Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování jednorázového či opakovaného daňového či účetního poradenství.

Poskytovatelem služeb je daňově poradenská společnost BKP FINANCE s.r.o., IČ: 02616831, sídlem Národní obrany 909/45, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 221139, den zápisu 5. února 2014, dále jen „Poradce“.

Daňově poradenská společnost je zapsaná u Komory daňových poradců České republiky a je tudíž právně způsobilá poskytovat daňové poradenství prostřednictvím odpovědného daňového poradce Bc. Zuzana Bartůšková, ev. č. 4960 a jím určenými zaměstnanci společnosti.

Definice pojmů

Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Daňové poradenství probíhá formou konzultací, porad a jednání Poradce nebo jeho zástupců s Klientem, zástupci Klienta, či jeho příslušnými zaměstnanci a osobami určenými Klientem, např. účetní Klienta. Daňové poradenství probíhá v sídle Poradce. Nebo po dohodě i v jiných místech.

Poradce – osoba oprávněná k výkonu daňového poradenství – fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců, který vede Komora daňových poradců České republiky (dále jen „Komora“), a právnická osoba evidovaná v seznamu právnických osob vedeném Komorou, která je povinna poskytovat daňové poradenství pomocí daňového poradce (dále jen „Poradce“).

Klient – osoba, které jsou poskytovány služby daňového poradenství na základě těchto obchodních podmínek.

Daněmi se rozumí zejména daně podle daňového řádu, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu. Pojem „daně“ pro účely těchto obchodních podmínek zahrnuje zejména daně, poplatky, odvody, zálohy na tyto platby, zajištění daně, cla a odvody za porušení rozpočtové kázně, a dále zahrnuje rovněž daňový odpočet, daňovou ztrátu nebo jiný způsob zdanění. Poradce poskytuje poradenství výhradně v oblasti daňové soustavy České republiky. Poradce neposkytuje poradenství v oblasti daní a pojistného jakýchkoli jiných států kromě České republiky.

Pojistným na sociální zabezpečení se rozumí zejména platby do státního rozpočtu upravené právními předpisy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Pojistným na veřejné zdravotní pojištění se rozumí zejména platby upravené právními předpisy o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, jejichž příjemci jsou zdravotní pojišťovny.

Příslušenstvím se rozumí zejména penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty, uložené podle příslušných právních předpisů.

Správcem daně se rozumí územní finanční orgány a další správní i jiné státní orgány České republiky, jakož i orgány obcí v České republice věcně příslušné podle zvláštních zákonů ke správě daní.

Orgány sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění se rozumí orgány, v jejichž působnosti je výběr a správa sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění.

Odborným stanoviskem se rozumí písemné vyjádření Poradce ke Klientem konkrétně vymezenému zadání v oblasti daňového poradenství výslovně písemně (i e-mailem) sjednaným mezi Poradcem a Klientem.

Pojištěním se rozumí pojištění profesní odpovědnosti Poradce za škodu, popřípadě i jinou újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

Škodou se rozumí úbytek jmění Klienta, který mu vznikl v souvislosti s výkonem daňového poradenství v rámci uzavřené smlouvy dle zákona. Škodou zpravidla není daň dodatečně vyměřená Klientovi správcem daně.

Daňovým tvrzením se rozumí vyjádření povinnosti daňového subjektu uvést sám správci daně výši svého daňového základu a až na výjimky si daň sám vypočítat.

Odměnou Poradce se rozumí smluvní cena sjednaná za jeho službu.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytování daňového či účetního poradenství v souladu s platnou legislativou České republiky a těmito obchodními podmínkami.

Objednávka daňového poradenství

Daňové poradenství probíhá výhradně na základě předchozí oboustranné dohody, při které je sjednána forma a termín konzultace. Poradce není povinen poskytovat ad hoc poradenství na základě předem nesjednané osobní návštěvy Klienta v sídle Poradce nebo předem nesjednaného telefonátu. 

