Obchodní podmínky – kurzy

Tyto obchodní podmínky platí pro kurzy organizované BKP FINANCE s.r.o.

Poskytovatelem služeb je společnost BKP FINANCE s.r.o., IČ: 02616831, sídlem Záluské 393/25, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 221139, den zápisu 5. února 2014, dále jen „Organizátor“.

Definice pojmů

Kurzem se rozumí jedno- či vícedenní školení pořádané pro jednotlivé klienty, které Organizátor nabízí na svých webových stránkách, kde je uveden obsah kurzu, místo a čas konání kurzu a výše kurzovného.

Vypsané kurzy jsou kurzy, které mají vypsaný konkrétní termín konání a na které je možné se přihlásit.

Kurzy s otevřeným termínem jsou kurzy, které se konaly v minulosti a aktuálně nemají vypsaný žádný termín. Pokud má zájemce o kurz zájem o účast na kurzu s otevřeným termínem, může kontaktovat e-mailem Organizátora. Na základě dotazu Organizátor zájemci sdělí, zda se plánuje otevřít kurz s otevřeným termínem, případně za jakých podmínek bude termín vypsán.

Lektor je fyzická osoba, která bude kurz přednášet. Lektorem jsou jak zaměstnanci společnosti BKP FINANCE s.r.o., tak jím může být externí spolupracovník.

Přihlášený – osoba, která se přihlásila na kurz, ale dosud neuhradila kurzovné. Přihlášenému nevzniká nárok na rezervaci místa na kurzu, dokud neuhradí kurzovné.

Účastník kurzu – osoba, která se přihlásila na kurz a uhradila kurzovné v řádném termínu. Tím jí vznikl nárok na účast na kurzu a má rezervované místo. 

Přihlašování na kurz

Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím webových stránek Organizátora www.bkpfinance.cz/kurzy, a to vyplněním webového formuláře u příslušného kurzu.

Přihlášením nevzniká právní nárok na účast na kurzu a není Přihlášenému rezervováno místo na kurzu. 

Po přihlášení Organizátor odešle Přihlášenému e-mail s pro forma fakturou na úhradu kurzovného. 

Kurzovné musí být uhrazeno vždy nejpozději 7 dnů před konáním kurzu, uhrazením kurzovného má Přihlášený místo na kurzu závazně rezervováno.

Po připsání platby kurzovného na účet Organizátora obdrží Účastník daňový doklad e-mailem, a to na e-mail, který uvedl v přihlášce.

Termín úhrady má prioritu před termínem přihlášení. Tj. v případě, že se některý Přihlášený přihlásí dříve než jiný, a tento později přihlášený uhradí kurzovné dříve, má místo dříve rezervované Účastník, který dříve uhradil.

Přihlášením na kurz Přihlášený vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Nejpozději den před termínem kurzu obdrží Účastník e-mailem organizační informace ke konanému kurzu.

V ceně kurzovného je zahrnuta účast na kurzu, materiály z kurzu a drobné občerstvení. Občerstvení nezohledňuje specifická dietní omezení Účastníků. V případě, že máte dietní omezení, vezměte si s sebou na kurz vlastní občerstvení. Kurzovné nebude nijak kráceno z důvodu nekonzumace občerstvení.

Pokud není u kurzu výslovně uvedeno jinak, není v ceně kurzu zahrnut oběd ani parkovné. Parkování, ubytování a oběd, popř. občerstvení dle specifických dietních omezení, si musí Účastník zajistit sám.

Zrušení účasti na kurzu Účastníkem

Při zrušení účasti na kurzu ze strany Účastníka se zaplacené kurzovné nevrací. Účastník je však oprávněn poslat místo sebe na kurz náhradníka. O vyslání náhradníka je Účastník povinen Organizátora informovat minimálně 12 hodin před konáním kurzu e-mailem nebo v den konání kurzu telefonicky na kontaktním telefonu uvedeném na webových stránkách www.bkpfinance.cz nebo v informacích, které obdržel před kurzem.

Zrušení kurzu Organizátorem

Organizátor může kurz jednostranně zrušit, a to zejména z důvodu nízké obsazenosti kurzu, z technických důvodů nebo z důvodů na straně lektora (nemoc apod.). V případě zrušení kurzu ze strany Organizátora bude Účastníkům vrácena celá část uhrazeného kurzovného, a to na účet, ze kterého přišla platba kurzovného. Současně bude Účastníkovi vystaven opravný daňový doklad, který mu bude zaslán e-mailem.

Organizátor má právo do kurzu bez nároku na vrácení platby nezařadit Účastníka, popř. vyloučit z probíhajícího kurzu Účastníka, který se chová nevhodně nebo je pod vlivem omamných či psychotropních látek.