Informace ke zpracování Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 2023

Informace k přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 2023

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 zpracujeme do konce března všem našim zákazníkům, kterým vedeme daňovou evidenci a zpracováváme DPH plátce DPH. Termín garantujeme pouze klientům, kteří dodají potřebné podklady a informace nejpozději do 31.1.2024. Přiznání zpracujeme i ostatním, kteří si zpracování domluvili. A řádně a včas doložili všechny potřebné doklady. Níže se dozvíte bližší informaci k dokladům, které potřebujeme doložit. Vše je stejné jako v minulých letech.

Informace a doklady, které potřebujeme ze zpracování přiznání fyzických osob 

 • Potvrzení o příjmech dle § 6 – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění od všech zaměstnavatelů včetně příjmů na základě dohod o provedení práce
 • Údaje o veškerých dalších příjmech poplatníka včetně podkladů k nim – příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z finančního majetku včetně běžných účtů a cenných papírů v zahraničí, jakékoliv jiné příjmy např. dividendy a příjmy z cenných papírů, Airbnb, půjčky např. Zonky, virtuální měny např. Bitcoin a vůbec jakékoliv jiné příjmy. Rušíte-li penzijní nebo životní pojištění – dopis od pojišťovny s vyčíslením výplacených částek a informaci kolik korun jste si uplatnili za posledních deset let v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování.
 • příjmy z nájmu – nájemní smlouvu s nájemcem, přehled příjmů – zvlášť nájem a zvlášť zúčtovávané zálohy na služby (pokud nejsou odděleny nebo se zálohy nezúčtovají tak celý příjem), informaci zda je majetek v SJM (společném jmění manželů), evidenci výdajů v případě že chcete uplatnit skutečné výdaje – v rámci zpracování přiznání není zahrnuto vedení evidence příjmů a výdajů u nájmů
 • Informace o příjmech ze zahraničí
 • Informace o zaplacených zálohách na daň z příjmů – datum a částka – není třeba pokud je máme v účetnictví
 • Minulé daňové přiznání včetně přehledů na sociální a zdravotní pojištění za rok 2022 – pouze pokud předchozí rok zpracovávala jiná účetní
 • Záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s nájmem, evidence výdajů z nájmů při uplatňování skutečných výdajů
 • Doklady o neuplatněných daňových ztrátách za nepromlčená období – pokud takové existují
 • Údaje o rezervách – pokud jsou tvořeny
 • Místně příslušný finanční úřad – pokud se liší od loňského
 • Adresu trvalého bydliště vč. informace, že došlo k její změně

Příjmy z investic

Srozumitelné podklady, ze kterých je poznat:

 • hrubá dividenda, úrok za rok celkem (před odečtem daně a poplatků) – v Kč nebo v cizí měně
 • sražená daň z dividendy, úroků v zahraničí
 • stát zdroje
 • v případě prodeje cenných papírů nebo podílů – hrubý příjem z prodeje (před snížením o jakékoliv výdaje), pořizovací cena prodávaných cenných papírů nebo podílů a případně další výdaje – poplatky apod.
 • nestačí jen přehled pohybů nebo zisk

Vybrané investiční platformy

Jednotlivé investiční platformy většinou připravují podklady pro daňové účely. Většinou se jmenují Tax report, Profit and Loss Statement apod. Níže najdete přehled nejčastějších platforem a co je potřeba:

 • Revolut – Profit and Loss Statement
 • Portu – Roční výpis z účtu pro daňové účely
 • Fondee – Daňový výpis pro klienty
 • Zonky Investor – Podklady pro daňové přiznání
 • Zonky Rentier – Podklady pro daňové přiznání

K uplatňovaným slevám na dani a nezdanitelným částkám

Údaje o dětech, na které bude klient uplatňovat daňové zvýhodnění:

