Aktuální článek: Kolik platit zálohy OSVČ

Zákon o paušální dani vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 540/2020 Sb. dne 18.12.2020 a je účinný od 01.01.2021. Co přinese nového do daně z příjmů fyzických osob? Čím se liší paušální daň od paušálních výdajů? Komu se vyplatí a komu spíš ne?

Co je paušální daň a čím se liší od paušálních výdajů

Účelem paušální daně, resp. její změny od 01.01.2021 je snížení administrativy spojené s placením daně z příjmů u malých OSVČ s ročním příjmem do 1 mil. Kč na minimum.

OSVČ fyzická osoba si dosud mohla vybrat ze tří způsobů, jak bude zjišťovat základ daně z příjmů:

 • vést podvojné účetnictví – tato varianta je v praxi nejméně obvyklá vzhledem ke složitosti podvojného účetnictví,
 • uplatňovat skutečné výdaje a vést daňovou evidenci,
 • uplatňovat paušální výdaje, tj. výdaje ve výši dle zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP) procentem z příjmů.

Nově od roku 2021 k těmto možnostem přibyla ještě možnost čtvrtá, a to využít paušální daň. Paušální daň je konkrétní přesně daná částka (pro rok 2021 ve výši 5 469 Kč měsíčně), která v sobě zahrnuje platbu všech tří povinných odvodů:

 • daně z příjmů100 Kč,
 • důchodové (sociální) pojištění – 2 976 Kč, tj. o 15 % zvýšená minimální záloha na důchodové pojištění OSVČ v hlavní činnosti (minimální záloha OSVČ v hlavní činnosti pro rok 2021 činí 2 588 Kč),
 • zdravotní pojištění – 2 393 Kč – odpovídá minimální záloze na zdravotní pojištění.

Paušální daň nenahrazuje využití paušálních výdajů ani žádnou jinou z dosud platných možností určení daně z příjmů fyzických osob. Je to další varianta na výběr navíc.

Při využití paušální daně OSVČ nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Pouze sleduje splnění podmínek pro uplatnění paušální daně v daném roce. A platí zálohy na paušální daň 5 469 Kč měsíčně. 

Zálohy na paušální daň jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce (nikoliv následujícího, jak jsme zvyklí např. u zálohy na zdravotní pojištění). Kromě měsíce vstupu do paušální daně. První záloha je splatná do 20. dne následujícího měsíce. Zálohy se platí na speciální účet finančního úřadu, který je určený pro paušální daň. Nikoliv tedy na účet, kam se běžně platí daň z příjmů fyzických osob. Předčíslí pro paušální daň je 2866. Matrika čísla účtu se řídí místně příslušným finančním úřadem, kam poplatník spadá. Zbytek je již stejný jako u běžné daně z příjmů, tj. kód banky 0710, variabilní symbol je rodné číslo. Poplatník s trvalým bydlištěm v Praze bude paušální daň platit na účet č. 2866-77628031/0710, ve Středočeském kraji na účet 2866-77628111/0710, v Jihomoravském kraji na účet 2866-77628621/0710 atd.

Příklad 1: Pan Novák v roce 2020 uplatňoval paušální výdaje. Od roku 2021 se rozhodl pro paušální daň. Jak má postupovat? 

Nejpozději 11.01.2021 oznámí finančnímu úřadu na předepsaném tiskopise vstup do režimu paušální daně. Záloha na paušální daň ve výši 5 469 Kč je splatná vždy do 20. daného měsíce. Za leden 2021 je splatná (mimořádně, jde o první zálohu) do 22.02.2021, za únor 2021 do 22.02.2021, za březen 2021 do 22.03.2021 atd. Na částku 5 469 Kč měsíčně si pan Novák může v bance nastavit trvalý příkaz. Nejlépe s dostatečnou časovou rezervou, např. na 15. až 18.

Příklad 2 (inspirováno příklady z webu finanční správy): Pan Novotný zahájil výkon OSVČ 20.06.2021, a protože splňuje všechny podmínky, tak se rozhodl, že využije paušální daň. Jak má postupovat?

Oznámení o vstupu do paušální daně podá na finanční úřad současně s oznámením o zahájení činnosti a registrací k dani z příjmů. Zálohu za červen 2021 uhradí nejpozději 20.07.2021, zálohu na červenec 2021 uhradí také nejpozději 20.07.2021. 

Možnost využít paušální výdaje zůstává i nadále zachována. Poplatník OSVČ si tedy může zvolit, zda využije paušální daň, paušální výdaje nebo skutečné výdaje. Paušální výdaje pro rok 2021 zůstávají stejné jako pro rok 2021:

 • 80 % z příjmů z řemeslných živností nebo zemědělství, maximálně 1 600 000 Kč,
 • 60 % z ostatních živností (kromě řemeslné živnosti), maximálně 1 200 000 Kč,
 • 40 % z ostatního podnikání, které není živností, maximálně 800 000 Kč,
 • 30 % z nájmu majetku, maximálně 600 000 Kč.

Připomínám, že limit se týká výdajů, nikoliv příjmů. Příjmy tedy mohou být libovolně velké.

Příklad 3: Paní Nová má příjmy za 2021 ve výši 3 mil. Kč, provozuje volnou živnost. Jaké uplatní výdaje, pokud se rozhodne pro paušální výdaje? Může využít paušální daň?

