Aktuální článek: Kolik platit zálohy OSVČ

Vzhledem k tomu, že se sešla novela daňového řádu č. 280/2009 Sb. a opatření na zmírnění následků COVID-19, dochází v praxi k nejasnosti, do kdy je vlastně potřeba podat přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období 2020.

Na úvod je třeba si zdůraznit, že změny se týkají jak fyzických, tak právnických osob. Byť v médiích se častěji mluví jen o fyzických osobách. V praxi je také rozdíl mezi lhůtou pro podání daňového přiznání, která je novelou daňového řádu nově prodloužena při elektronickém podání, a mezi odpuštěním sankcí za pozdní podání přiznání, resp. pozdní platbu v souvislosti s opatřeními proti COVID-19. V tom druhém případě je daňový poplatník fakticky dlužníkem vůči státní správě. Nemá včas podané přiznání. A jsou mu „jen” odpuštěny sankce. V praxi to ale může působit problémy, např. v případě, kdy potřebujete potvrzení o bezdlužnosti pro účely úvěru. Prodlení s platbou daně, byť s odpuštěnými úroky, může být např. důvod, proč není vyhověno žádosti o posečkání či snížení nějaké jiné daňové platby, např. zálohy na daň z příjmů splatné 15. 3. či 15. 6. 2021. Zatímco elektronické podání přiznání v dubnu je prakticky bez problémů. Využití odpuštění sankce může vést k různým problémům v praxi a využít by ho měl poplatník opravdu jen v případě krajní nouze. I tak doporučuji alespoň podat přiznání v termínu. A odpuštění úroků využít jen pro platbu.

Do kdy je potřeba podat přiznání a zaplatit daň při papírovém podání

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů upravuje § 136 daňového řádu. Ten pro tzv. papírové podání stanoví v § 136 odst. 1: „(1) Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.” To znamená, že základní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů tzv. papírově za zdaňovací období 2020 je do 1. 4. 2021. Stejná lhůta platí pro platbu daně. Připomeňme si, že v den splatnosti již musí být platba připsána na účet správce daně, tj. finančního úřadu. Je proto vhodné poslat platbu alespoň o den dříve, tj. 31. 3. 2021.

Tuto lhůtu je možné prodloužit na 6 měsíců, tj. do 1. 7. 2021 v případě, že daňové přiznání podává na základě plné moci daňový poradce nebo advokát. Nově není povinnost podat plnou moc do termínu pro běžné podání daně, tj. do 1. 4. 2021. Stačí, pokud je podána spolu s přiznáním. Ale současně nesmí být nově přiznání daňovým poradcem podáno dříve než 2. 4. 2021. Jak vyplývá ze znění § 136 odst. 2 písm. b) bod 2 daňového řádu: „(2) Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud

2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.”

S ohledem na mimořádné okolnosti v souvislosti s nemocí COVID-19 došlo k odpuštění pokuty za pozdní podání přiznání a úroků z prodlení v případě pozdní platby daně za podmínky, že bude přiznání podáno, resp. daň uhrazena nejpozději 3. 5. 2021. Pozor, platba musí být 3. 5. 2021 již připsána na účtu finančního úřadu, takže v praxi doporučuji platbu provést nejpozději 30. 4. 2021. Informace o odpuštění byla zveřejněna ve Finančním zpravodaji číslo 16/2021 ze dne 9. 3. 2021 v části II a III. Toto prominutí sankcí není vázáno na žádost ani není omezeno jen pro zasažené obory. Mohou ho tedy využít všichni poplatníci (fyzické i právnické osoby) bez nutnosti žádat o prominutí a jediná podmínka je dodržení lhůty 3. 5. 2021.

Do kdy je potřeba podat přiznání a zaplatit daň při elektronickém podání

Novela daňového řádu prodloužila v § 136 odst. 2 písm. a) lhůtu pro podání přiznání elektronicky na 4 měsíce, tj. do 3. 5. 2021:

„(2) Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky”.

Podmínkou je kromě elektronické formy podání i to, že přiznání nebylo podáno ve lhůtě do 1. 4. 2021. Pro využití prodloužené lhůty pro podání i platbu je tedy potřeba přiznání podat elektronicky mezi 2. 4. a 3. 5. 2021. Pak bude posunut i termín platby na 3. 5. 2021. Přičemž 3. 5. 2021 již musí být platba připsána na účtu správce daně, takže v praxi je vhodné platbu poslat nejpozději 30. 4. 2021. S elektronickým podáním přiznání v dubnu se posouvá o měsíc i lhůta pro podání přehledů OSVČ na sociální, resp. důchodové a zdravotní pojištění. Možnost elektronického podání mohou využít fyzické i právnické osoby, a to bez ohledu na to, zda mají elektronické podání povinně (z důvodu zřízené datové schránky), nebo se pro něj rozhodnou dobrovolně. Elektronické podání může být učiněno všemi řádnými způsoby pro elektronické podání. Tj. využít podání datovou schránkou, nebo využít nový portál www.mojedane.cz, který umožňuje více způsobů elektronického podání včetně několika nových.

I v případě podání elektronickou formou činí lhůta 6 měsíců, tj. do 1. 7. 2021, v případě, že přiznání podává poradce. Stejná lhůta platí dle § 136 odst. 2 písm. b) bod 1, pokud má poplatník zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Což se týká i papírové formy podání, ale není moc případů, kdy subjekt s povinným auditem nebude mít zároveň povinnost podávat přiznání elektronicky. Ostatní podmínky jsou stejné, jak bylo popsáno výše u poplatníků s tzv. papírovým podáním.