 • jméno a příjmení a rodné číslo dítěte – kopie rodných listů
 • informace o celkovém počtu vyživovaných dětí v domácnosti a na kolik z nich bude uplatňovat daňové zvýhodnění
 • informace zda je nějaké dítě ZTP/P – pokud ano, doložit průkaz ZTP/P
 • potvrzení zaměstnavatele manžela/ky, že si neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě – dokládá se u zaměstnance vždy i v případě, že manžel/ka aktuálně čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, u zaměstnanců nelze nahradit čestným prohlášením – toto potvrzení vystavuje na žádost zaměstnance zaměstnavatel manžela/ky
 • čestné prohlášení manžela/ky, že si neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě – pokud není zaměstnán – přikládá se k přiznání
 • potvrzení o studiu u zletilého dítěte (staršího 15 let popř. po dokončení základní školy), které se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem – přikládá se k přiznání

Údaje o manželovi/ce, na které bude klient uplatňovat slevu na dani:

 • jméno a příjmení a rodné číslo
 • údaje o vlastních příjmech manžela/ky – účel příjmů a částka – jakékoliv příjmy vč. osvobozených nebo zdaněných srážkou vč. rodičovské, mateřské, ošetřovné, kompenzační bonus – cokoliv
 • čestné prohlášení manžela/ky, že nemá příjmy vyšší než 68000 Kč za rok kromě příjmů vyjmenovaných v § 35ba odst. 1 písm. b) – přikládá se k přiznání
 • informace zda je manželka ZTP/P – pokud ano, doložit průkaz ZTP/P

Údaje ke slevě za umístění dítěte (školkovné), které bude klient uplatňovat:

 • potvrzení předškolního zařízení o výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka – přikládá se k přiznání
 • čestné prohlášení manžela/ky, že si neuplatňuje slevu za umístění dítěte – přikládá se k přiznání

Uplatňuje-li poplatník slevu na na invaliditu

 • rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu – stupeň důchodu a od kdy byl nárok
 • Kopii průkazu ZTP/P uplatňuje-li poplatník slevu pro držitele průkazu ZTP/P

Potvrzení o studiu, uplatňuje-li poplatník slevu na studenta

Uplatňuje-li poplatník poskytnuté dary

 • Potvrzení příjemce daru nebo darovací smlouva – z dokladu musí být patrno, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut, a datum darování
 • Potvrzení o bezplatném darování krve, o odběru orgánu od žijícího dárce vydané příslušným zdravotnickým zařízením

Uplatňuje-li poplatní úroky z hypotéky nebo z úvěru ze stavebního spoření

 • smlouvu o hypotéčním úvěru nebo úvěru za stavebního spoření
 • potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření nebo potvrzení banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru
 • informace z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitosti – stačí informativní neověřený výpis (lze zjistit z webu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
 • informace, že poplatník je zároveň účastníkem smlouvy o úvěru (dlužník nebo spoludlužník, ne ručitel) a zároveň vlastník nemovitosti nebo člen družstva
 • údaje o podlahové ploše nemovitosti, která je používána k pronájmu nebo podnikání a celkové podlahové ploše nemovitosti nebo informace, že nemovitost nepoužívá k pronájmu nebo podnikání
 • informace, že užíval nemovitost k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů
 • informace, zda a v jaké výši si ostatní účastníci úvěrové smlouvy uplatňují úroky z úvěru

Uplatňuje-li poplatník zaplacený příspěvek na penzijní připojištění

 • potvrzení penzijního fondu o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění
 • kopii smlouvy o penzijním připojištění

Uplatňuje-li poplatník zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění

 • potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění

Uplatňuje-li poplatník zaplacené členské příspěvky odborové organizaci

 • potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v uplynulém zdaňovacím období

Uplatňuje-li poplatník úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

 • potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
 • jedná-li se o osobu s těžším zdravotním postižením, potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní ve třetím stupni, a jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní v prvním nebo ve druhém stupni anebo rozhodnutím Úřadu práce České republiky, že byla uznána zdravotně znevýhodněnou.