Paušální daň využít nemůže, protože má příjmy za 2021 vyšší než 1 mil. Kč. Může ale využít paušální výdaje, a to ve výši 60 % z příjmů, maximálně 1 200 000 Kč. Vzhledem k tomu, že 60 % z 3 000 000 Kč je 1 800 000 Kč, může uplatnit výdaje maximálně 1 200 000 Kč.

Od kdy se použije paušální daň

Paušální daň je možné použít poprvé od roku 2021. Vstup do režimu paušální daně je potřeba finančnímu úřadu oznámit na předepsaném formuláři nejpozději 11.01.2021. Za rok 2020 je ještě potřeba podat daňové přiznání a přehledy jako dosud.

Formulář oznámení o vstupu do paušální daně lze nalézt na webu finanční správy. Najdeme zde jak webovou aplikaci, tak klasický formulář pro vytištění a vyplnění ručně. Vyplněný formulář lze podat buď elektronicky (přes datovou schránku), nebo papírově s vlastnoručním podpisem – na podatelnu finančního úřadu nebo poštou. 

Ve formuláři poplatník uvede i informace o zdravotním a sociálním pojištění. Správce daně na základě toho oznámí použití paušální daně i příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního pojištění. Poplatník jim již nic sdělovat nemusí.

Kdo může uplatnit paušální daň

Paušální daň může uplatnit OSVČ, která má příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání) dle § 7 ZDP a která splňuje tyto podmínky:

 • Není společníkem veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) ani komplementářem komanditní společnosti (k.s.).
 • Není plátcem daně z přidané hodnoty (plátcem DPH). Nevadí ale, když je registrován pro účely DPH jako identifikovaná osoba.
 • Není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení.
 • Nemá příjmy z podnikání (dle § 7) vyšší než 1 mil. Kč za rok. A to jak v roce kdy má být uplatněna paušální daň, tak v roce předcházejícím. Tzn. pro využití paušální daně v roce 2021 musí mít OSVČ příjmy z podnikání nižší než 1 mil. Kč za rok 2020 a za rok 2021. Do limitu se nepočítají příjmy zdaněné srážkovou daní, tj. např. příjmy autorů za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky do částky 10 000 Kč za kalendářní měsíc (dle § 7 odst. 6 ZD).
 • Nemá příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) dle § 6 ZDP. Kromě příjmů zdaněných srážkovou daní, tj. např. odměna z dohody o provedení práce (DPP) do 10 tisíc Kč měsíčně bez podepsaného prohlášení poplatníka, odměna za výkon funkce společníka s.r.o. nebo odměna dle dohody o pracovní činnosti (DPČ) do limitu 2 999 Kč měsíčně bez podpisu prohlášení poplatníka.
 • Nemá jiné příjmy dle § 8 (příjmy z kapitálového majetku), § 9 (příjmy z nájmu) nebo § 10 (ostatní příjmy) v celkové výši vyšší než 15 000 Kč za rok. Podmínka musí být splněna v roce, ve kterém je uplatněna paušální daň tj. pro paušální daň za rok 2021 nesmí mít příjmy dle § 8 až § 10 vyšší než 15 000 Kč za rok 2021. Předcházející rok (tj. 2020) v této konkrétní podmínce nehraje roli. Do limitu 15 000 Kč se nepočítají příjmy osvobozené nebo zdaněné srážkovou daní.

Příklad 4: Pan Novák má příjmy z podnikání jako OSVČ ve výši 800 tisíc Kč ročně, volná živnost, uplatňoval dosud paušální výdaje 60 %. Není plátcem DPH, ale podává přiznání k DPH jako identifikovaná osoba z důvodu nákupu služeb s místem plnění v tuzemsku od osob neusazených v tuzemsku – konkrétně platí za software, který používá k podnikání, od zahraničních firem. Není v insolvenci. Kromě toho má příjmy autora za příspěvek do časopisu ve výši 500 Kč – tento příjem byl zdaněn srážkovou daní. Dále obdržel příjem 30 000 Kč za autorské honoráře za knihu – tento příjem nebyl zdaněn srážkovou daní. Pan Novák je společníkem s.r.o. a dostává odměnu za výkon funkce ve výši 2 000 Kč měsíčně, nepodepsal prohlášení – tento příjem je zdaněn srážkovou daní. Dále z s.r.o. dostává každý rok podíly na zisku na základě rozhodnutí valné hromady – podíly jsou zdaněny srážkovou daní. Z s.r.o. nemá jiné příjmy. Kromě toho je zaměstnán v jiné společnosti na základě dohody o provedení práce a pobírá odměnu 10 000 Kč měsíčně, nepodepsal prohlášení a příjem je mu zdaněn srážkovou daní. Místnímu zemědělskému družstvu pronajímá pole. Za to má příjem z nájmu (dle § 9 ZDP) ve výši 5 000 Kč ročně. V roce 2021 prodal byt, ve kterém bydlel 10 let bezprostředně před prodejem. Příjem z prodeje bytu ve výši 3 mil. Kč je osvobozen od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP. Žádné další příjmy za 2021 již nemá. Uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka. Může pan Novák v roce 2021 uplatnit paušální daň? Vyplatí se mu to?