Daňové poradenství lze u poradce objednat prostřednictvím e-mailu uvedeného na webových stránkách Poradce nebo na webových stránkách Komory daňových poradců nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce Poradce. Daňový poradce není povinen reagovat na objednávky učiněné jakýmkoliv jiným způsobem, zejména prostřednictvím sociálních sítí.

Objednáním konzultace Klient prohlašuje, že není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku dle opatření Evropské unie proti Rusku, přijatá Nařízením Rady EU č. 2022/879 ze dne 3. 6. 2022.

Průběh daňového poradenství

Daňové poradenství probíhá zejména osobně, a to v sídle Poradce. Na základě předchozí domluvy a pokud to rozsah a předmět konzultace umožňuje též prostřednictvím Google Hangouts, telefonicky nebo e-mailem. Poradce si vyhrazuje právo odmítnout konzultaci prostřednictvím Google Hangouts, telefonicky nebo e-mailem, pokud rozsah nebo předmět konzultace není vhodný pro tyto formy konzultace. V případě konzultace přes e-mail též v případě, že předmět konzultace není dostatečně přesně specifikován a dotaz Klienta je příliš obecný.

Pro hladší průběh konzultace se doporučuje minimálně 24 hodin před termínem konzultace, aby Klient poslal e-mailem Poradci konkrétní popis předmětu konzultace a případně potřebné podklady, aby se s nimi Poradce mohl seznámit. 

Zahájením konzultace Klient vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a souhlasí též s výší odměny za poskytnuté poradenství.

Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připraven Poradce, nahradí promeškaný čas klientovi v dohodnutém termínu. Pokud marketingová konzultace neproběhne z důvodů na straně Klienta, aniž by Klient svou neúčast na konzultaci omluvil, vyúčtuje Poradce Klientovi odměnu za jednu hodinu.

Poradce je oprávněn odmítnout poskytnout konzultaci zejména z důvodu, že nespadá do jeho odborné působnosti, není schopen s daným problémem Klientovi dostatečně kvalifikovaně poradit nebo má dojem, že Klient svými dotazy sleduje cíle, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy. Na poskytnutí daňového poradenství nemá Klient právní nárok.

Poradce je oprávněn okamžitě zrušit probíhající konzultaci v případě, že Klient odmítá poskytnout informace podstatné pro správný výkon daňového poradenství, zatajuje či zkresluje podstatné informace, neposkytuje potřebnou součinnost nebo v případě, že Poradce získá dojem, že Klient svými dotazy sleduje cíle, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy nebo ztratí důvěru v Klienta. V tomto případě je Klient povinen zaplatit čas strávený poradenstvím před tím, než došlo ke zrušení konzultace.

Klient je oprávněn okamžitě zrušit probíhající konzultaci v případě, že nemá důvěru v Poradce nebo se domnívá, že mu neposkytuje kvalifikovanou pomoc. V tomto případě je Klient povinen zaplatit čas strávený poradenstvím před tím, než došlo ke zrušení konzultace.

Klient bere na vědomí, že veškeré informace, které obdržel během konzultace, jsou určeny pouze pro jeho potřebu. Není oprávněn poskytnuté informace dále šířit jakýmkoliv způsobem. S výjimkou, kdy je tak výslovně sjednáno mezi Poradcem a Klientem za účelem informování třetích osob spolupracujících s Klientem, např. zaměstnanců, dodavatelů, odběratelů či účetní Klienta. 

Klient bere na vědomí, že informace, které obdržel, vychází z právních předpisů platných v době konání konzultace

Klient bere na vědomí, že informace, které od Poradce obdržel, se týkají výhradně konkrétního posuzovaného případu a nelze je aplikovat na jiné, byť obdobné situace či u jiné osoby.

Poradce nenese odpovědnost za škodu vzniklou Klientovi z důvodu, že Klient poskytl Poradci chybné, neúplné nebo nepřesné informace k posuzovanému problému nebo mu zamlčel podstatná fakta.

Odměna za daňové poradenství

Za poskytnutí daňového poradenství náleží Poradci odměna. Výše odměny je uvedena na webových stránkách Poradce na stránce Daňové poradenství.

