Od 1.1.2016 byl novelizován Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pojďme se s těmito změnami seznámit.

Kategorizace účetních jednotek

Nejvýraznější změnou Zákona o účetnictví (dále jen ZÚ) je zavedení kategorií účetních jednotek (§ 1b). Účetní jednotka se zařadí do příslušné kategorie pokud přesahuje dvě ze tří hraničních kritérií. V prvním roce účinnosti zákona tj. 2016 se účetní jednotka zatřídí podle hodnot vykázaných v účetní závěrce k 31.12.2015.

Kategorie účetních jednotek

Účetní jednotkaAktiva bruttoObratZaměstnanci
Mikrodo 9 mil. Kčdo 18 mil. Kčdo 10
Maládo 100 mil. Kčdo 200 mil. Kčdo 50
Střednído 500 mil. Kčdo 1 mld. Kčdo 250
Velkánad 500 mil. Kčnad 1 mld. Kčnad 250

Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech překročí účetní jednotka dvě hraniční kritéria změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii.

Příklad na zatřídění

Stav k rozvahovému dniAktivaObratZaměstnanciKategorieKomentář
31.12.20159017060xvstupní data pro 2016. Hodnotí se 2 ze 3 tj. samotné překročení počtu zaměstnanců není důvodem pro zatřídění do střední
31.12.20169022070maláPodle stavu k 31.12.2015. Překročen obrat a zaměstnanci pro střední – 1. rok překročení
31.12.20179523080maláPřekročen obrat a zaměstnanci pro střední – 2. rok překročení => 2018 střední
31.12.2018120250100střední

Za velkou účetní jednotku se vždy považuje subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka. Subjektem veřejného zájmu je dle § 1a ZÚ účetní jednotka se sídlem v České republice, která je

 • uvedena v § 19a odst. 1 – Účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování evropském regulovaném trhu – používá mezinárodních účetní standardy pro účtování a sestavení účetní závěrky
 • bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,
 • pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,
  penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření, nebo
 • zdravotní pojišťovnou.

Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

Vymezení pojmů pro zatřídění účetní jednotky – § 1d

Aktivy celkem se rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy. Od 1.1.2016 se používá hodnota aktiv netto. Do 31.12.2015 se pro určování povinnosti auditu používala aktiva brutto.
Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12.
Průměrným počtem zaměstnanců se pro účely tohoto zákona rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.
Definice obratu a průměrného počtu zaměstnanců je stejná jako v minulosti.

Konsolidační skupiny – § 1c ZÚ

Za konsolidační skupinu se považuje skupina účetních jednotek, která se sestává z konsoludující a konsolidovaných účetních jednotek. Skupina účetních jednotek má povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle § 22. Malá skupina účetních jednotek nemá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud nějaká jednotka ve skupině není subjektem veřejného zájmu (§ 22a odst.1).

Konsolidační skupiny

SkupinyAktivaObratZaměstnanci
Malédo 100 mil. Kčdo 200 mil. Kčdo 50
Střednído 500 mil. Kčdo 1 mld. Kčdo 250
Velkénad 500 mil. Kčnad 1 mld. Kčnad 250

Ověřování účetní závěrky auditorem – § 20 ZÚ

Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem mají:

 • velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu
 • střední účetní jednotky
 • malé účetní jednotky, které jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy pokud překročily alespoň jednu ze tří uvedených hodnot :
  • aktiva celkem 40 000 000 Kč,
  • roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,
  • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,
 • ostatní malé účetní jednotky – pokud překročily dvě ze tří výše uvedených hodnot
 • mirko účetní jednotky nemají povinnost auditu, pokud jim jí nestanový zvláštní předpis

Účetní závěrka – § 18 ZÚ

Všechny účetní jednotky sestavují účetní závěrku v rozsahu rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty, příloha, která vysvětluje a doplňuje informace.
Nově od 1.1.2016 povinně sestavují střední a velké jednotky navíc přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek majetku a podává informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích (výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v členění na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu účetního období. Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky „A. Vlastní kapitál“ z rozvahy a podává informaci o uspořádání jeho položek, které vyjadřují jeho celkovou změnu za účetní období.
Ve zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Rozsah účetní závěrky je blíže upraven v příslušné prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví.