Pro účely splnění podmínky pro vstup do paušální daně nemusí pan Novák řešit příjmy zdaněné srážkovou daní a osvobozené, tj. autorský honorář 500 Kč, odměna za výkon funkce společníka 2 000 Kč měsíčně, podíly na zisku z s.r.o. zdaněné srážkovou daní, příjmy z dohody o provedení práce 10 000 Kč měsíčně, osvobozený prodej bytu 3 mil. Kč.

Příjmy dle § 7 počítané do limitu 1 mil. Kč: příjmy z podnikání 800 000 Kč + 30 000 Kč za knihu, tj. celkem příjmy dle § 7 ve výši 830 000 Kč – vejde se do limitu 1 mil. Kč příjmů ročně.

Ostatní příjmy dle § 8 – § 10: příjmy z nájmu pole 5 000 Kč ročně – splňuje podmínku příjmu z ostatních činností maximálně 15 000 Kč ročně.

Pan Novák splnil všechny podmínky pro uplatnění paušální daně za rok 2021. Pokud by však chtěl uplatnit příjmy ze zaměstnání zdaněné srážkovou daní (DPP 10 000 Kč měsíčně a odměnu společníka s.r.o. 2 000 Kč měsíčně), musel by si za 2021 podat daňové přiznání, a nemohl by v tom případě režim paušální daně uplatnit.

Porovnání paušální daň nebo paušální výdaje v roce 2021 u pana Nováka:

Paušální daň 2021Paušální výdaje 2021
Daň z příjmů1 200,0026 385,00
Sociální pojištění35 712,0049 348,00
Zdravotní pojištění28 716,0028 716,00
Odvody celkem65 628,00104 449,00
Úspora na odvodech celkem při použití paušální daně38 821,00
Příjem z volné živnosti 800 000 Kč – paušál 60 %, autorské příjmy 30 000 Kč – paušál 40 %, příjmy z nájmu 5 000 Kč – paušál 30 %. Příjmy ze zaměstnání zdaněné srážkovou daní nemusí (ale může, pokud se tak rozhodne) v přiznání zohledňovat.

Panu Novákovi se vyplatí pro 2021 uplatňovat paušální daň. Proti paušálním výdajům ušetří více než 38 tisíc Kč.

Příklad 5: Paní Novotná má příjmy z podnikání (OSVČ) ve výši 800 tisíc Kč za rok, není plátcem DPH. Kromě toho má příjmy z nájmu nemovitosti ve výši 120 000 Kč za rok. Může využít paušální daň? Může použít paušální daň na příjmy z podnikání a na příjmy z nájmu podat daňové přiznání?

Paní Novotná nemůže využít paušální daň. Musí být splněny všechny podmínky současně. Musí podat daňové přiznání, kde uvede příjmy z podnikání i příjmy z nájmu. Kombinaci paušální daně a přiznání zároveň v jednom období zákon o daních z příjmů nepřipouští.

Co když během roku poruším podmínky pro paušální daň

V případě, že v průběhu roku, kdy poplatník platí paušální daň, resp. zálohy na paušální daň, poruší některou z podmínek pro uplatnění paušální daně, nemůže za dané zdaňovací období použít paušální daň. Musí podat daňové přiznání a přehledy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění. Současně podá do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala, finančnímu úřadu oznámení o ukončení paušálního režimu (dle § 38lg ZDP). Zaplacené zálohy na paušální daň se uplatní jako zálohy na daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění.

Příklad 6: Paní Novotná splňovala všechny zákonem dané podmínky a pro rok 2021 se přihlásila do režimu paušální daně. Celý rok řádně platila paušální zálohy. Za rok 2021 měla příjmy z podnikání ve výši 500 000 Kč ročně. V listopadu 2021 prodala chatu vedenou jako rekreační objekt za 300 000 Kč. Chatu vlastnila pouze 1 rok a nesplnila podmínku pro osvobození dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP. Příjem tedy musí zdanit dle § 10 jako ostatní příjem. Jak má postupovat?

Do 15 dnů od prodeje oznámí paní Novotná správci daně ukončení paušálního režimu. Za rok 2021 musí podat daňové přiznání, kde zdaní příjmy z podnikání a z prodeje chaty. Zároveň podá přehled OSVČ na sociální a zdravotní pojištění. Zaplacené zálohy na paušální daň uplatní v přiznání a v přehledech jako zálohy na daň, resp. pojistné.

Za zdaňovací období 2022 zůstává paní Novotná v režimu paušální daně. Pokud by chtěla paní Novotná za 2022 použít běžný režim, musí do 10.01.2022 podat oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu (dle § 38le ZDP). Pokud podání oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu nestihne do 10.01.2022, zůstává pro zdaňovací období 2022 v režimu paušální daně.

Příklad 7: Pan Novák splňoval na začátku roku podmínky pro vstup do režimu paušální daně. Finančnímu úřadu řádně a včas oznámil vstup do režimu paušální daně a platil zálohy na paušální daň. Po skončení roku 2021 zjistil, že jeho příjem za rok 2021 činil 1 200 000 Kč. Jak má postupovat? Může za další období, tj. rok 2022, uplatnit paušální daň, když bude mít za rok 2022 příjmy menší než 1 mil. Kč a nestane se ani plátcem DPH?