Výše sazby může být změněna. Pro danou konzultaci platí cena zveřejněná v den potvrzení termínu konzultace Poradcem.

Výše odměny v případě osobní a telefonické konzultace nebo konzultace přes Skype a Google Hangouts se řídí skutečnou délkou konzultace. Cena za konzultaci je účtována za každou započatou čtvrthodinu konzultace. Minimální cena za konzultaci odpovídá sazbě za čtvrthodinu konzultace, a to i v případě, že byla konzultace kratší. Nevyčerpanou část čtvrthodiny konzultace nelze převést k další konzultaci ani na jiného Klienta.

Do doby konzultace náleží veškerý čas od zahájení do ukončení konzultace, a to včetně doby seznamování se s problémem klienta, vyhledávání souvisejících právních předpisů, judikatury či informací z odborné literatury.

Do doby konzultace se nepočítá doba, kdy Poradce prezentuje Klientovi své služby bez toho, aby poskytl odborné informace.

Pokud Klient projeví zájem o poskytnutí daňového poradenství v rámci jiné schůzky s Klientem, vzniká Poradci poskytnutím daňového poradenství nárok na odměnu. A to bez ohledu na skutečnost, že schůzka s klientem byla původně sjednána za jiným účelem než poskytnutí daňového poradenství, např. jako obchodní schůzka.

Odměna za osobní konzultaci je splatná v hotovosti k rukám Poradce po skončení konzultace. Po dohodě je možná platba na základě pro forma faktury. Pro forma faktura je splatná v den konání konzultace, tzn. platba musí být připsána na účet Poradce nejpozději následující pracovní den. 

Odměna za telefonickou konzultaci nebo konzultaci prostřednictvím Skype a Google Hangouts je splatná v den konání konzultace na základě pro forma faktury. Pro forma faktura je splatná v den konání konzultace, tzn. platba musí být připsána na účet Poradce nejpozději následující pracovní den. 

Výše odměny v případě konzultace přes e-mail, písemně nebo vypracování písemného stanoviska se řídí rozsahem poskytnutého poradenství a odbornou náročností. Minimální výše odměny je uvedena na webových stránkách Poradce na stránce Daňové poradenství. Konkrétní výši odměny sdělí Poradce před zahájením prací na základě přesného zadání od Klienta. Odměna za konzultaci je splatná před zahájením vypracování odpovědi, a to v plné výši na základě pro forma faktury vystavené Poradcem. Odměna za konzultaci může být dodatečně zvýšena, pokud dojde k rozšíření rozsahu konzultace, vzniknou další doplňující dotazy ze strany Klienta nebo se ukáže, že rozsah konzultace je větší, než se původně předpokládalo.

Daňový doklad k uhrazené konzultaci obdrží Klient po připsání platby na účet Poradce.

Je-li Klient v prodlení s hrazením plateb, je Poradce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Mlčenlivost poradce

Poradce, jeho pracovník nebo jiný zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti, a to i pro účely trestního řízení, je může zprostit pouze Klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je Poradce nebo jeho zástupce povinen zachovávat mlčenlivost, pokud je to v zájmu Klienta.

Poradce se může dovolávat mlčenlivosti zejména v případech, v nichž nesmí být vyslýchán jako svědek, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, a jsou-li po něm požadována zjištění, která jsou výsledkem jeho vlastní práce.

Poradce se nemůže dovolávat mlčenlivosti,

 • jestliže má zákonem uloženou povinnost překazit nebo oznámit spáchání trestného činu,
 • je-li povinnosti mlčenlivosti zbaven v souladu se zákonem nebo smlouvou,
 • v rozsahu povinné součinnosti stanovené zvláštními předpisy.

Klient je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích, radách, pokynech a doporučeních, o nichž se v souvislosti se službou daňového poradenství dozvěděl, a to i po ukončení spolupráce. Klient zejména nesmí sdělit třetím osobám bez předchozího souhlasu Poradce údaje o obsahu rad, které mu jsou Poradcem poskytovány. Povinnost mlčenlivosti Klienta se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu, a stejně tak na případy povinnosti Klienta k součinnosti s orgány činnými v trestním řízení.