Zjednodušení pro malé a mikro účetní jednotky

 • mohou sestavit rozvahu ve zkráceném rozsahu – kromě malých s povinností auditu (§ 18 odst. 4)
  • rozvaha mikro – pouze položky označené písmeny
  • rozvaha malé – pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi s výjimkou položek „C.II.1. Dlouhodobé pohledávky“ a „C.II.2. Krátkodobé pohledávky“
 • výkaz ZZ ve zkráceném rozsahu (položky označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky) může sestavit mikro jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a která není obchodní společností. Mikro jednotky, které mají povinnost auditu nebo jsou obchodní společností musí sestavit výkaz ZZ v plném rozsahu (§ 3a odst. š a 4 Vyhlášky 500/2002 Sb.)
 • nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát – kromě malých s povinností auditu (§ 21a odst. 9)
 • nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu (§ 18 odst. 2)
 • omezený rozsah přílohy – pouze informace dle § 39 Vyhlášky 500/2002 Sb.
 • mikro jednotky nepoužívají ocenění reálnou hodnotou (§ 27 odst. 7)

Rozvaha mikro účetní jednotky od 1.1.2016
AKTIVA
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý majetek
C. Oběžná aktiva
D. Časové rozlišení aktiv

PASIVA
A. Vlastní kapitál
B. + C. Cizí zdroje
B. Rezervy
C. Závazky
D. Časové rozlišení pasiv

Rozsah přílohy k účetní závěrce od 1.1.2016

Příloha mikro a malé neauditované jednotky

 • údaje podle § 18 odst. 3 zákona o účetnictví (obchodní firma a sídlo, IČ a zápis do veřejného rejstříku, právní forma a informace o likvidaci společnosti, předmět podnikání nebo účel, pro který byla zřízena, rozvahový den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, okamžik sestavení účetní závěrky),
 • informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách, popř. použití odchylek,
 • informace o použitém oceňovacím modelu,
 • výše pohledávek a dluhů s dobou splatnosti delší než 5 let,
 • celková výše pohledávek a dluhů, které jsou kryty věcnými zárukami,
 • výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek, poskytnutá zajištění a ostatní plnění vždy souhrnné pro každou kategorii osob,
 • výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, mimořádných svým objemem nebo původem,
 • celková výše pohledávek a dluhů, podmíněných závazkových vztahů a věcných záruk, které nejsou uvedeny v rozvaze,
 • průměrný přepočtený počet zaměstnanců,
  informace o nabytí vlastních akcií nebo podílů.

Příloha mikro a malé auditované

vše výše uvedené a navíc

 • u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv zůstatky na počátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky, opravné položky a oprávky na začátku a na konci účetního období a jejich snížení či zvýšení a dále výši úroků, pokud jsou součástí ocenění majetku,
 • název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná patří,
 • povahu a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze,
 • transakce se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných obchodních podmínek

Příloha střední a velké jednotky

vše výše uvedené a navíc

 • název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních jednotek s uvedením výše podílu na základním kapitálu. Za určitých vyhláškou stanovených podmínek se uvede také výše vlastního kapitálu a výše výsledku hospodaření těchto účetních jednotek za poslední účetní období,
 • název, sídlo a právní forma účetních jednotek, ve kterých je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením,
 • název a sídlo účetní jednotky sestavující konsolidovanou účetní závěrku a místo, kde je tuto konsolidovanou účetní závěrku možné získat,
 • počet a jmenovitá hodnota během účetního období vydaných akcií,
 • informace o vyměnitelných dluhopisech a podobných cenných papírech,
 • doplnění průměrného počtu zaměstnanců o rozčlenění dle kategorií,
 • výše odměn členů správních, řídicích a dozorčích orgánů, a výše penzijních závazků bývalých členů těchto orgánů,
 • navrhovaný způsob rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty,
 • počáteční stav, obrat a konečný stav jednotlivých položek dlouhodobých aktiv, opravných položek a oprávek,
 • výše úroků v případě, že tyto úroky vstupují dle rozhodnutí účetní jednotky do ocenění majetku,
  výše odložené daně,
 • povaha a obchodní účel podrozvahových operací (bez uvedení 䍳nančního dopadu),
  informace o transakcích uskutečněných se spřízněnou stranou, pokud tyto transakce nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

Příloha velké jednotky

vše výše uvedené a navíc

 • rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností a zeměpisných trhů,
 • údaje o odměnách auditorům za provedení auditu účetní závěrky, za jiné ověřovací služby,
  daňové poradenství a jiné neauditorské služby.

Změny ve vykazování a v účetních metodách

 • Oceňování zásob vlastní výroby – při oceňování zásob vlastní výroby se vychází z přímých nákladů a přiřaditelných nepřímých nákladů variabilních a fixních. Nezahrnují se náklady na prodej výrobků.
 • Mimořádné náklady a výnosy – ruší se účtování mimořádných nákladů ve skupině 58 a 68. Mimořádné náklady a výnosy budou účtovány jako provozní nebo finanční náklady a výnosy v rámci skupin 54, 56 a 64, 66.
 • Účtování a vykazování změny stavu zásob – změna stavu zásob se již nebude účtovat na 61 – “Změna stavu zásob vlastní činnosti“, ale na 58 – „58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“
 • Účtování a vykazování aktivace – Aktivace zásob a majetku vytvořeného vlastní činností a aktivace vnitropodnikových služeb se nebude účtovat na „62 – Aktivace“, ale na 58 – „58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“.
 • Zřizovací výdaje – zřizovací výdaje se již nebudou účtovat do rozvahy (bez ohledu na cenu), ale přímo do nákladů.
 • Goodwill – zavádí se maximální doba odpisování (účetní odpisy) 120 měsíců.
 • Přijaté dary – Přijaté dary se již nebudou účtovat na 413 – Ostatní kapitálové fondy, ale do provozních výnosů na 64.
 • Dotace – doplněna definice dotace.