Do 15 dnů pan Novák oznámí finančnímu úřadu ukončení paušálního režimu. Za rok 2021 podá daňové přiznání a přehledy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění. Zaplacené zálohy na paušální daň uplatní jako zálohy na daň z příjmů a na pojistné.

Za zdaňovací období 2022 nemůže paušální daň použít – porušení podmínky dle § 2a odst. 1 písm. b) ZDP – v předcházejícím období měl příjmy ze samostatné činnosti vyšší než 1 mil. Kč.

Musím při paušální dani sledovat příjmy a obrat pro DPH?

Sledovat obrat 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců musí každý, kdo vykonává ekonomickou činnost – pro účely DPH se jedná o podnikání a pravidelný nájem majetku (včetně nájmu nemovitostí zdaňovaných jako příjem z nájmu dle § 9 ZDP). Volba paušální daně nezbavuje žádných povinností v oblasti DPH, tj. jak sledování obratu pro registraci plátce, tak sledování, zda se podnikatel nestal osobou identifikovanou k dani.

Zákon o dani z příjmů osobám v paušální dani výslovně nestanoví povinnost vést evidenci příjmů. Musí však sledovat splnění podmínek pro použití paušální daně. A to včetně mimo jiné dodržení podmínky příjmu maximálně 1 mil. Kč za rok. Proto je vhodné vést i při paušální dani evidenci příjmů podobnou té, jakou vede poplatník využívající paušální výdaje.

Může paušální daň využít OSVČ ve vedlejší činnosti?

Paušální daň nemůže využít OSVČ, která vedlejší činnost vykonává z důvodu výkonu zaměstnání, v němž je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Přímo výkon zaměstnání, ve kterém je poplatník účasten nemocenského pojištění, je mezi vyjmenovanými situacemi, při nichž paušální daň uplatnit nelze.

V případě, že vedlejší činnost OSVČ je z některého níže uvedeného důvodu, je možné, aby OSVČ využila paušální daň. Ale je potřeba mít na paměti, že pro OSVČ využívající paušální daň platí pro všechny stejná sazba paušální daně. Tj. platí stejné platby paušální daně bez ohledu na to, jestli jde o hlavní nebo vedlejší činnost. Je tedy potřeba důkladně zvážit, zda se přechod na paušální daň vyplatí.

Důvody vedlejší činnosti OSVČ umožňující přechod na paušální daň jsou:

 • OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod
 • OSVČ měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství,
 • OSVČ osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti,
 • OSVČ je nezaopatřeným dítětem podle ust. § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., tj. studentem do 26 let

Příklad 8: Pan Novák vykonává činnost OSVČ, není plátcem DPH, příjmy z OSVČ činily 600 tisíc Kč za kalendářní rok. Zároveň je zaměstnán v pracovním poměru, ve kterém je účasten nemocenského pojištění. Z důvodu výkonu zaměstnání má vedlejší činnost jako OSVČ. Může využít paušální daň?

Pan Novák nemůže využít paušální daň, jelikož vykonává zaměstnání, kde je účasten nemocenského pojištění. Má povinnost podat daňové přiznání a přehledy OSVČ.

Příklad 9: Paní Nováková vykonává OSVČ a dosud využívá paušál 60 %, není plátcem DPH. OSVČ má celý rok 2021 jako vedlejší činnost z důvodu nároku na rodičovský příspěvek. Z OSVČ měla roční příjmy za rok 2021 ve výši 100 000 Kč. Jiné příjmy než OSVČ a rodičovský příspěvek nemá. Může přejít na paušální daň? Vyplatí se jí to?

Rodičovský příspěvek je osvobozen od daně z příjmů. Paní Nováková tedy splňuje podmínky pro přechod na paušální daň.

Porovnání paušální daň nebo paušální výdaje v roce 2021 u paní Novákové:

Paušální daň 2021Paušální výdaje 2021
Daň z příjmů1 200,000,00
Sociální pojištění35 712,000,00
Zdravotní pojištění28 716,002 700,00
Odvody celkem65 628,002 700,00
Úspora na odvodech celkem při použití paušální daně-62 928,00
Příjem z živnosti 100 000 Kč – paušál 60 %. Rodičovský příspěvek.

Sociální pojištění: 0 Kč – vzhledem k nízkým příjmům nevznikla účast na pojištění. Vyměřovací základ (polovina základu daně) pro vznik účasti OSVČ ve vedlejší činnosti na důchodové pojištění činí pro rok 2021 částku 42 540 Kč.

Přechod na paušální daň se paní Novákové nevyplatí. Zaplatila by na odvodech o 62 928 Kč více, než když zůstane u paušálních výdajů.

Příklad 10: Pan Novotný je řádným studentem denního studia na české vysoké škole. Je mu 24 let. Vykonává činnost jako OSVČ s 60% paušálem. Jiné příjmy nemá. Není plátcem DPH. Jeho příjmy za rok 2021 činily 900 000 Kč. Využívá pouze slevu na poplatníka a na studenta. Může využít paušální daň? Vyplatí se mu to?

Pan Novotný splňuje všechny podmínky pro přechod na paušální daň.