Pokud nevedeme daňovou evidenci my a budete uplatňovat paušální výdaje

 • Přehled příjmů v roce 2023 tj. plateb přijatých od 1.1.2023 do 31.12.2023 bez ohledu na to kdy byly vystaveny faktury
 • Přehled příjmů musí splňovat veškeré formální požadavky na evidenci příjmů, musí být přehledný a srozumitelný a umožňovat určení sazby paušálních výdajů. Pouhý export příjmů z banky nesplňuje potřebné požadavky kladené na přehled příjmů.
 • Pokud používáte Faktoriod a máte tam všechny příjmy za celý rok – stačí informace, že vše je ve Fakturoidu a přístup – stáhneme si sami
 • Pokud používáte jiný systém na evidenci příjmů je možné se domluvit na přístupu a stažení potřebných dat individuálně

Přidání přístupu pro účetní (read only) do Fakturoidu

Pokud nevedeme daňovou evidenci my a budou skutečné výdaje daňovou evidenci dle §7b – přehled příjmů a výdajů + informaci o:

 • Hmotný majetek na začátku a na konci zdaňovacího období
 • Zásoby na začátku a na konci zdaňovacího období
 • Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a zápůjček na začátku a na konci zdaňovacího období
 • Dluhy včetně přijatých úvěrů a zápůjček na začátku a na konci zdaňovacího období
 • Rezervy na začátku a na konci zdaňovacího období
 • Mzdy – za zdaňovací období
 • Pokud daňová evidence nebude splňovat formální požadavky dle Zákona o daních z příjmů, nebude přehledná a srozumitelná budou uplatněny paušální výdaje.

Spolupracující osoba

 • Údaje o výši příjmů a výdajů nebo hospodářského výsledku, který bude rozdělován na spolupracující osobu a údaje o spolupracující osobě – jméno a příjmení, DIČ nebo rodné číslo spolupracující osoby, podíl na příjmech a výdajích v %
 • Část příjmů a výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která připadla na poplatníka jako na spolupracující osobu a údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje na spolupracující osobu – jméno osoby a příjmení, DIČ nebo rodné číslo, která rozděluje příjmy a výdaje, podíl na příjmech a výdajích v %

Zpracování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023 pro ČSSZ 

 • Variabilní symbol pro platbu sociálního pojištění
 • Přehled plateb pojistného vystavený ČSSZ – obsahuje informace o zaplacených zálohách
 • Číslo účtu včetně kódu nebo názvu banky, ze kterého byli placeného zálohy na pojištění
 • Číslo účtu včetně kódu nebo názvu banky, na který má být vrácen přeplatek nebo informace, že má být přeplatek použit na úhradu záloh a na jaké měsíce
 • Příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ
 • Podklady pro výkon vedlejší činnost:
 • Důvod pro výkon vedlejší činnosti
 • Měsíce výkonu vedlejší činnosti
 • Dobrovolná účast na nemocenském pojištění – informace o měsících účasti na nemocenském pojištění a přehled zaplacených plateb na nemocenském pojištění
 • Pozor změna – ČSSZ již neposílá informace o zaplacených zálohách do datové schránky ani poštou. Je potřeba si přehled stáhnout z ePortálu ČSSZ. Návod na stažení je popsán zde. K přihlášení na ePortál je možné využít datovou schránku OSVČ – pouze přístup vlastníka nebo  Identita občana nebo bankovní identita a dalšími způsoby popsanými na webu ČSSZ. Přehled nelze stáhnout datovou schránkou s přístupem pověřené osoby tj. naším přístupem.

Zpracování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023 pro zdravotní pojišťovnu

 •  Informace o všech zdravotních pojišťovnách, u kterých byl poplatník registrován v roce 2023 včetně informace o příslušnosti ke konkrétní pobočce
 • Číslo účtu včetně kódu nebo názvu banky ze kterého byli placeného zálohy na pojištění
 • Přehled plateb pojistného vystavený zdravotní pojišťovnou – obsahuje informace o zaplacených zálohách
 • Podklady k měsícům ve kterých nebyl stanoven minimální vyměřovací základ nebo neplatila povinnost hradit zálohy:
 • Důvod pro který nebyl stanoven minimální vyměřovací základ nebo neplatila povinnost hradit zálohy
 • Měsíce ve kterých nebyl stanoven minimální vyměřovací základ nebo neplatila povinnost hradit zálohy

