Poslanecká sněmovna 4. 11. 2022 schválila ve třetím čtení novelu zákona o DPH a dalších zákonů – sněmovní tisk 254. I když návrh zákona ještě musí schválit Senát a podepsat prezident a až poté bude zveřejněna ve sbírce listin a začne platit, lze očekávat, že pravděpodobně bude zvýšení limitu plátcovství na 2 mil. Kč od 1. 1. 2023 schváleno. Stávající plátci, jejichž obrat je vyšší než 1 mil. Kč a zároveň nižší než 2 mil. Kč a také osoby povinné k dani, které brzy překročí obrat 1 mil. Kč, mohu začít uvažovat, zda je pro ně výhodné plátci zůstat nebo se jimi stát, či naopak zůstat neplátci nebo registraci zrušit.

Pokud nejste plátci a nechcete být

Přechodná ustanovení v bodě 2 uvádí:

„Osoba povinná k dani se dnem 1. ledna 2023 nestane plátcem podle § 6 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nemá povinnost podat do 15. prosince 2022 přihlášku k registraci podle § 94 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud její obrat podle § 4a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč
a) za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících měsíci prosinec 2022, nebo
b) za období předcházející měsíci prosinec 2022, ve kterém byla osobou povinnou k dani, pokud se stala osobou povinnou k dani po 1. prosinci 2021.”

Obdobně v bodě 4 přechodných ustanovení se uvádí:

„Osoba povinná k dani se dnem 1. února 2023 nestane plátcem podle § 6 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nemá povinnost podat do 15 dnů po skončení měsíce prosinec 2022 přihlášku k registraci podle § 94 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud její obrat podle § 4a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč
a) za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících měsíci leden 2023, nebo
b) za období předcházející měsíci leden 2023, ve kterém byla osobou povinnou k dani, pokud se stala osobou povinnou k dani po 1. lednu 2022.”

Z uvedeného vyplývá, že osoba povinná k dani, která překročí obrat 1 mil. Kč, ale nepřekročí 2 mil. Kč v listopadu, tj. povinnost registrace by jí vznikla do 15. 12. 2022 a plátcem by se stala od 1. 1. 2023, nemusí vůbec podávat přihlášku k registraci. V tom případě se plátcem DPH nestane. Není třeba to nijak zvlášť FÚ oznamovat. 

Podobně v případě překročení obratu v prosinci 2022 (registrace do 15. 1. 2023, plátce od 1. 2. 2023) není nutné podávat přihlášku a osoba povinná k dani se nestane plátcem.

Pokud osoba povinná k dani překročí obrat dříve než v listopadu 2022, např. v říjnu nebo v září 2022, musí podat v zákonném termínu registraci (při překročení v říjnu do 15. 11. 2022) jako plátce DPH a stává se v roce 2022 plátcem (při překročení obratu v říjnu od 1. 12. 2022). Pokud chce následně zrušit registraci plátce od 1. 1. 2023, musí jednat dle přechodného ustanovení v bodě 8 a požádat o zrušení registrace do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení – vysvětlení pod nadpisem Pokud jste plátci a nechcete být.

Pokud nejste plátci a chcete být

Přechodná ustanovení pamatují i na opačnou situaci. Tedy na případ, že překročíte obrat 1 mil. Kč a zároveň nepřekročíte 2 mil. Kč v listopadu nebo prosinci a plátcem DPH se stát chcete.

Bod 3 a 5 přechodných ustanovení k tomu uvádí:

„3. Osoba podle bodu 2, která podala do dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení přihlášku k registraci podle § 94 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se stane plátcem podle § 6 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pouze v případě, že úmysl stát se takovým plátcem potvrdí sdělením správci daně do 15. prosince 2022 nebo do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení podle toho, který den nastane později.

5. Osoba podle bodu 4, která podala do dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení přihlášku k registraci podle § 94 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se stane plátcem podle § 6 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pouze v případě, že úmysl stát se takovým plátcem potvrdí sdělením správci daně do 16. ledna 2023.

Pokud překročíte obrat 1 mil. Kč, ale nepřekročíte 2 mil. Kč v listopadu nebo v prosinci 2022 a plátcem DPH se chcete stát, je podle přechodných opatření nutné podat registraci do 15. 12. 2022 (v případě překročení obratu v listopadu) nebo do 16. 1. 2023 (v případě překročení obratu v prosinci). Zároveň je potřeba ještě navíc potvrdit úmysl stát se plátcem sdělením správci daně do 15. prosince 2022 nebo do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona, resp. 16. ledna 2023. Forma tohoto sdělení bude pravděpodobně ještě upřesněna.

Pokud jste plátci a nechcete být

Pokud již jste plátci DPH a máte obrat vyšší než 1 mil. Kč, ale nižší než 2 mil. Kč, můžete podle přechodných ustanovení bodu 8 požádat o zrušení registrace do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení

„8. Plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, může do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat podle § 4a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč
a) za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto ustanovení, nebo
b) za období předcházející kalendářnímu měsíci nabytí účinnosti tohoto ustanovení, ve kterém byl osobou povinnou k dani, pokud se stal osobou povinnou k dani po prvním dni dvanáctého kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto ustanovení.”