Porovnání paušální daň nebo paušální výdaje v roce 2021 u pana Novotného:

Paušální daň 2021Paušální výdaje 2021
Daň z příjmů1 200,0025 140,00
Sociální pojištění35 712,0052 560,00
Zdravotní pojištění28 716,0024 300,00
Odvody celkem65 628,00102 000,00
Úspora na odvodech celkem při použití paušální daně36 372,00
Příjem z volné živnosti 900 000 Kč – paušál 60 %. Student.

Panu Novotnému se vyplatí pro 2021 uplatňovat paušální daň. Proti paušálním výdajům ušetří více než 36 tisíc Kč.

Komu se vyplatí paušální daň

Při posuzování, komu se paušální daň vyplatí a komu ne, je vždy potřeba posuzovat každý případ individuálně. Zároveň je potřeba mít na paměti, že hlavním účelem paušální daně není úspora na dani z příjmů a pojistném, ale snížení byrokratické zátěže pro drobné podnikatele. 

Uvádím zde několik příkladů OSVČ, kterým se přechod na paušální daň může vyplatit. 

Příklad 11: OSVČ neplátce DPH, vykonává pouze podnikatelskou činnost, tj. příjmy dle § 7 – živnost volnou, paušál 60 %, hlavní činnost, uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka:

Paušální daň 2021 – ročněPaušální výdaje 2021 – 300 tisíc Kč ročněPaušální výdaje 2021 – 500 tisíc Kč ročněPaušální výdaje 2021 – 600 tisíc Kč ročněPaušální výdaje 2021 – 800 tisíc Kč ročněPaušální výdaje 2021 – 1 mil. Kč ročně
Příjmymax. 1 mil. Kč300 000,00500 000,00600 000,00800 000,001 000 000,00
Výdajex180 000,00300 000,00360 000,00480 000,00600 000,00
Základ daně120 000,00200 000,00240 000,00320 000,00400 000,00
Daň z příjmů1 200,000,005 160,0011 160,0023 160,0035 160,00
Sociální pojištění35 712,0031 056,0031 056,0035 040,0046 720,0058 400,00
Zdravotní pojištění28 716,0028 716,0028 716,0028 716,0028 716,0028 716,00
Odvody celkem65 628,0059 772,0064 932,0074 916,0098 596,00122 276,00
Úspora na odvodech celkem při použití paušální daně-5 856,00-696,009 288,0032 968,0056 648,00
V příkladu bylo pracováno se slevou na poplatníka platnou v roce 2020 ve výši 24 840 Kč ročně a pojistném platném pro rok 2021. Paušální daň se začne vyplácet u poplatníků s příjmy necelých 600 tisíc Kč ročně a vyššími, v případě paušálu 60 % a bez uplatňovaných odpočtů na dani. Přesnou hranici momentálně nelze určit, protože dosud není známa výše slevy na poplatníka pro rok 2021.

Příklad 12: OSVČ neplátce DPH, vykonává pouze podnikatelskou činnost, tj. příjmy dle § 7 – jiné podnikání (ne živnost), paušál 40 %, hlavní činnost, uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka:

Paušální daň 2021 – ročněPaušální výdaje 2021 – 300 tisíc Kč ročněPaušální výdaje 2021 – 400 tisíc Kč ročně
Příjmymax. 1 mil. Kč300 000,00400 000,00
Výdajex120 000,00160 000,00
Základ daně180 000,00240 000,00
Daň z příjmů1 200,002 160,0011 160,00
Sociální pojištění35 712,0031 056,0035 040,00
Zdravotní pojištění28 716,0028 716,0028 716,00
Odvody celkem65 628,0061 932,0074 916,00
Úspora na odvodech celkem při použití paušální daně-3 696,009 288,00
V příkladu bylo pracováno se slevou na poplatníka platnou v roce 2020 ve výši 24 840 Kč ročně a pojistném platném pro rok 2021. Paušální daň se začne vyplácet u poplatníků s příjmy necelých 400 tisíc Kč ročně a vyššími, v případě paušálu 40 % a bez uplatňovaných odpočtů na dani. Přesnou hranici momentálně nelze určit, protože dosud není známa výše slevy na poplatníka pro rok 2021.

Poněkud sporný je přechod na paušální daň v případě, kdy poplatník uplatňuje nezdanitelné částky daně či slevy na dani. Pak již výhodnost závisí na výši příjmů, uplatněném paušálu i odečítaných slevách na dani či nezdanitelných částkách. Přesto však může u některých poplatníků převážit benefit v podobě úspory administrativy nad úsporou finanční.