Pro poplatníky podávající přiznání elektronicky je o měsíc delší lhůta pro odpuštění pokuty za pozdní podání přiznání a úroků z prodlení v případě pozdní platby daně dle informací ve Finančním zpravodaji číslo 16/2021 ze dne 9. 3. 2021 v části IV a V. Při elektronickém podání jsou odpuštěny sankce za pozdní podání a platbu při podání přiznání, resp. zaplacení daně nejpozději 1. 6. 2021. Přičemž 1. 6. 2021 již musí být platba připsána na účtu finančního úřadu, takže platbu doporučuji provést nejpozději 31. 5. 2021. Využití tohoto odpuštění sankcí je univerzální pro všechny poplatníky a není nutné o něj žádat. Je pouze povinnost dodržet elektronickou formu podání a lhůtu 1. 6. 2021.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 pro správu sociálního zabezpečení

Přehled OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2020 pro okresní správu sociálního zabezpečení mohou OSVČ podat do 30. 6. 2021. Zároveň je potřeba doplatek na pojistném za 2020 uhradit také do 30. 6. 2021, aby byli odpuštěny sankce. S tím, že 30. 6. 2021 již musí být platba připsána na účtě sociální správy. Reálně je tedy potřeba platbu poslat o pár dní dříve. Pokud je přehled podán dříve než 30. 6. 2021, je pojistné potřeba uhradit do 8 dnů od podání přehledu.

Pokud daňové přiznání podává daňový poradce po 1.4.2021 je termín pro podání přehledu 2. 8. 2021. Skutečnost, že přiznání podává daňový poradce je potřeba OSSZ oznámit nejpozději na přehledu a to označením volby „ano“ v poli č. 44 Daňové přiznání podává daňový poradce.

Zdroj: OSVČ mohou podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. 6. 2021, Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 pro zdravotní pojišťovny

Přehled OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2020 pro zdravotní pojišťovny je potřeba podat do 2. 8. 2021. Tato lhůta platí pro všechny zdravotní pojišťovny. Je zakotvena v ustanovení § 28d Zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění:

„Lhůta pro podání přehledu podle § 24 odst. 2 stanovená osobám samostatně výdělečně činným v § 24 odst. 2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2020 nepoužije. Přehled podle § 24 odst. 2 za rok 2020 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 2. srpna 2021.“

Termín 2. 8. 2021 pro podání přehledu platí, i když daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Zpracování přiznání poradcem je zdravotní pojišťovně potřeba oznámit nejdéle do 2. 8. 2021. Oznámení o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem musí obsahovat určení plátce pojistného tj. OSVČ (číslo pojištěnce, jméno, příjmení, příp. adresu) a podpis OSVČ. V praxi je otázka, jestli má oznámení smysl v situaci kdy lhůta pro podání přehledu na zdravotní pojištění za 2020 je stejná ať už přiznání zpracovává poradce či nikoliv. To už je na rozhodnutí každé OSVČ.

Doplatek na pojistném je potřeba uhradit do 8 dnů od podání přehledu. A to i v případě podání přehledu 2. 8. 2021. V tomto je rozdíl oproti splatnosti doplatku na sociální pojištění.

Zdroj: Podání Přehledu OSVČ můžete odložit maximálně do 2. srpna, Když je prodloužen termín pro podání přehledu OSVČ na 2. srpna, můžu zaplatit nedoplatek až v srpnu, i když přehled už jsem podal v dubnu?, Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem stačí zdravotní pojišťovně jen oznámit

Autor článku
Zuzana Bartůšková
 • jsem daňová poradkyně, zapsaná 8 let v Komoře daňových poradců, číslo osvědčení 4960
 • účetní s 20letou praxí v oboru – v menší firmě, v korporaci i na pozici hlavní účetní
 • účetní na volné noze od r. 2010
 • lektor odborných kurzů s 11letou praxí
 • autor odborných článků na blogu BKP FINANCE s.r.o., pravidelně již desátým rokem
 • přispívám pravidelně již 11 let na Portál Pohoda
 • přispívám do časopisu pro účetní Účetnictví v praxi vydavatelství Wolters Kluwer

 

Zuzana Bartůšková
Více o Zuzce
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Daňové poradenství
Daňové poradenství osobně nebo on-line
750 Kč + DPH / 15 minut
CHCI PORADENSTVÍ
Účetní středy
Daňové poradenství za zvýhodněnou cenu první středu v měsíci
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Říkají o nás
Kurz Kontrolní mechanismy v účetnictví určitě naplnil moje očekávání. Stále zjišťuji, že je se pořád co učit, v praxi člověk vytěsňuje a zapomíná respektovat předpisy, viz. např. ČÚS. Byla jsem ráda, že jste je připomněla a zdůraznila, že jejich nedodržení může vést k postihu. Za mě určitě přínos.

Stanislava Šplíchalová
účetní
Markéta Kumštárová
Finanční a mzdová účetní
https://udmk.cz/
Kurz Kontrolní mechanismy v účetnictví byl skvělý a naplnil má očekávání :)
Přínosem pro mě byly užitečné tipy v nastavení analytik, u kterých jsem si potvrdila, že řada mnou nastavených analytik dává smysl a zároveň jsem získala inspiraci pro nastavení některých účtů pro zlepšení a možnost využití pro další kontroly (zejm. pak pro závěrkové práce). Největším přínosem bylo pro mě téma saldo, kde jsem konečně pochopila, jak se dá dobře využít. Doposud jsem v něm viděla akorát, že je tam nějaký "nepořádek". Význam pro mě měly i praktické ukázky v Pohodě (jak u práce se saldem, tak pro kontroly DPH).

Stanislava Šplíchalová
účetní
Stanislava Šplíchalová
Účetní
www.klenota.com
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.