slevu na manžela/ku lze uplatnit, pokud nemá vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč. Do těchto příjmů se kromě zdanitelných příjmů počítají i příjmy zdaněné srážkovou daní (např. z dohod o provedení práce nebo autorské honoráře) a také řada příjmů osvobozených od daně, např. peněžitá pomoc v mateřství. tzv. mateřská (nepočítá se rodičovský příspěvek), nemocenská včetně nemocenské z důvodu mateřství, podpora v nezaměstnanosti apod.

Nezapomeňte, že všem podnikajícím fyzickým osobám již byla zřízena datová schránka a musí přiznání podávat elektronicky. Nemusí nutně k podání využít datovou schránku. Elektronicky lze přiznání podat i přes portál www.mojedane.cz a autorizovat podání přihlášením do datové schránky nebo pomocí elektronického podpisu nebo pomocí tzv. Identity občana – tou je např. bankovní identita.

Photo by Scott Graham on Unsplash

Autor článku
Zuzana Bartůšková
 • jsem daňová poradkyně, zapsaná 8 let v Komoře daňových poradců, číslo osvědčení 4960
 • účetní s 20letou praxí v oboru – v menší firmě, v korporaci i na pozici hlavní účetní
 • účetní na volné noze od r. 2010
 • lektor odborných kurzů s 11letou praxí
 • autor odborných článků na blogu BKP FINANCE s.r.o., pravidelně již desátým rokem
 • přispívám pravidelně již 11 let na Portál Pohoda
 • přispívám do časopisu pro účetní Účetnictví v praxi vydavatelství Wolters Kluwer

 

Zuzana Bartůšková
Více o Zuzce
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Daňové poradenství
Daňové poradenství osobně nebo on-line
750 Kč + DPH / 15 minut
CHCI PORADENSTVÍ
Účetní středy
Daňové poradenství za zvýhodněnou cenu první středu v měsíci
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Říkají o nás
Zuzka umí vše podat stručně, výstižně a hned praktikuje na jednoduchých příkladech. Mluví srozumitelnou řečí pro nás, řadové účetní, tedy česky, nikoliv v číslech paragrafů a odstavců a přehnaně odbornou terminologií.
Veronika Slaninová
Účetní
Zuzana Bartůšková je jednička ve školení - nenudí jen paragrafy, dává smysluplné příklady a i laik účetní jí rozumí.
Zuzana Kopelentová
Účetní
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.