Příklad 13: OSVČ neplátce DPH, vykonává pouze podnikatelskou činnost, tj. příjmy dle § 7 – živnost volnou, paušál 60 %, hlavní činnost, uplatňuje odpočet na penzijní pojištění 24 000 Kč a odpočet darů ve výši 6 000 Kč:

Paušální daň 2021 – ročněPaušální výdaje 2021 – 500 tisíc Kč ročněPaušální výdaje 2021 – 600 tisíc Kč ročněPaušální výdaje 2021 – 800 tisíc Kč ročněPaušální výdaje 2021 – 1 mil. Kč ročně
Příjmymax. 1 mil. Kč500 000,00600 000,00800 000,001 000 000,00
Výdajex300 000,00360 000,00480 000,00600 000,00
Základ daně200 000,00240 000,00320 000,00400 000,00
Daň z příjmů1 200,00660,006 660,0018 660,0030 660,00
Sociální pojištění35 712,0031 056,0035 040,0046 720,0058 400,00
Zdravotní pojištění28 716,0028 716,0028 716,0028 716,0028 716,00
Odvody celkem65 628,0060 432,0070 416,0094 096,00117 776,00
Úspora na odvodech celkem při použití paušální daně-5 196,004 788,0028 468,0052 148,00
V příkladu bylo pracováno se slevou na poplatníka platnou v roce 2020 ve výši 24 840 Kč ročně a pojistném platném pro rok 2021. Paušální daň se začne vyplácet u poplatníků s příjmy necelých 600 tisíc Kč ročně a vyššími, v případě paušálu 60 % i přes uplatňované nezdanitelné částky použité v příkladu. Přesnou hranici momentálně nelze určit, protože dosud není známa výše slevy na poplatníka pro rok 2021.

Komu se nevyplatí paušální daň

Paušální daň se nevyplatí OSVČ, které uplatňují paušál 80 % – tj. příjmy z řemeslné živnosti a ze zemědělství.

Příklad 14: OSVČ neplátce DPH, vykonává pouze podnikatelskou činnost, tj. příjmy dle § 7 – živnost řemeslnou, paušál 80 %, hlavní činnost, uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka:

Paušální daň 2021 – ročněPaušální výdaje 2021 – 1 mil. Kč ročně
Příjmymax. 1 mil. Kč1 000 000,00
Výdajex800 000,00
Základ daně200 000,00
Daň z příjmů1 200,005 160,00
Sociální pojištění35 712,0029 200,00
Zdravotní pojištění28 716,0028 716,00
Odvody celkem65 628,0063 076,00
Úspora na odvodech celkem při použití paušální daně-2 552,00
V příkladu bylo pracováno se slevou na poplatníka platnou v roce 2020 ve výši 24 840 Kč ročně a pojistném platném pro rok 2021. Z uvedeného příkladu vyplývá, že i při maximálních možných příjmech 1 mil. Kč a bez využití jakýchkoliv slev na dani a nezdanitelných částek je výhodnější využít paušální výdaje 80 % než paušální daň.

Dobře zvážit je potřeba přechod na paušální daň u poplatníků, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na dítě. Pokud je to možné, doporučuji při přechodu na paušální daň, aby si daňové zvýhodnění na dítě uplatňoval druhý z rodičů, který nevyužívá paušální daň. Stejně tak doporučuji přechod slevy na školkovném na druhého z rodičů. A případně i úroků z hypotéky na bydlení na druhého spoludlužníka. To vše samozřejmě za podmínky, že druhý z rodičů, resp. spoludlužník splňuje podmínky pro uplatnění a je u dané slevy, resp. nezdanitelné částky zákonem umožněná volba, kdo si odpočet uplatní.

Příklad 15: OSVČ neplátce DPH, vykonává pouze podnikatelskou činnost, tj. příjmy dle § 7 – živnost volnou, paušál 60 %, hlavní činnost, uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti a školkovné na jedno dítě v maximální výši pro rok 2021, tj. 15 200 Kč:

Paušální daň 2021 – ročněPaušální výdaje 2021 – 500 tisíc Kč ročněPaušální výdaje 2021 – 900 tisíc Kč ročněPaušální výdaje 2021 – 1 mil. Kč ročně
Příjmymax. 1 mil. Kč500 000,00900 000,001 000 000,00
Výdajex300 000,00540 000,00600 000,00
Základ daně200 000,00360 000,00400 000,00
Daň z příjmů1 200,00-34 608,00-20 648,00-14 648,00
Sociální pojištění35 712,0031 056,0052 560,0058 400,00
Zdravotní pojištění28 716,0028 716,0028 716,0028 716,00
Odvody celkem65 628,0025 164,0060 628,0072 468,00
Úspora na odvodech celkem při použití paušální daně-40 464,00-5 000,006 840,00

Příklad 16: OSVČ neplátce DPH, vykonává pouze podnikatelskou činnost, tj. příjmy dle § 7 – živnost volnou, paušál 60 %, hlavní činnost, uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě:

Paušální daň 2021 – ročněPaušální výdaje 2021 – 600 tisíc Kč ročněPaušální výdaje 2021 – 700 tisíc Kč ročněPaušální výdaje 2021 – 1 mil. Kč ročně
Příjmymax. 1 mil. Kč600 000,00700 000,001 000 000,00
Výdajex360 000,00420 000,00600 000,00
Základ daně240 000,00280 000,00400 000,00
Daň z příjmů1 200,00-4 044,001 956,0019 956,00
Sociální pojištění35 712,0035 040,0040 880,0058 400,00
Zdravotní pojištění28 716,0028 716,0028 716,0028 716,00
Odvody celkem65 628,0059 712,0071 552,00107 072,00
Úspora na odvodech celkem při použití paušální daně-5 916,005 924,0041 444,00
V obou příkladech bylo pracováno se slevou na poplatníka platnou v roce 2020 ve výši 24 840 Kč ročně, daňovým zvýhodněním na jedno dítě ve výši 15 204 Kč ročně a daňovým zvýhodněním na druhé dítě ve výši 19 404 Kč ročně a pojistném platném pro rok 2021. V případě, kdy poplatník uplatňuje při výdajích 60 % pouze jedno dítě a žádný jiný odpočet, začne se paušální daň vyplácet cca od příjmů 700 tisíc Kč ročně. Pokud poplatník uplatňuje více dětí nebo další odpočty, zvyšuje se částka, kdy je paušální daň výhodná. A při využití více odpočtů nemusí být výhodná vůbec.