Klient zprošťuje Poradce povinnosti mlčenlivosti a umožní mu poskytnout nezbytné údaje vůči jiným Poradcům a jiným osobám, které by mohly přispět k řádnému a plnému splnění smlouvy, a podílet se tak na hájení oprávněných zájmů Klienta

 • vůči makléři, pojišťovně, právním zástupcům a Komoře daňových poradců ČR v případech, v nichž Poradce uplatňuje náhradu újmy způsobené Klientovi ze svého pojištění u příslušné pojišťovny;
 • vůči všem účastníkům řízení v případě, že Klient požaduje po Poradci poskytnutí svědecké výpovědi v jiném řízení;
 • vůči všem účastníkům řízení a soudu v případě soudního sporu mezi Klientem a Poradcem ohledně zavinění škody nebo úhrady služeb poskytnutých Poradcem;
 • vůči všem účastníkům řízení, orgánům činným v trestním řízení a soudu v případě trestního stíhání Poradce zahájeného na základě trestního oznámení či výpovědi poskytnuté Klientem nebo jeho zástupcem;
 • vůči subjektu, který řeší spor mezi Klientem a Poradcem.

I v těchto případech Poradce v maximální míře šetří chráněné zájmy Klienta, jeho soukromí, obchodní a jiná tajemství.

Za porušení mlčenlivosti ze strany Klienta nebo Poradce se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každé porušení této povinnosti.

Náhrada škody

Poradce prohlašuje, že je ve smyslu § 6 odst. 10 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, pojištěn na odpovědnost za škodu, která by Klientovi mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

Klient bere na vědomí, že limit výše náhrady škody v pojistné smlouvě Poradce činí 5 mil. Kč. Náhrada škody způsobené Poradcem se omezuje do výše podle předchozí věty.

Poradce nahradí Klientovi škodu, pokud ji v souvislosti s výkonem daňového poradenství způsobil sám, jeho zástupce nebo pracovník. Poradce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat.

Poradce není povinen hradit Klientovi škodu, způsobil-li ji sám ​Klient porušením těchto obchodních podmínek.

Náhrada škody je ze strany Poradce splatná do 30 dnů od ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou. Odmítne-li pojišťovna plnit, a o povinnosti nahradit škodu rozhodne soud, je náhrada škody splatná do 30 dnů po nabytí právní moci rozsudku o náhradě škody. Nedojde-li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, postupuje se podle příslušných právních předpisů.

Poradce není povinen hradit škodu, pokud byla způsobena jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl Klient povinen, zejména nedostatkem součinnosti s Poradcem.

Klient nese škodu, která mu vznikne vinou zatajení, nesprávnosti či neúplnosti dokladů a písemností. Klient nese škodu i tehdy, předá-li doklad Poradci opožděně.

Poradce nehradí škodu vzniklou v důsledku rizika, které předem identifikoval, včetně případů, kdy Klienta informuje o riziku vyplývajícím z možného odlišného výkladu právních předpisů finančními orgány nebo soudem, a Klient se rozhodne, že toto riziko ponese. Toto rozhodnutí Klienta může mít podobu výslovného souhlasu nebo i nečinnosti Klienta v případě, že je Poradcem prokazatelně vyzván, aby sdělil svůj případný nesouhlas s navrženým postupem.

Poradce neodpovídá ani neručí za zákonnost postupů a obchodních aktivit Klienta.

Poradce neodpovídá ani neručí za včasnost a správnost placení daní a pojistného Klientem.

Identifikace klienta

Klient je povinen podrobit se identifikaci podle zvláštních předpisů. Za tím účelem předloží Poradci příslušné doklady a předá mu jejich kopie nebo umožní jejich pořízení. Klient poskytne Poradci veškerou součinnost, které je zapotřebí pro plnění povinností Poradce vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon“), a to zejména při provádění kontroly Klienta ve smyslu § 9 AML zákona.