V tom případě přestanete být plátci k 1. 1. 2023 dle bodu 10 přechodných ustanovení:

„10. Plátce, který podle bodu 8 nebo 9 podal žádost o zrušení registrace, přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, nejdříve však dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.”

Při zrušení registrace plátce podle tohoto přechodného ustanovení může poplatník vstoupit od roku 2023 do režimu paušální daně

Žádost o zrušení registrace plátce

Pokud chce stávají plátce zrušit registraci plátce, musí podat Žádost o zrušení registrace. Formulář žádosti lze najít na portálu www.mojedane.cz pod odkazem Elektronická podání pro Finanční správu -> Elektronické formuláře -> Registrace. Po rozkliknutí šipky se rozvine seznam registračních formulářů. Na konci seznamu je Žádost o zrušení registrace. Žádost slouží pro všechny daně. Část určená zrušení registrace plátce DPH je ve formuláři v 2. oddílu, část 09 Zrušení registrace k dani z přidané hodnoty. Zde plátce vybere, že žádá o zrušení registrace plátce. A uvede důvod pro zrušení registrace. Zde je vhodné jako důvod uvést např. obrat pod 2 mil. Kč. Může si zvolit, zda po zrušení registrace plátce chce zůstat identifikovanou osobu. Vyplní obrat za 12 předcházejících měsíců. Obrat za 3 měsíce se vyplňuje v případě, že o zrušení registrace žádá plátce dle § 6b (plátce z důvodu přeměny, nabytí obchodního závodu apod.) nebo § 6e (dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností).

Nezapomeňte vyplnit i 1. ODDÍL – Identifikační údaje, kde uvedete údaje o sobě.

Formulář je nutné odeslat na finanční úřad elektronicky. To je možné učinit rovnou z portálu www.mojedane.cz

Jako přílohu doporučuji připojit přehled obratů za 12 předcházejících měsíců. Tato příloha není povinná. Ale jejím připojením a prokázáním snížení obratu se v praxi většinou urychlí zpracování žádosti.

Na co nezapomenout při zrušení registrace plátce

Při zrušení registrace musí plátce snížit uplatněný odpočet u obchodního majetku, který byl k datu zrušení registrace součástí obchodního majetku – viz § 79a odst. 1:

„(1) Při zrušení registrace je plátce povinen snížit uplatněný odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil odpočet daně.”

Snížení odpočtu se provede v přiznání za poslední zdaňovací období, tj. v posledním přiznání, které plátce podává. Snížení odpočtu vykáže plátce v přiznání k dani z přidané hodnoty na ř. 45 mínusem. Do kontrolního hlášení tento řádek nevstupuje.

Snížení se týká pouze uplatněného odpočtu. U majetku, u kterého nebyl uplatněn odpočet, není potřeba provádět žádné úpravy. Odvod DPH na výstupu žádné úpravě nepodléhá – nijak se nesnižuje. Úprava se týká pouze uplatněného odpočtu na vstupu.

Snížení odpočtu DPH při zrušení registrace se týká:

 • nedokončeného majetku,
 • zásob – dle stavu na skladě k datu zrušení registrace,
 • úplat za zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila, tj. nezúčtovaných zaplacených záloh,
 • jednoúčelového poukazu, pokud plátce tento poukaz do zrušení registrace zatím nevyčerpal (nepoužil jej jako úplatu za skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby) ani jej nepřevedl – viz § 15 a § 15a,
 • dlouhodobého majetku
 • drobného majetku, u kterého byl uplatněn odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč, pořízeného v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace.

Odpočet DPH u nedokončeného majetku, zásob, nezúčtovaných záloh a u nevyčerpaného ani nepřevedeného jednoúčelového poukazu se vrací v plné výši uplatněného odpočtu.

Příklad: Plátce DPH ruší registraci dle přechodných ustanovení k 31. 12. 2022. Poslední přiznání podává za prosinec 2022. K 31. 12. 2022 má v obchodním majetku následující položky: 

 • nezúčtovanou zaplacenou zálohu za účetní program 10 000 Kč + DPH 2 100 Kč – DPH uplatněno na základě daňového dokladu k uhrazené záloze, 
 • zásoby zboží na prodejně – 100 000 Kč + 21 % DPH 21 000 Kč, 50 000 Kč + 10 % DPH 5 000 Kč, zboží od neplátců DPH 60 000 Kč,
 • nezúčtovanou přijatou zálohovou fakturu 100 000 Kč + 21 % DPH 21 000 Kč – odvedl DPH na výstupu na základě daňového dokladu k přijaté záloze.

Řešení:

 • snížení odpočtu 2 100 Kč za nezúčtovanou zálohu k účetnímu programu,
 • snížení odpočtu u zásob zboží na skladě k 31. 12. 2022 ve výši 21 000 Kč a 5 000 Kč. U zboží od neplátců nebyl uplatněn odpočet, takže se neprovádí žádná úprava,
 • odvod DPH na výstupu nepodléhá žádné úpravě – DPH na výstupu za přijatou zálohu se neupravuje.