Lze vystoupit z paušální daně?

Z režimu paušální daně lze dobrovolně vystoupit. Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu (dle § 38le ZDP) musí poplatník podat nejpozději do 10.01. daného roku, tj. vystoupení z paušálního režimu pro rok 2022 je potřeba oznámit nejpozději do 10.01.2022. Po uplynutí této lhůty je již oznámení o dobrovolném vystoupení neúčinné.

Příklad 17: Pan Novák oznámil finančnímu úřadu do 10.01.2021 vstup do režimu paušální daně. Dne 01.03.2022 zjistil, že se mu uplatňování paušální daně nevyplatí, i když splňuje všechny podmínky. Může se rozhodnout z paušálního režimu za 2021 vystoupit a podat v řádné lhůtě do 01.04.2022 daňové přiznání? Může z paušálního režimu vystoupit pro rok 2022?

Pro rok 2021 ani 2022 nemůže pan Novák vystoupit z paušálního režimu dobrovolně, protože již uplynula lhůta pro podání oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu. Pro rok 2022 byla lhůta pro oznámení o dobrovolném vystoupení do 10.01.2022. Režim paušální daně se ukončí jen v případě porušení některé ze zákonných podmínek pro paušální daň. Nejdříve může dobrovolně vystoupit z režimu paušální daně pro období 2023, a to při podání oznámení nejpozději do 10.01.2023.

Přechod z paušálních výdajů na paušální daň

Při přechodu z paušálních výdajů uplatňovaných ve 2020 na paušální daň za 2021 musí poplatník dodanit pohledávky k 31.12.2020 (dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 ZDP). Dodanění se provede formou dodatečného přiznání za rok 2020, ve kterém se zvýší základ daně o neuhrazené pohledávky. Dodatečné přiznání není nutné podávat hned při přechodu na paušální daň. Je naopak vhodné počkat až na rok 2022, kdy bude jisté, že poplatník za rok 2021 splnil podmínky pro paušální daň. Za podání dodatečného přiznání na dodanění pohledávek nehrozí poplatníkovi žádná sankce. Dodatečné přiznání musí podat a daň zaplatit nejpozději do dne, kdy je povinen podat přiznání za 2021, tj. do 01.04.2022. 

Příklad 18: Pan Novák za rok 2020 uplatňuje paušální výdaje 60 %. K 31.12.2020 eviduje pohledávky (neuhrazené vystavené faktury na zákazníky k 31.12.2020) ve výši 100 000 Kč. Pro rok 2021 se rozhodl pro přechod z paušálních výdajů na paušální daň a v řádném termínu do 11.01.2021 přechod na paušální daň oznámil správci daně. V lednu 2022 zhodnotil, že splnil všechny podmínky pro uplatňování paušální daně ve 2021. V lednu 2022 podá dodatečné daňové přiznání za 2020, ve kterém zvýší základ daně o pohledávky ve výši 100 000 Kč. Vzniklou daň 15 000 Kč (15 % ze 100 000 Kč) obratem hned v lednu uhradí správci daně. Obdobně podá opravný Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ, ve kterém odvede sociální pojištění z pohledávek. Opravný Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu dávat nemusí.

Přechod z daňové evidence (ze skutečných výdajů) na paušální daň

Při přechodu z daňové evidence (skutečných výdajů) uplatňovaných ve 2020 na paušální daň za 2021 musí poplatník zvýšit základ daně za 2020 o pohledávky a zásoby k 31.12.2020 (dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP). Naopak může základ daně za 2020 snížit o závazky (dluhy) k 31.12.2020. Další postup je podobný jako ve výše popsaném případě přechodu z paušálních výdajů.

Příklad 19: Pan Novák za rok 2020 uplatňuje skutečné výdaje – vede daňovou evidenci. K 31.12.2020 eviduje pohledávky (neuhrazené vystavené faktury na zákazníky k 31.12.2020) ve výši 10 000 Kč, zásoby na skladě ve výši 100 000 Kč a závazky (dluhy) k dodavatelům ve výši 20 000 Kč. Pro rok 2021 se rozhodl pro přechod z paušálních výdajů na paušální daň a v řádném termínu do 11.01.2021 přechod na paušální daň oznámil správci daně. V lednu 2022 zhodnotil, že splnil všechny podmínky pro uplatňování paušální daně ve 2021. V lednu 2022 podá dodatečné daňové přiznání za 2020, ve kterém zvýší základ daně o pohledávky ve výši 10 000 Kč a zásoby 100 000 Kč. A zároveň sníží o závazky 20 000 Kč. Vzniklou daň 13 500 Kč (15 % z 10 000 + 100 000 – 20 000 Kč) obratem hned v lednu uhradí správci daně. Obdobně podá opravný Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ, ve kterém odvede sociální pojištění z pohledávek. Opravný Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu dávat nemusí.