Poradce pro účely AML zákona pořídí kopie nebo výpisy z předložených dokladů Klienta a zpracuje takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.

Poradce při vzniku závazku identifikuje každou fyzickou osobu zastupující Klienta, který je právnickou osobou, a to za fyzické přítomnosti identifikovaného, ledaže je ujednáno jinak.

Poradce při vzniku závazku identifikuje každou fyzickou osobu uvedenou Klientem jako kontaktní osobu za fyzické přítomnosti identifikovaného, ledaže je ujednáno jinak.

Klient informuje Poradce o zdrojích peněžních prostředků, pokud nebyly dosaženy řádnou podnikatelskou činností Klienta. 

Klient, pokud se jedná o právnickou osobu, informuje Poradce o svém skutečném majiteli.

Při identifikaci Klienta, který je:

 • fyzickou osobou, za její fyzické přítomnosti Poradce identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti;
 • právnickou osobou, Poradce identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede za fyzické přítomnosti identifikaci fyzické osoby, která ji zastupuje v dané záležitosti; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje;
 • zastoupen na základě dohody o plné moci, Poradce provede za fyzické přítomnosti identifikaci zmocněnce podle písm. a) a b) a dále předložením plné moci.

Klient po dobu trvání závazku informuje Poradce o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na správnou identifikaci Klienta, a to zejména pokud jde o platnost a úplnost identifikačních údajů.

Poradce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě,

 • že se Klient odmítne podrobit identifikaci anebo odmítne doložit plnou moc nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci,
 • že Klient neposkytne potřebnou součinnost k naplnění účelu AML zákona nebo z jiného důvodu nelze naplnit účel tohoto zákona anebo
 • má-li Poradce důvodné pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

Vedení spisu

Poradce je oprávněn vést spisovou evidenci o výkonu daňového poradenství.

Spisovou evidencí se rozumí písemnosti, záznamy a datové soubory, které zůstávají Poradci pro jeho potřebu.

Při vedení spisu Poradce postupuje s odbornou péčí.

Poradce zpracovává osobní údaje Klienta, je-li fyzickou osobou,

 • pro účely poskytnutí daňového poradenství, a to po dobu poskytování daňového poradenství Klientovi,
 • ve spisové evidenci pro účel ochrany právních nároků Poradce na základě oprávněného zájmu Poradce, který spočívá v obraně vlastních práv, a to po dobu poskytování daňového poradenství Klientovi a následně nejdéle po dobu 20 let od jeho ukončení s ohledem na promlčecí dobu daňových trestných činů, prekluzivní lhůty v daňovém řízení a možné opožděné uplatnění škody Klientem; běh této doby se staví, pokud Klient u Poradce či u jiného orgánu či subjektu uplatní nárok na náhradu škody způsobené Poradcem při poskytování daňového poradenství, nebo má Poradce důvodné podezření, že by Klient takový nárok mohl uplatnit,
 • pro účel plnění právních povinností Poradce, a to na základě povinností zejména dle AML zákona, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou těmito předpisy, nejvýše po dobu 10 let od ukončení poskytování daňového poradenství.

Poradce zpracovává identifikační a kontaktní údaje statutárních zástupců Klienta, je-li právnickou osobou, a rovněž identifikační údaje, údaje o ekonomických transakcích a další údaje nezbytné pro určení daňové povinnosti Klienta, jež se vztahují k třetím osobám, jejichž údaje jsou obsaženy v podkladech pro poskytnutí daňového poradenství poskytnutých Klientem (např. rodinných příslušníků či zaměstnanců Klienta),

 • pro účely poskytnutí daňového poradenství, a to po dobu poskytování daňového poradenství Klientovi,
 • ve spisové evidenci pro účel ochrany právních nároků Poradce na základě oprávněného zájmu Poradce, který spočívá v obraně vlastních práv, a to po dobu poskytování daňového poradenství klientovi a následně nejdéle dobu 20 let od jeho ukončení s ohledem na trestně právní promlčecí lhůty, prekluzivní lhůty v daňovém řízení a možné opožděné uplatnění škody Klientem; běh této doby se staví, pokud Klient u Poradce či u jiného orgánu či subjektu uplatní nárok na náhradu škody způsobené Poradcem při poskytování daňového poradenství, nebo má Poradce důvodné podezření, že by Klient takový nárok mohl uplatnit,
 • pro účel plnění právních povinností Poradce, na to na základě povinností zejména dle AML zákona, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou těmito předpisy, nejvýše po dobu 10 let od ukončení poskytování daňového poradenství.