Všeobecné informace k daňovým přiznáním

 • vždy nás informujete o dodání kompletních podkladů a pošlete emailem na informaci o Vašem přiznání tj. jaké máte příjmy, jaké uplatňujete odečty, veškeré změny, které během roku nastali a jakékoliv informace související s příjmy vč. osvobozených a Vaším přiznáním.
 • podklady můžete předávat i postupně, nemusíte čekat až budete mít vše. Nicméně nás vždy informujte e-mailem na  jakmile bude již vše kompletní. Přehledy OSVČ lze podat později než daňové přiznání. Takže nás můžete informovat, že máte již vše k daním, i když se ještě čeká na vyúčtování záloh od ČSSZ nebo zdravotní pojišťovny.
 • pokud používáte Google disk přednostně ukládejte doklady k daním na Google disk do složky K zaúčtování. V té si vytvořte podsložku „Podklady k daním 2023“ a do té vše ukládejte
 • podklady e-mailem posílejte pouze v případě, že nepoužíváte Google disk
 • smlouvy, které jste dodali loni nemusíte znovu dokládat pokud nenastali žádné změny (hypotéční smlouvu, smlouvu o životním nebo penzijním pojištění). Každý rok ale potřebujeme znovu potvrzení pro příslušný rok (na všechny odpočty), potvrzení zaměstnavatele manžela/ky, že si neuplatňuje slevu na dítě, vše u čeho nastaly změny.
 • prosíme nežádejte nás o potvrzení, že podklady máme a že je to vše. Pokud si projdete výše uvedený seznam, velmi pravděpodobně to bude vše. Pokud by přesto něco podstatného chybělo, budeme Vás kontaktovat e-mailem s konkrétní žádostí o doplnění. Dokud nezačneme pracovat na přiznání nejsme schopní posoudit zda jsou doklady kompletní.
 • pokud z vážných důvodů (plánovaná dovolená, povinnost doložit přiznání bance do určitého termínu) potřebujete přiznání dříve, prosím informujte nás o tom obratem. A dodejte veškeré podklady minimálně 10 pracovních dní před termínem.
 • přiznání zpracováváme v pořadí v jakém obdržíme úplné podklady a informaci o Vašem přiznání. Tj. pokud chcete mít přiznání co nejdříve, dodejte podklady co nejdříve. Na dotazy kde přiznání bude hotové a kolik bude asi daň nejsme většinou schopni odpovědět dopředu. 
 • zpracování do konce března garantujeme pouze u těch klientů, kteří dodají kompletní podklady nejpozději do 31.1.2024. Při pozdějším dodání podkladů, již pravděpodobně nebudeme schopni dodržet termín. Máme zkušenost, že zaměstnavatelé, banky, pojišťovny, ČSSZ a zdravotní pojišťovny apod. vystaví všechny potřebné podklady většinou nejpozději do konce ledna. Pokud je nemáte do konce ledna, je vhodné již dále nečekat a kontaktovat příslušnou instituci. 
 • neodkládejte žádost o vystavení potvrzení o příjmech zaměstnavatele – požádejte o něj hned na začátku ledna.
 • prosíme uvědomte si, že co nám neřeknete nebo nepošlete to nevíme. Je lepší sdělit popř. se zeptat i na věci, které považujete za zbytečné, hloupé apod. Nejhloupější otázka je ta co si necháte pro sebe 🙂 
 • dovolujeme si vás informovat, že kromě daňových přiznání k dani z příjmů musíme řešit i veškerou běžnou agendu (mzdy, DPH apod.) a další povinnosti související s koncem roku (silniční daně, vyúčtování u zaměstnanců atd.). Proto i u relativně jednoduchých přiznání může trvat delší dobu než se dostaneme k jejich zpracování. 
 • závěrem prosím o shovívavost s delším časovým obdobím než vám odpovíme na váš e-mail. Prioritou je zpracovat v zákonném termínu všechna přiznání a všechny další povinnosti. Proto jakékoliv další požadavky budeme řešit až po daních tj. v dubnu.