Paušální daň a nemocenské pojištění OSVČ

I v případě využití paušální daně se může OSVČ dobrovolně přihlásit k placení nemocenského pojištění. Přihláška k nemocenskému pojištění je součástí formuláře pro vstup do paušální daně. Nemocenské pojištění OSVČ není součástí paušální daně. Platí se navíc. Minimální nemocenské pojištění OSVČ činí od ledna 2021 částku 147 Kč měsíčně. Nemocenské pojištění je splatné do konce měsíce, za který se platí. První nemocenské pojištění za měsíc, kdy se k placení OSVČ přihlásí, je splatné do konce následujícího měsíce.

Příklad 20: Paní Nováková bude od ledna 2021 využívat paušální daň. Na formuláři pro přihlášení k paušální dani se přihlásila také k placení dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ. Kolik bude paní Nováková platit na odvodech?

Paušální daň za leden 2021 zaplatí paní Nováková ve výši 5 469 Kč měsíčně nejpozději 20.01.2021. Nemocenské pojištění za leden 2021 ve výši 147 Kč měsíčně zaplatí nejpozději do 31.01.2021.

Příklad 21: Pan Novotný zahajuje podnikání jako OSVČ od dubna 2021. Rozhodl se využít paušální daň a zároveň se přihlásil k dobrovolnému nemocenskému pojištění. Kdy platí odvody a v jaké výši?

Paušální daň ve výši 5 469 Kč za měsíc duben 2021 uhradí nejpozději do 20.05.2021, nemocenské za duben 2021 ve výši 147 Kč uhradí nejpozději do konce května 2021. Paušální daň za květen 2021 musí uhradit nejpozději do 20.05.2021, nemocenské za květen 2021 do konce května 2021.

Paušální daň v případě dlouhodobé nemoci

OSVČ v paušálním režimu je povinna platit celou paušální zálohu po celou dobu výkonu samostatné výdělečné činnosti. A to i v případě kdy po celý kalendářní měsíc měla nárok na výplatu nemocenské dávky (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, dlouhodobého ošetřovného) z dobrovolně placeného nemocenského pojištění. Toto potvrzuje i ČSSZ v informaci OSVČ v paušálním režimu. Paušální daň nelze snížit, odpustit ani nijak odložit z žádného důvodu a to ani z důvodu nemoci. Platbu paušální daně je možné přerušit pouze pokud OSVČ přeruší nebo ukončí výkon podnikání a řádně finančnímu úřadu oznámí přerušení paušálního režimu.

Autor článku
Zuzana Bartůšková
 • jsem daňový poradce, zapsaný v Komoře daňových poradců, číslo osvědčení 4960
 • účetní s 12letou praxí v oboru – v menší firmě, v korporaci i na pozici hlavní účetní
 • účetní na volné noze od r. 2010
 • lektor odborných kurzů s 8letou praxí
 • autor odborných článků na blogu Účetnictví bez starostí, pravidelně již šestým rokem
 • přispívám na Portál Pohoda
 • videorozhovor s podnikatelským poradcem Robertem Vlachem
Zuzana Bartůšková
Více o Zuzce
Jsme vidět v médiích
Přesně 37 našich článků a 2 videa najdete také v mnoha médiích napříč internetem i tiskem.
Daňové poradenství
Daňové poradenství osobně nebo on-line
500 Kč + DPH / 15 minut
CHCI PORADENSTVÍ
Účetní středy
Daňové poradenství za zvýhodněnou cenu první středu v měsíci
400 Kč + DPH / 15 minut
CHCI NA ÚČETNÍ STŘEDU
Říkají o nás
Ze dvou konzultací u Zuzany Bartůškové jsem byla nadšená. Poprvé mi poradila s akutním problémem. Na další rozsáhlejší konzultaci ke kontrolnímu hlášení a účetnictví e-shopu jsem se dozvěděla celou řadu praktických u užitečných tipů. Je vidět, že Zuzana své práci rozumí a umí problematiku srozumitelně vysvětlit i laikovi.
Ivana Hlobilová
UX designerka
Vřele doporučuji, příjemná komunikace a přístup.
Ivana Herudková
Účetní, jednatel MIVA – accounting, s.r.o.
Kdy si nebudeme rozumět
 • Potřebujete na poslední chvíli pouze rychle vyřešit daňové přiznání.
 • Účetní je pro vás napůl sekretářka a napůl „holka pro všechno“.
 • Podnikáte neférově nebo neeticky.
 • Vaše podnikání je závislé na dotacích.
 • Potřebujete účetní na docházení k vám do firmy.
 • Potřebujete účetní na plný úvazek.

Na vystavování faktur doporučujeme používat Fakturoid.

Jako účetní oceňujeme jednoduché ovládání, soulad s aktuální legislativou a možnost nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

Jako klienti oceňujeme automatické fakturace pravidelných faktur, párování plateb v bance s vydanými fakturami a zasílání děkovných e-mailů o zaplacení zákazníkům, snadné vystavování koncových faktur ze zaplacených zálohových faktur.

Jedním slovem výrazné snížení času stráveného nad fakturací.