Snížení uplatněného odpočtu u dlouhodobého majetku

U snížení odpočtu u dlouhodobého majetku se postupuje dle § 78d. Úprava se provádí u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu majetku. Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení podle § 4 odst. 4 písm. d) bodu 4 a v případě pozemků se lhůta pro úpravu odpočtu daně prodlužuje na 10 let (§ 78 odst. 3).

Dlouhodobým majetkem je hmotný majetek dle zákona o daních z příjmů, odpisovaný nehmotný majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví, pozemek, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví, a technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

Výše úpravy odpočtu se dle § 78d odst. 2 spočítá takto:

Výše odpočtu = celková daň na vstupu * (0 – % uplatněného odpočtu) * počet let do konce období / 5, popř. 10 let

Procento uplatněného odpočtu je rovno 100 %, pokud byl uplatněn plný nárok. Nebo 1–99 %, pokud byl uplatněn krácený nárok odpočtu DPH.

Do počtu let zbývajících do konce opravného období se zahrne i kalendářní rok zrušení registrace.

Příklad: Plátce DPH ruší registraci v prosinci 2022. V listopadu 2021 měl nárok na odpočet z pořízení vozidla 100 000 Kč (DPH na vstupu), odpočet uplatnil z 80 % – z důvodu částečného použití auta k soukromým účelům. 

Kolik bude vracet?

Výše odpočtu = 100 000 * (0 – 0,80) * (5 – 1) / 5 = -320 000 Kč / 5 = -64 000 Kč

Snížení odpočtu u drobného majetku

U drobného majetku se postupuje dle § 79a odst. 3:

„(3) Částka snížení odpočtu daně u majetku, který není uveden v odstavci 2 a u kterého byl uplatněn odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč, pořízeného v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace, se vypočte jako součin výše jedné dvanáctiny uplatněného odpočtu daně a počtu celých kalendářních měsíců tohoto období, za který tento majetek nebyl obchodním majetkem plátce.”

Snížení odpočtu podléhá i drobný majetek. Ale jen ten, u kterého byl uplatněn odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč a zároveň který byl pořízen v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace. Odpočet nižší než 2 100 Kč nepodléhá úpravě odpočtu. A také drobný majetek pořízený dříve než 12 měsíců (včetně měsíce zrušení) před zrušením registrace úpravě nepodléhá.

Úprava se počítá ve výši 1/12 za každý měsíc, který zbývá do konce lhůty.

Příklad: Plátce DPH v říjnu 2022 pořídí notebook v částce bez DPH 20 000 Kč, DPH 4 200 Kč. DPH uplatní v plné výši. V prosinci 2022 zruší registraci plátce.

Kolik bude vracet z uplatněného odpočtu?

Testované období 11 měsíců před zrušením a měsíc zrušení registrace – leden až prosinec 2022. Odpočet z notebooku spadá do tohoto období.

Částka snížení nároku na odpočet daně = 1/12 * uplatněný nárok na odpočet daně * počet celých kalendářních měsíců v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace = 1/12 * 4 200 Kč * 9 = 3 150 Kč.

Kdyby notebook pořídil v prosinci 2021 – úpravě odpočtu podléhat nebude.

Kdyby notebook pořídil v prosinci 2022, ale před datem zrušení registrace – částka snížení nároku na odpočet = 1/12 * 4 200 Kč * 11 = 3 850 Kč, uplatní odpočet za 1 měsíc ve výši 350 Kč.

Zdá se vám to všechno složité? Domluvte si konzultaci s daňovým poradcem ještě před schválením zákona, ať jste připravení.

Autor obrázku Mikhail Pavstyuk, zdroj Unsplash

Autor článku
Zuzana Bartůšková
 • jsem daňová poradkyně, zapsaná 8 let v Komoře daňových poradců, číslo osvědčení 4960
 • účetní s 20letou praxí v oboru – v menší firmě, v korporaci i na pozici hlavní účetní
 • účetní na volné noze od r. 2010
 • lektor odborných kurzů s 11letou praxí
 • autor odborných článků na blogu BKP FINANCE s.r.o., pravidelně již desátým rokem
 • přispívám pravidelně již 11 let na Portál Pohoda
 • přispívám do časopisu pro účetní Účetnictví v praxi vydavatelství Wolters Kluwer

 

Zuzana Bartůšková
Více o Zuzce
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Daňové poradenství
Daňové poradenství osobně nebo on-line
750 Kč + DPH / 15 minut
CHCI PORADENSTVÍ
Účetní středy
Daňové poradenství za zvýhodněnou cenu první středu v měsíci
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Říkají o nás
Zuzka umí vše podat stručně, výstižně a hned praktikuje na jednoduchých příkladech. Mluví srozumitelnou řečí pro nás, řadové účetní, tedy česky, nikoliv v číslech paragrafů a odstavců a přehnaně odbornou terminologií.
Veronika Slaninová
Účetní
Zuzana Bartůšková je jednička ve školení - nenudí jen paragrafy, dává smysluplné příklady a i laik účetní jí rozumí.
Zuzana Kopelentová
Účetní
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.