Osobní údaje zpracovávané Poradcem mohou být podle pokynů Klienta předány orgánům finanční a celní správy, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Českému statistickému úřadu a dalším subjektům určeným pokyny Klienta.

Klient má právo si vyžádat přístup ke zpracovávaným osobním údajům, zejména získat informace o jejich zpracování, případně kopii osobních údajů, jež se jich týkají; právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jež se jich týkají a jsou nepřesné či neaktuální; právo na námitku proti zpracování osobních údajů, jež se jich týkají, jde-li o zpracování založené na oprávněném zájmu či pro účely přímého marketingu; právo na výmaz osobních údajů, jež se jich týkají, zejména chybí-li právní základ pro jejich zpracování; právo na omezení zpracování osobních údajů, jež se jich týkají, zejména je-li žádána jejich oprava či vznesena námitka proti jejich zpracování; tato práva lze uplatnit u Poradce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve smlouvě.

Klient má dále právo podat proti zpracování osobních údajů Poradcem stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Klient má právo na získání svých údajů, které poskytl Poradci a Poradce je zpracovává elektronicky pro zpracování daňových tvrzení a poskytnutí ostatního daňového poradenství,

v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu.

Poradce je povinen zpracovávat osobní údaje pro Klienta v rozsahu nezbytném k poskytnutí daňového poradenství a pouze na základě pokynů Klienta udělených ve smlouvě a těchto obecných podmínkách. Bez pokynů Klienta není Poradce zvláště oprávněn k předání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodní organizaci, pokud mu takové zpracování neukládají právní předpisy, které se na Poradce vztahují; v takovém případě Poradce Klienta informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

Poradce přijal a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

V případě, že se Poradce po dobu účinnosti této smlouvy dozví o porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných Poradcem na základě této smlouvy, je Poradce povinen ohlásit Klientovi, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, kdy se o něm dozvěděl. Ohlášení zpracovatel provede prostřednictvím kontaktních údajů Klienta uvedených v objednávce. Následně bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Poradce dozvěděl o případu porušení zabezpečení osobních údajů, je Poradce povinen Klientovi stejným způsobem ohlásit popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených osob a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů a popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů.

Poradce zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti.

Klient souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů. Poradce má povinnost informovat Klienta v přiměřeném předstihu o záměru zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele vč. konkrétní identifikace tohoto dalšího zpracovatele a umožnit Klientovi vnést proti dalšímu zpracovateli námitku.

Pokud Poradce zapojí do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele, musí se tento další zpracovatel smluvně zavázat k dodržování stejných povinností na ochranu osobních údajů, jako jsou dohodnuty mezi Klientem a Poradcem, a to zejména zavedení vhodných technických a organizačních opatření.

Poradce umožní Klientovi provést audit technických a organizačních opatření zavedených Poradcem k ochraně osobních údajů po oznámení zaslaném s předstihem nejméně deseti (10) pracovních dnů.

Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti související s ochranou osobních údajů a veškerou další potřebnou součinnost a podklady pro plnění svých povinností, zejména při plnění povinností vyplývajících pro Klienta ze zabezpečení zpracování osobních údajů, při provádění auditů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, při předchozí konzultaci s dozorovým úřadem a při plnění žádostí o uplatnění práv subjektů údajů.

Poradce při zpracování osobních údajů zohledňuje povahu tohoto zpracování.

Po ukončení zpracování z pověření Klienta uchovává Poradce poskytnuté osobní údaje jako jejich správce pro účely ochrany právních nároků na základě oprávněného zájmu.