Podrobné informace o změnách účetních metod, nových a rušených účtech včetně příkladů účtování naleznete v článku Nové účty a účetní předkontace od 1.1.2016.

Omezení vyplácení dividend

“(7) Jsou-li náklady na vývoj vykazovány v aktivech rozvahy, je jakékoli vyplácení podílů na zisku zakázáno, ledaže disponibilní zdroje, z nichž lze jinak vyplácet podíly na zisku a nerozdělený zisk minulých období, jsou nejméně rovny neodepsané části nákladů na vývoj.” – § 28 odst. 7 ZÚ
V rozvaze musí zůstat taková část nerozděleného zisku, kolik činí zůstatková hodnota neodepsaných výsledků vlastního výzkumu a vývoje.

Zpráva o platbách vládám – § 32a – 32e ZÚ

Zprávu o platbách vládám sestavuje velká účetní jednotka, včetně subjektu veřejného zájmu, s výjimkou vybrané účetní jednotky, činná v těžebním průmyslu, která vykonává jakoukoli činnost související s průzkumem, vyhledáváním, objevováním, rozvojem a těžbou ložisek nerostů, ropy, zásob zemního plynu či jiných látek, činná v odvětví těžby dřeva v původních lesích, která vyvíjí činnosti uvedené v příslušném nařízení Evropské unie.
Zveřejňuje se spolu se závěrkou a výroční zprávou.

Jednoduché účetnictví – § 1f ZÚ

Do zákona se znovu vrací definice jednoduchého účetnictví a účetních jednotek, které ho mohou vést.

Jednoduché účetnictví může vést účetní jednotka, která splní tyto podmínky

 • úč. jednotka je:
  • spolkem a pobočným spolkem,
  • odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
  • organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
  • církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo
  • honebním společenstvem.
 • není plátcem DPH
 • její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 mil. Kč,
 • hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 mil. Kč

Jednoduché účetnictví – § 13b ZÚ

Účetní knihy jednoduchého účetnictví

 • peněžní deník,
 • kniha pohledávek a kniha závazků,
 • pomocné knihy o ostatních složkách majetku.

Peněžní deník obsahuje informace o

 • peněžních prostředcích v hotovosti a peněžních prostředcích na účtech zejména v bankách, spořitelních a úvěrních družstvech,
 • příjmech a výdajích skutečně přijatých či zaplacených v účetním období,
  průběžných položkách, za které se považují pohyby peněžních prostředků, které nejsou konečným příjmem nebo výdajem podle písmene b).

Nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období sestavují účetní jednotky přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví neuplatňují hospodářský rok.
Pravidla pro vedení jednoduchého účetnictví blíže upravuje Vyhláška 325/2015 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.

Autor článku
Zuzana Bartůšková
 • jsem daňová poradkyně, zapsaná 8 let v Komoře daňových poradců, číslo osvědčení 4960
 • účetní s 20letou praxí v oboru – v menší firmě, v korporaci i na pozici hlavní účetní
 • účetní na volné noze od r. 2010
 • lektor odborných kurzů s 11letou praxí
 • autor odborných článků na blogu BKP FINANCE s.r.o., pravidelně již desátým rokem
 • přispívám pravidelně již 11 let na Portál Pohoda
 • přispívám do časopisu pro účetní Účetnictví v praxi vydavatelství Wolters Kluwer

 

Zuzana Bartůšková
Více o Zuzce
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Daňové poradenství
Daňové poradenství osobně nebo on-line
750 Kč + DPH / 15 minut
CHCI PORADENSTVÍ
Účetní středy
Daňové poradenství za zvýhodněnou cenu první středu v měsíci
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Říkají o nás
Zuzka umí vše podat stručně, výstižně a hned praktikuje na jednoduchých příkladech. Mluví srozumitelnou řečí pro nás, řadové účetní, tedy česky, nikoliv v číslech paragrafů a odstavců a přehnaně odbornou terminologií.
Veronika Slaninová
Účetní
Zuzana Bartůšková je jednička ve školení - nenudí jen paragrafy, dává smysluplné příklady a i laik účetní jí rozumí.
Zuzana Kopelentová
Účetní
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.